05/05 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2004

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2004. Přináší i řadu tabulek a grafů.

Hlavní trendy

  • Užívání marihuany v obecné populaci se stabilizuje, užívání pervitinu a heroinu je stále na velmi nízké úrovni.
  • Pokračuje trend nárůstu užívání tanečních drog (extáze).
  • Počet problémových uživatelů pervitinu mírně vzrostl, u heroinu dochází k poklesu.
  • Podíl injekčních uživatelů pervitinu a heroinu je stále vysoký (cca 90 %).
  • Přes první úmrtí na předávkování kokainem je jeho rozšíření v ČR stále nízké.
  • Trend drogových úmrtí je relativně stabilní, k nárůstu došlo u pervitinu, což může být mimo jiné způsobeno jeho postupným šířením ze skupiny problémových uživatelů drog do prostředí zábavy.
  • Výskyt infekcí mezi uživateli drog je stabilní, alarmující je pokles vyšetření na HIV ve skupině injekčních uživatelů drog. Jako nebezpečí pro šíření HIV mezi českými injekčními uživateli je třeba vnímat příliv uživatelů drog z východní Evropy.
  • Dostupnost služeb pro uživatele drog je relativně vysoká v celém spektru služeb, v kontaktu s nimi je cca 60 % problémových uživatelů. Dochází ke zvyšování dostupnosti substituční léčby (zejména díky Subutexu), ve které bylo v r. 2004 20–30 % problémových uživatelů opiátů.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2004.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage