02/05 Užívání drog v národnostních menšinách v ČR

Autorka se nejdříve stručně věnuje národnostnímu složení obyvatelstva ČR a nelegální migraci. V další části se věnuje samotnému užívání drog v národnostních menšinách jak z hlediska složení uživatelů drog, tak charakteristik užívání drog u nich. V poslední části se věnuje službám určeným příslušníkům národnostních menšin jak ze strany státních institucí a orgánů, tak specifickým službám pro uživatele drog.
V úvodní části konstatuje mimo jiné: Základní údaje o národnostní skladbě obyvatel ČR hlásících se k národnostním menšinám jsou v současnosti k dispozici pouze z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Při sčítání lidu uvádí každý obyvatel ČR svou národnost nebo etnickou příslušnost. Rozhodujícím faktorem pro určení národnosti není mateřská řeč ani řeč, kterou osoba převážně používá nebo lépe ovládá, ale její vlastní rozhodnutí. Podle údajů ze sčítání lidu dochází k výraznému poklesu počtu osob, které uvádějí jinou než českou národnost; tento pokles byl zaznamenán především u osob hlásících se ke slovenské, německé, polské a romské národnosti (v případě romské národnosti až o 64,4 % oproti r. 1991).
V roce 2003 bylo v ČR evidováno více než 240 tis. cizinců (z nich přibližně 160 tis. s povoleným dlouhodobým pobytem a 80 tis. s trvalým pobytem), což odpovídá 2,3 % z úhrnného počtu všech obyvatel ČR. Tito cizinci jsou nejčastěji původem ze Slovenské republiky a Ukrajiny, dále z Vietnamu, Polska a Ruska. V r. 2003 zaznamenala Služba cizinecké a pohraniční policie celkem 34 556 případů nelegální migrace. Nedovoleným způsobem překročilo státní hranici 13 206 osob (z toho 16 % tvořili občané ČR), u 21 350 osob bylo zjištěno porušování pobytového režimu.
Standardy odborné způsobilosti (RVKPP, 2003) rozlišují 9 typů služeb, a to kontaktní a poradenské služby, terénní programy, ambulantní léčbu, stacionární programy, krátkodobou a střednědobou ústavní léčbu, rezidenční péči v terapeutických komunitách, následnou péči, substituční léčbu a protidrogovou primární prevenci. Všechny tyto typy služeb poskytují péči všem uživatelům drog bez ohledu na národnost. Vedle poskytování těchto standardních služeb pro uživatele drog vyvíjejí některé neziskové organizace aktivity přímo určené pro příslušníky národnostních menšin. Často se jedná o různé informační letáky a brožurky o užívání drog a rizicích spojených s užíváním drog, které jsou psány jejich rodným jazykem (např. o.s. SANANIM, Společnost Hvězda, o.s. Podané ruce).