Výzkumné aktivity NMS

Podstránky

Evropská on-line studie o drogách 2024

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti se podílí na čtvrté vlně Evropské on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Sběr dat probíhá od 23. května do 30. června 2024. ODKAZ NA DOTAZNÍK JE UVNITŘ ČLÁNKU.

Čtěte více

Evropská on-line studie o drogách 2021

Evropská on-line studie o drogách se konala v r. 2021 již potřetí. Studii zajišťovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Na české části studie spolupracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Výsledky české části byly vydány jako Zaostřeno 06/2022. Další vlna studie probíhá od května 2024.

Čtěte více

Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Pilotní projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, schválený Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č. 03/0420 dne 29. 4. 2020. Realizace byla zahájena v dubnu 2021. - Aktualizováno 16. 11. 2023, odkaz na Vyhodnocení projektu.

Čtěte více

Drogová scéna, uživatelé drog a adiktologické služby v době nouzového stavu COVID-19 (Rapid Assessment)

Rapid assessment aktuální situace v České republice. Informace v češtině a angličtině.

Čtěte více

Studie ADI-COVID-19

Od dubna 2020 je realizována sero-behaviorální studie ADI-COVID-19, která je zaměřena na zjištění míry a dynamiky šíření infekce vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb v ČR.

DOKUMENTY KE STUDII - poslední aktualizace FAQ dne 8. června v 8:25 h a poslední aktualizace dotazníků pro klienty i pracovníky dne 7. července ve 12:50.

Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb

NMS pravidelně ve tříletých intervalech realizuje průzkum Sčítání adiktologických služeb. Zatím poslední vlna studie se konala v r. 2020.  Předchozí vlny byly realizovány v l. 2012, 2014 a 2017.

Čtěte více

Průzkum zaměřený na problematiku hazardu a užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

Každoročně již od r. 2013 realizuje NMS ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) průzkum zaměřený na výskyt užívání různých typů drog, rozšířenost prodeje a výroby drog, výskyt problémů spojených s hazardním hraním a provozováním hazardních her a hodnocení míry závažnosti užívání návykových látek a hazardního hraní v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) v porovnání s dalšími problémy v SVL.

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

V r. 2019 proběhla další vlna sběru dat Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), kterou realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou FOCUS. Výsledky české části zveřejněné 3. 9. 2020 najdete v periodiku Zaostřeno č. 05/20. Mezinárodní zpráva byla zveřejněna v listopadu 2020.

Čtěte více

Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech

Od r. 2004 realizuje NMS každoroční průzkum mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog s cílem zmapovat dostupnost testování, počty a výsledky provedených testů a základní charakteristiky otestovaných klientů. Údaje za r. 2018 byly získány v on-line dotazníkovém šetření v průběhu července 2019, šlo již o 15. vlnu této studie.

Čtěte více

Multiplikátor 2019

V r. 2019 byl ve spolupráci s agenturou ppm factum research realizován průzkum Multiplikátor 2019, který je prováděn každé 2–3 roky již od r. 2010.

Čtěte více

Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018

V r. 2018 NMS realizovalo celorepublikovou studii Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018.

Čtěte více

Hraní digitálních her mezi českými adolescenty 2018

V r. 2018 realizovala Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci výzkum mezi adolescenty ve věku 11–19 let primárně zaměřený na hraní tzv. digitálních her, tj. počítačových her, her na tabletech a mobilních telefonech, a trávení času na internetu. Do studie bylo zařazeno několik otázek na základě iniciativy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Zdraví a návykové látky mezi Romy 2017

V r. 2017 realizovalo NMS ve spolupráci s Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny studii s názvem Zdraví a návykové látky mezi Romy zaměřenou na zjištění rozsahu kouření, konzumace alkoholu, užívání nelegálních drog a hraní hazardních her v romské komunitě.

Čtěte více

Validizační studie ESPAD 2016 – prospektivní sledování 2018

V r. 2018 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research studii zaměřenou na výskyt a rozsah různých forem rizikového chování (např. užívání legálních a nelegálních drog, hraní počítačových a hazardních her) u 17–18letých studentů 3. ročníků středních škol všech typů.

Čtěte více

Výzkum lékařů (Lékaři České republiky)

V pravidelných dvouletých intervalech již od r. 2012 zařazuje NMS modul s otázkami na návykové látky a závislostní chování mezi pacienty do omnibusového průzkumu Lékaři České republiky, který realizuje agentura INRES-SONES.

Čtěte více

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví

NMS ve spolupráci s agenturou INRES-SONES realizuje každoročně již od r. 2013 omnibusové šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví (Výzkum občanů).

Čtěte více

Prevalence užívání drog v populaci ČR

NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research realizuje každoročně již od r. 2011 omnibusový výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR.

Čtěte více

Národní výzkum užívání návykových látek 2016

V roce 2016 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2016.

Čtěte více

Validizační studie ESPAD 2016

V roce 2016 realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou ppm factum research rozsáhlou školní studii, která přímo navazovala na Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2015 .

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

V roce 2015 proběhla šestá vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – jde o největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek u mládeže a hodnocení trendů ve vývoji situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích.

Čtěte více

Odhady prevalence problémového užívání drog

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti pravidelně provádí odhad prevalence problémového užívání drog. Získává tím informaci o rozsahu nejzávažnějšího – nejproblematičtějšího – užívání drog, které nelze spolehlivě určit pomocí průzkumů populace ani rizikových věkových kohort. Informace je každoročně zveřejňována ve výroční zprávě o drogové situaci.
Čtěte více

Patologičtí hráči v léčbě

NMS ve spolupráci s ppm factum research realizuje v pravidelných dvouletých intervalech již od r. 2013 studii Patologičtí hráči v léčbě, jejímž cílem je mapovat sociální, ekonomické a zdravotní dopady hazardního hraní v populaci patologických hráčů a popsat rizikové faktory v jejich hráčské kariéře, zjistit faktory, které vedou k vyhledání pomoci, a zmapovat dostupnost služeb pro hráče.

Čtěte více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (studie)

V letech 2013-2014 zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci se zástupci dalších relevantních subjektů studii o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR.

Čtěte více

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.
Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb 2012

V r. 2012 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s dalšími organizacemi průzkum v síti adiktologických programů a zařízení. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Čtěte více

Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

V r. 2012 byla v časopise Zaostřeno na drogy publikována informace o aktuální situaci týkající se nových syntetických drog.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2011

V r. 2012 byly publikovány výsledky české části další vlny studie ESPAD, která probíhala v roce 2011.
Čtěte více

Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

NMS ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a agenturou ppm factum research realizuje pravidelně každé dva roky již od r. 2010 dotazníkovou studii užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody.

Čtěte více

Trendy na drogové scéně v ČR

Trendy na drogové scéně v ČR - Ohniskové skupiny s pracovníky nízkoprahových programů: Závěrečná zpráva z výzkumné studie, jejímž zadavatelem byl Úřad vlády České republiky, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. 

Čtěte více

Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

V v r. 2008 byly v časopise Zaostřeno na drogy stručně shrnuty informace o užívání drog v prostředí zábavy a obšírně podány informace o existujících intervencích v ČR.
Čtěte více

Celopopulační studie užívání návykových látek 2008

V r. 2008 se uskutečnila Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v ČR. Studie se konala pod záštitou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2007

V r. 2007 byla provedena další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči

Průzkum provedlo v r. 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
Čtěte více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu 2004

V r. 2004 se uskutečnilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky.
Čtěte více

Souhrnná analýza prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog za roky 1999-2003

V r. 2005 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti souhrnnou analýzu prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog provedených v ČR v letech 1999-2003.
Čtěte více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Analýza údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS, 2004) o psychiatrické komorbiditě byla zpracována pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003, která byla publikována v r. 2004.
Čtěte více

Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

V r. 2004 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti průzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v předchozím roce.
Čtěte více

Užívání a uživatelé tabáku v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byly publikovány výsledky studie, zabývající se informacemi v médiích na téma tabákových výrobků a jejich uživatelů.
Čtěte více

Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byla provedena výzkumná studie zabývající se tím, jak česká média informovala v r. 2003 o uživatelích konopných drog. 
Čtěte více

Uživatelé marihuany žádající o léčbu

V r. 2003 byly publikovány výsledky průzkumu charakteristik uživatelů marihuany v léčebných zařízeních, důvodů, proč tato zřízení navštívili, a druhu jejich potíží.
Čtěte více

Substituční léčba a praktičtí lékaři

V r. 2003 realizovalo Národní monitorovací středisko ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů první český průzkum týkající se opiátové substituční léčby.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2003

V r. 2003 byla realizována další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

V r. 2003 se Národní monitorovací středisko zapojilo do výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace "Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS".
Čtěte více

Užívání drog a jeho dopady v krajích ČR v roce 2002

V r. 2003 byla provedena analýza "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002". V r. 2004 byly výsledky analýzy publikovány ve stejnojmenné knižní publikaci.

Čtěte více

Tanec a drogy 2000 a 2003

V letech 2000 a 2003 byla provedena dotazníková studie Tanec a drogy. Výsledky byly shrnuty v knižní publikaci.

Čtěte více

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

V letech 2002-2004 probíhala studie Seroprevalence VHC (infekční žloutenky typu C) u injekčních uživatelů drog.
Čtěte více

Kohortová studie mortality uživatelů drog

V r. 2003 byla provedena retrospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo zjištění intenzity úmrtnosti uživatelů drog jako celku i u jednotlivých podskupin uživatelů.
Čtěte více

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

V letech 1999-2001 byl realizován výzkum dopadů novelizace drogové legislativy v ČR; bývá uváděn pod zkratkou "PAD". 
Čtěte více

Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Od počátku 90. let do r. 2004 byla v ČR realizována řada průzkumů zjišťujících výskyt užívání drog v obecné populaci (v populaci starší 15 let, někdy blíže v populaci ve věku 15-64 let) i specificky ve školní populaci (ve věku 15-18 let).
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v letech 1995-1999

Hlavní zjištění z české části průzkumu provedeného v r. 1995 a r. 1999 a jejich srovnání.
Čtěte více