Výzkumy realizované NMS

Podstránky

Národní výzkum užívání návykových látek 2016

V roce 2016 realizuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci s agenturou MindBridge Consulting rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2016.

Čtěte více

Validizační studie ESPAD 2016

V roce 2016 realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou ppm factum research rozsáhlou školní studii, která přímo navazovala na Evropskou školní studii o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) z roku 2015 .

Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

V roce 2015 proběhla šestá vlna Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) – jde o největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání návykových látek u mládeže a hodnocení trendů ve vývoji situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích.

Čtěte více

Odhady prevalence problémového užívání drog

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti pravidelně provádí odhad prevalence problémového užívání drog. Získává tím informaci o rozsahu nejzávažnějšího – nejproblematičtějšího – užívání drog, které nelze spolehlivě určit pomocí průzkumů populace ani rizikových věkových kohort. Informace je každoročně zveřejňována ve výroční zprávě o drogové situaci.
Čtěte více

Průřezová studie Problémoví hráči

2015: Průřezová studie Problémoví hráči. Sběr dat realizuje společnost ppmfactum research, s.r.o.

Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb 2014

V prosinci 2014 proběhl průzkum - Sčítání adiktologických služeb, organizovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti ve spolupráci s agenturou ppm factum research s.r.o.
Čtěte více

Hazardní hraní v České republice a jeho dopady (studie)

V letech 2013-2014 zpracovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci se zástupci dalších relevantních subjektů studii o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR.

Čtěte více

Národní výzkum užívání návykových látek 2012

V r. 2013 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny informace z Národního výzkumu užívání návykových látek 2012.
Čtěte více

Sčítání adiktologických služeb 2012

V r. 2012 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s dalšími organizacemi průzkum v síti adiktologických programů a zařízení. Sběr dat byl součástí projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Čtěte více

Nové syntetické drogy - situace v r. 2012

V r. 2012 byla v časopise Zaostřeno na drogy publikována informace o aktuální situaci týkající se nových syntetických drog.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - výsledky průzkumu v ČR v r. 2011

V r. 2012 byly publikovány výsledky české části další vlny studie ESPAD, která probíhala v roce 2011.
Čtěte více

Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

V. r. 2011 byly v časopise Zaostřeno na drogy zveřejněny výsledky dotazníkové studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody.
Čtěte více

Rekreační užívání drog v prostředí zábavy a existující intervence v ČR

V v r. 2008 byly v časopise Zaostřeno na drogy stručně shrnuty informace o užívání drog v prostředí zábavy a obšírně podány informace o existujících intervencích v ČR.
Čtěte více

Celopopulační studie užívání návykových látek 2008

V r. 2008 se uskutečnila Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v ČR. Studie se konala pod záštitou Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Čtěte více

Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Studie byla uskutečněna v letech 2007-2008. Výsledky byly publikovány formou souhrnné zprávy a stručně v tiskové zprávě.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2007

V r. 2007 byla provedena další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Průzkum ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči

Průzkum provedlo v r. 2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
Čtěte více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu 2004

V r. 2004 se uskutečnilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky.
Čtěte více

Souhrnná analýza prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog za roky 1999-2003

V r. 2005 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti souhrnnou analýzu prevalenčních odhadů problémových uživatelů drog provedených v ČR v letech 1999-2003.
Čtěte více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Analýza údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS, 2004) o psychiatrické komorbiditě byla zpracována pro Výroční zprávu o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2003, která byla publikována v r. 2004.
Čtěte více

Poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v roce 2003

V r. 2004 provedlo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti průzkum zaměřený na poskytování ambulantní psychiatrické péče uživatelům drog v předchozím roce.
Čtěte více

Užívání a uživatelé tabáku v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byly publikovány výsledky studie, zabývající se informacemi v médiích na téma tabákových výrobků a jejich uživatelů.
Čtěte více

Užívání a uživatelé konopných drog v kontextu analýzy mediálních zpráv

V r. 2004 byla provedena výzkumná studie zabývající se tím, jak česká média informovala v r. 2003 o uživatelích konopných drog. 
Čtěte více

Uživatelé marihuany žádající o léčbu

V r. 2003 byly publikovány výsledky průzkumu charakteristik uživatelů marihuany v léčebných zařízeních, důvodů, proč tato zřízení navštívili, a druhu jejich potíží.
Čtěte více

Substituční léčba a praktičtí lékaři

V r. 2003 realizovalo Národní monitorovací středisko ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů první český průzkum týkající se opiátové substituční léčby.
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2003

V r. 2003 byla realizována další vlna mezinárodní studie ESPAD. Výsledky české části byly publikovány knižně.

Čtěte více

Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

V r. 2003 se Národní monitorovací středisko zapojilo do výzkumného projektu Světové zdravotnické organizace "Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS".
Čtěte více

Užívání drog a jeho dopady v krajích ČR v roce 2002

V r. 2003 byla provedena analýza "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v r. 2002". V r. 2004 byly výsledky analýzy publikovány ve stejnojmenné knižní publikaci.

Čtěte více

Tanec a drogy 2000 a 2003

V letech 2000 a 2003 byla provedena dotazníková studie Tanec a drogy. Výsledky byly shrnuty v knižní publikaci.

Čtěte více

Seroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog

V letech 2002-2004 probíhala studie Seroprevalence VHC (infekční žloutenky typu C) u injekčních uživatelů drog.
Čtěte více

Kohortová studie mortality uživatelů drog

V r. 2003 byla provedena retrospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo zjištění intenzity úmrtnosti uživatelů drog jako celku i u jednotlivých podskupin uživatelů.
Čtěte více

Projekt analýzy dopadů novelizace drogové legislativy

V letech 1999-2001 byl realizován výzkum dopadů novelizace drogové legislativy v ČR; bývá uváděn pod zkratkou "PAD". 
Čtěte více

Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Od počátku 90. let do r. 2004 byla v ČR realizována řada průzkumů zjišťujících výskyt užívání drog v obecné populaci (v populaci starší 15 let, někdy blíže v populaci ve věku 15-64 let) i specificky ve školní populaci (ve věku 15-18 let).
Čtěte více

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) v letech 1995-1999

Hlavní zjištění z české části průzkumu provedeného v r. 1995 a r. 1999 a jejich srovnání.
Čtěte více

I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist