Zaostřeno na drogy

Zaostřeno na drogy: ISSN 1214-1089 (Praha. Print), ISSN 2788-2594 (Praha. On-line). Zapsáno v Evidenci periodického tisku vedené Ministerstvem kultury pod č. E 14088. Dvouměsíčník (6 čísel ročně, výjimečně bylo vydáno navíc speciální číslo).

Pod titulem Zaostřeno na drogy časopis vycházel v letech 2003-2014. Od r. 2015 je vydáván pod titulem Zaostřeno.

Vydavatel: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Úřad vlády České republiky.

Ročník 2003

01/03 Souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice 2001

02/03 Role substituce v oblasti léčby závislosti na drogách

03/03 Uživatelé drog a zákony

04/03 Testování infekčních onemocnění v prostředí nízkoprahových center

05/03 Rekreační užívání drog - zásadní výzva

06/03 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2002

07/03 Měření prevalence a incidence užívání drog

Ročník 2004

01/04 Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

02/04 Injekční užívání drog

03/04 Koordinace protidrogové politiky

04/04 Nové syntetické drogy

05/04 Léčba uživatelů drog se závislým chováním se společnosti vyplatí

06/04 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2003

Ročník 2005

01/05 Legální drogy v České republice

02/05 Užívání drog v národnostních menšinách v ČR

03/05 Studie realizované v rámci drogového informačního systému

04/05 Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

05/05 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2004

Ročník 2006

01/06 Primární prevence užívání drog

02/06 Uživatelé drog v konfliktu se zákonem

03/06 Drogy v médiích

04/06 Drogové služby ve vězení

05/06 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005

Ročník 2007

01/07 Mediální obraz drog v Evropské unii

02/07 Systémový přístup v prevenci užívání návykových látek

03/07 Dědičnost látkových závislostí

04/07 Návykové látky v těhotenství

05/07 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006

Ročník 2008

01/08 Spravedlivý jako palma kvést bude (pocta Jaroslavu Skálovi)

02/08 Drogy a řízení

03/08 Rekreační užívání drog

04/08 Drogy, volby, média

05/08 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007

Ročník 2009

01/09 Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR

02/09 Česká protidrogová politika a její koordinace

03/09 Výdejní automaty na harm reduction materiál

04/09 Psychoaktivní látky a závislostní chování u vysokoškoláků

05/09 Evaluace výsledků léčebných intervencí u uživatelů návykových látek

06/09 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008

Ročník 2010

01/10 Nový trestní zákoník

02/10 Trendy užívání drog v populaci ČR

03/10 Syndrom rizikového chování dospívajících

04/10 Taneční drogy

05/10 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2009

06/10 Pragmatici, represionisté a preventisté v drogové politice

Ročník 2011

01/11 Aplikační místnosti

02/11 Adiktologické služby v prostředí zábavy

03/11 Řešení problematiky otevřených drogových scén

04/11 Sexuologická témata v terapeutické komunitě

05/11 Drogy a vězni v ČR

06/11 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010

Ročník 2012

01/12 Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)

02/12 Prevence a kontrola infekčních nemocí u injekčních uživatelů drog

03/12 Trendy ve financování opatření protidrogové politiky

04/12 Programy zaměřené na užívání drog mezi Romy

05/12 Nové syntetické drogy

06/12 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2011

Ročník 2013

01/13 Zneužívání psychoaktivních léků

02/13 Národní výzkum užívání návykových látek

03/13 Moderní přístupy v prosazování protidrogové legislativy

04/13 Prevence a léčba HIV/AIDS ve věznicích

05/13 Sčítání adiktologických služeb

06/13 Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

07/13 Výdaje na protidrogovou politiku

08/13 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2012

Ročník 2014

01/14 Uživatelky drog ohrožené stigmatizací

02/14 Drogová kyberkriminalita a související role internetu

03/14 Mapování trendů v užívání, výrobě a distribuci metamfetaminu v Evropě

04/14 Somatická komorbidita uživatelů drog

05/14 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2013

06/14 Hazardní hraní v ČR a jeho dopady

 

Od r. 2015 vychází časopis v nové grafické úpravě pod titulem Zaostřeno; ISSN 2336-8241.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage