Výzkumné aktivity NMS

Podstránky

Evropská on-line studie o drogách 2021

Evropská on-line studie o drogách se konala v r. 2021 již potřetí. Studii zajišťovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Na české části studie spolupracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Pilotní projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, schválený Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky usnesením č. 03/0420 dne 29. 4. 2020. Realizace zahájena v dubnu 2021.

Čtěte více

Drogová scéna, uživatelé drog a adiktologické služby v době nouzového stavu COVID-19 (Rapid Assessment)

Rapid assessment aktuální situace v České republice. Informace v češtině a angličtině.

Čtěte více

Studie ADI-COVID-19

Od dubna 2020 je realizována sero-behaviorální studie ADI-COVID-19, která je zaměřena na zjištění míry a dynamiky šíření infekce vyvolané novým koronavirem SARS-CoV-2 mezi klienty a pracovníky adiktologických služeb v ČR.

DOKUMENTY KE STUDII - poslední aktualizace FAQ dne 8. června v 8:25 h a poslední aktualizace dotazníků pro klienty i pracovníky dne 7. července ve 12:50.

Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb

NMS pravidelně ve tříletých intervalech realizuje průzkum Sčítání adiktologických služeb. Zatím poslední vlna studie se konala v r. 2020.  Předchozí vlny byly realizovány v l. 2012, 2014 a 2017.

Čtěte více

Průzkum zaměřený na problematiku hazardu a užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

Každoročně již od r. 2013 realizuje NMS ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (ASZ) průzkum zaměřený na výskyt užívání různých typů drog, rozšířenost prodeje a výroby drog, výskyt problémů spojených s hazardním hraním a provozováním hazardních her a hodnocení míry závažnosti užívání návykových látek a hazardního hraní v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) v porovnání s dalšími problémy v SVL.

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2019

V r. 2019 proběhla další vlna sběru dat Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), kterou realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou FOCUS. Výsledky české části zveřejněné 3. 9. 2020 najdete v periodiku Zaostřeno č. 05/20. Mezinárodní zpráva byla zveřejněna v listopadu 2020.

Čtěte více

Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech

Od r. 2004 realizuje NMS každoroční průzkum mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog s cílem zmapovat dostupnost testování, počty a výsledky provedených testů a základní charakteristiky otestovaných klientů. Údaje za r. 2018 byly získány v on-line dotazníkovém šetření v průběhu července 2019, šlo již o 15. vlnu této studie.

Čtěte více

Multiplikátor 2019

V r. 2019 byl ve spolupráci s agenturou ppm factum research realizován průzkum Multiplikátor 2019, který je prováděn každé 2–3 roky již od r. 2010.

Čtěte více

Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018

V r. 2018 NMS realizovalo celorepublikovou studii Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018.

Čtěte více

Hraní digitálních her mezi českými adolescenty 2018

V r. 2018 realizovala Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci výzkum mezi adolescenty ve věku 11–19 let primárně zaměřený na hraní tzv. digitálních her, tj. počítačových her, her na tabletech a mobilních telefonech, a trávení času na internetu. Do studie bylo zařazeno několik otázek na základě iniciativy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Zdraví a návykové látky mezi Romy 2017

V r. 2017 realizovalo NMS ve spolupráci s Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny studii s názvem Zdraví a návykové látky mezi Romy zaměřenou na zjištění rozsahu kouření, konzumace alkoholu, užívání nelegálních drog a hraní hazardních her v romské komunitě.

Čtěte více

Validizační studie ESPAD 2016 – prospektivní sledování 2018

V r. 2018 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research studii zaměřenou na výskyt a rozsah různých forem rizikového chování (např. užívání legálních a nelegálních drog, hraní počítačových a hazardních her) u 17–18letých studentů 3. ročníků středních škol všech typů.

Čtěte více

Výzkum lékařů (Lékaři České republiky)

V pravidelných dvouletých intervalech již od r. 2012 zařazuje NMS modul s otázkami na návykové látky a závislostní chování mezi pacienty do omnibusového průzkumu Lékaři České republiky, který realizuje agentura INRES-SONES.

Čtěte více

Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví

NMS ve spolupráci s agenturou INRES-SONES realizuje každoročně již od r. 2013 omnibusové šetření Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví (Výzkum občanů).

Čtěte více

Prevalence užívání drog v populaci ČR

NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research realizuje každoročně již od r. 2011 omnibusový výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR.

Čtěte více

Národní výzkum užívání návykových látek 2016

V roce 2016 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2016.

Čtěte více

Validizační studie ESPAD 2016

V roce 2016 realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou ppm factum research rozsáhlou školní studii, která přímo navazovala na Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2015 .

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

V roce 2015 proběhla šestá vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – jde o největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek u mládeže a hodnocení trendů ve vývoji situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích.

Čtěte více

Odhady prevalence problémového užívání drog

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti pravidelně provádí odhad prevalence problémového užívání drog. Získává tím informaci o rozsahu nejzávažnějšího – nejproblematičtějšího – užívání drog, které nelze spolehlivě určit pomocí průzkumů populace ani rizikových věkových kohort. Informace je každoročně zveřejňována ve výroční zprávě o drogové situaci.
Čtěte více

Patologičtí hráči v léčbě

NMS ve spolupráci s ppm factum research realizuje v pravidelných dvouletých intervalech již od r. 2013 studii Patologičtí hráči v léčbě, jejímž cílem je mapovat sociální, ekonomické a zdravotní dopady hazardního hraní v populaci patologických hráčů a popsat rizikové faktory v jejich hráčské kariéře, zjistit faktory, které vedou k vyhledání pomoci, a zmapovat dostupnost služeb pro hráče.

Čtěte více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (studie)

V letech 2013-2014 zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci se zástupci dalších relevantních subjektů studii o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR.

Čtěte více

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.
Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb 2012

V r. 2012 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s dalšími organizacemi průzkum v síti adiktologických programů a zařízení. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Čtěte více

Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

V r. 2012 byla v časopise Zaostřeno na drogy publikována informace o aktuální situaci týkající se nových syntetických drog.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2011

V r. 2012 byly publikovány výsledky české části další vlny studie ESPAD, která probíhala v roce 2011.
Čtěte více

Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

NMS ve spolupráci s Vězeňskou službou ČR a agenturou ppm factum research realizuje pravidelně každé dva roky již od r. 2010 dotazníkovou studii užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody.

Čtěte více

Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

V v r. 2008 byly v časopise Zaostřeno na drogy stručně shrnuty informace o užívání drog v prostředí zábavy a obšírně podány informace o existujících intervencích v ČR.
Čtěte více

Celopopulační studie užívání návykových látek 2008

V r. 2008 se uskutečnila Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v ČR. Studie se konala pod záštitou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2007

V r. 2007 byla provedena další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči

Průzkum provedlo v r. 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
Čtěte více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu 2004

V r. 2004 se uskutečnilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky.
Čtěte více

Souhrnná analýza prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog za roky 1999-2003

V r. 2005 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti souhrnnou analýzu prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog provedených v ČR v letech 1999-2003.
Čtěte více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Analýza údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS, 2004) o psychiatrické komorbiditě byla zpracována pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003, která byla publikována v r. 2004.
Čtěte více

Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

V r. 2004 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti průzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v předchozím roce.
Čtěte více

Užívání a uživatelé tabáku v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byly publikovány výsledky studie, zabývající se informacemi v médiích na téma tabákových výrobků a jejich uživatelů.
Čtěte více

Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byla provedena výzkumná studie zabývající se tím, jak česká média informovala v r. 2003 o uživatelích konopných drog. 
Čtěte více

Uživatelé marihuany žádající o léčbu

V r. 2003 byly publikovány výsledky průzkumu charakteristik uživatelů marihuany v léčebných zařízeních, důvodů, proč tato zřízení navštívili, a druhu jejich potíží.
Čtěte více

Substituční léčba a praktičtí lékaři

V r. 2003 realizovalo Národní monitorovací středisko ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů první český průzkum týkající se opiátové substituční léčby.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2003

V r. 2003 byla realizována další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

V r. 2003 se Národní monitorovací středisko zapojilo do výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace "Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS".
Čtěte více

Užívání drog a jeho dopady v krajích ČR v roce 2002

V r. 2003 byla provedena analýza "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002". V r. 2004 byly výsledky analýzy publikovány ve stejnojmenné knižní publikaci.

Čtěte více

Tanec a drogy 2000 a 2003

V letech 2000 a 2003 byla provedena dotazníková studie Tanec a drogy. Výsledky byly shrnuty v knižní publikaci.

Čtěte více

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

V letech 2002-2004 probíhala studie Seroprevalence VHC (infekční žloutenky typu C) u injekčních uživatelů drog.
Čtěte více

Kohortová studie mortality uživatelů drog

V r. 2003 byla provedena retrospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo zjištění intenzity úmrtnosti uživatelů drog jako celku i u jednotlivých podskupin uživatelů.
Čtěte více

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

V letech 1999-2001 byl realizován výzkum dopadů novelizace drogové legislativy v ČR; bývá uváděn pod zkratkou "PAD". 
Čtěte více

Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Od počátku 90. let do r. 2004 byla v ČR realizována řada průzkumů zjišťujících výskyt užívání drog v obecné populaci (v populaci starší 15 let, někdy blíže v populaci ve věku 15-64 let) i specificky ve školní populaci (ve věku 15-18 let).
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v letech 1995-1999

Hlavní zjištění z české části průzkumu provedeného v r. 1995 a r. 1999 a jejich srovnání.
Čtěte více

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na homepage. Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.

SUCHEJ ÚNOR 2023 "Nepít je umění" #nepitjeumeni #suchejunor