Přehled průzkumů zaměřených na užívání drog v ČR od počátku 90. let do r. 2004

Byly provedeny jednorázové studie i opakované průzkumy zaměřené na užívání legálních drog (alkoholu a tabáku), zkušenosti populace s užitím nelegálních drog, postoje k užívání a uživatelům drog.
K nejvýznamnějším průzkumům v dospělé populaci patřilo Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog, které realizoval Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS ČR) v roce 2004 a mezinárodní projekt GENACIS (Gender, Alcohol and Culture International Study) z roku 2002 koordinovaný Světovou zdravotnickou organizací a v ČR realizovaný Psychiatrickým centrem Praha.
Mezi významné studie zaměřené na školní populaci patří Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), realizovaná pravidelně každé 4 roky již od roku 1995 mezi středoškolskými studenty ve věku 15-16 let, a studie Health-Behaviour in School-aged Children (HBSC), realizovaná také v pravidelných 4letých intervalech (Česká republika se zapojila poprvé v roce 1994), ale mezi žáky základních škol.

Celopopulační studie

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog, 2004
Dosud nejrozsáhlejší studii zaměřenou specificky na problematiku užívání drog v ČR realizoval v roce 2004 Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s agenturou INRES-SONES. V průzkumu bylo dotázáno celkem 3 526 respondentů ve věku 18-64 let z celé ČR. Šetření bylo realizováno na základě Evropského modelového dotazníku EMCDDA , který byl upraven a doplněn dle připomínek pracovní skupiny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti „Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog“. Otázky se týkaly především životního stylu, např. kouření, pití alkoholu a zneužívání nelegálních drog, zároveň byly do dotazníku zahrnuty otázky týkající se celkového zdravotního stavu, tělesného i duševního zdraví a byly mapovány také postoje obyvatel ke sledovaným jevům. Publikaci shrnující výsledky průzkumu vydal ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky (2006) Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-636-X). Stručný přehled výsledků byl shrnut také ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2004 a Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2005 vydané Úřadem vlády České republiky (k dispozici na drogy-info.cz).
Projekt GENACIS (Gender, Alcohol and Culture International Study“), 2002
V roce 2002 proběhl v ČR jako součást mezinárodního projektu koordinovaného Světovou zdravotnickou organizací průzkum GENACIS. Šetření v populaci ve věku 18-64 let bylo zaměřené především na rozdíly v užívání alkoholu mezi pohlavími a souvisejícími faktory konzumace alkoholu. Do průzkumu byly zahrnuty také otázky týkající se užívání nelegálních drog a postojů k užívání. Celkem bylo v průzkumu dotázáno 2 526 respondentů, šetření bylo realizováno Psychiatrickým centrem Praha . Výsledky studie byly shrnuty např. ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2002 a v odborných časopisech. Informace byly publikovány např. v těchto titulech:
  • Kubička, L., Csémy, L. (2004) Analýza sociodemografického kontextu požívání alkoholických nápojů v dospělé populaci České republiky z hlediska zdravotního. Časopis Lékařů českých 2004, 143: 435-439.
  • Kubička, L., Csémy, L. (2006) Vznikají u žen negativní následky úzu alkoholu při nižších dávkách než u mužů? Adiktologie 2006, 6 (2): 120-133.
Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR), 1993-2002
Již v průběhu 90. let zahrnoval Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) otázky na užívání návykových látek do periodických šetření o zdravotním stavu obyvatelstva. Průzkum se opakoval každé tři roky od roku 1993, poslední šetření se uskutečnilo v roce 2002 a zúčastnilo se ho celkem 2356 respondentů starších 15 let. V oblasti životního stylu byl v šetření zjišťován výskyt pravidelného kouření a pití alkoholu, u nelegálních drog byla sledována celoživotní prevalence a užívání drog v posledním roce. Publikace:
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky (2003) Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-296-8.
  • Ústav zdravotnických informací a statistiky (2001) Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999. Praha: ÚZIS ČR. ISBN 80-7280-033-9.
Šetření Centra pro výzkum veřejného mínění
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) realizovalo několikrát - až do r. 2002 - průzkum veřejného mínění zaměřený na užívání drog v populaci ve věku nad 15 let a na názory a postoje veřejnosti k užívání návykových látek, legálních i nelegálních. Průzkumy oslovovaly přibližně 1000 osob daného věku. V roce 2001 byl průzkum „Občané o drogách a účinnosti nového zákona“ zaměřen na názory veřejnosti na novou legislativu, v roce 2002 byl průzkum pod názvem „Problematika drog očima veřejnosti“ věnován zkušenostem a postojům k užívání drog. V dalších letech se CVVM zaměřilo na jiná témata.
Studie Zdraví a škodlivé návyky
Studie Zdraví a škodlivé návyky byla opakovaně realizována v letech 1996, 1997 a 1999 Státním zdravotním ústavem (SZÚ) .

Školské studie

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD)
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) je mezinárodní projekt zaměřený na průzkum užívání návykových látek mezi mládeží ve věku 15-16 let. Studie se opakuje ve 4letých intervalech již od roku 1995. V ČR se do studie pravidelně zapojuje 3-4 000 studentů prvních ročníků středních škol, od roku 2007 i žáci 9. tříd základních škol. Projekt ESPAD je kromě užívání alkoholu a nelegálních drog zaměřen také na názory a postoje studentů k užívání návykových látek, dostupnost drog a další rizika v oblasti chování mládeže související s užíváním drog.
Projekt je koordinován Skupinou Pompidou při Radě Evropy a Švédskou radou pro informace o alkoholu a drogách (CAN). Garantem projektu ESPAD v ČR je Psychiatrické centrum Praha ve spolupráci s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti. Výsledky mezinárodního projektu ESPAD jsou k dispozici na webové stránce projektu espad.org ; stránka obsahuje generátor výsledků, který umožňuje s daty dále pracovat.
Od r. 2003 publikuje výsledky české části projektu Národní monitorovací středisko pro drogy (vydavatelem publikací je Úřad vlády České republiky). Výsledky průzkumu v ČR do roku 2003 byly zveřejněny v souhrnné publikaci i odborných časopisech, např.:
  • Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P., Sovinová, H. (2006) Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD). Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-94-3.
  • Csémy, L., Lejčková, P., Sadílek, P. (2007) Substance Use Among Czech Adolescents: An Overview of Trends in the International Context. Journal of Drug Issues 2007, 37 (1): 119-132.
  • Lejčková, P., Csémy, L. (2005) Subjektivní vnímání rizik a postoje mládeže k užívání návykových látek. Adiktologie 2005, 5 (1): 35-44.
Studie HBSC (Health and Health Behaviour in School-Aged Children)
Mezinárodní studie HBSC garantovaná Světovou zdravotnickou organizací je k dispozici od r. 1994. Je zaměřena na zdraví a životní styl dětí na základních školách (ve věku 11, 13 a 15 let). Od roku 2002 se u dětí v posledním ročníku ZŠ zjišťovaly také otázky týkající se užívání nelegálních drog. Celkem bylo v průzkumu při poslední vlně v roce 2006 dotázáno 1 665 žáků ve věku 15 let. V ČR byl průzkum realizován Psychiatrickým centrem Praha , výsledky průzkumu byly poprvé shrnuty ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2002. Informace o mezinárodním projektu a souhrnné zprávy obsahující mezinárodní srovnání jbyly publikovány na stránce projektu hbsc.org . Další publikace - např.:
  • Csémy, L., Krch, F.D., Provazníková, H., Rážová, J., Sovinová, H. (2005) Životní styl a zdraví českých školáků. Z výsledků mezinárodní srovnávací studie Světové zdravotnické organizace The Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). Praha: Psychiatrické centrum Praha. ISBN 80-85121-94-8
Studie NEAD (Nealkoholové drogy)
Jednalo se o studii regionálního charakteru realizovanou v letech 1996, 1998 a 2000. Jejím cílem bylo monitorování situace a analýza trendů v užívání nealkoholových drog na místní úrovni. Studie NEAD byla zaměřena na studenty ve věku 15-19 let, v roce 2000 se do studie zapojilo již 31 okresů jižní Moravy, severní Moravy a východních Čech, v každém okrese se do projektu zapojilo téměř 900 studentů. Metodologie výzkumu byla shodná s metodologií studie ESPAD, proto byly obě tyto studie propojeny – od roku 2003 je monitorování situace v oblasti užívání drog na regionální (krajské) úrovni součástí studie ESPAD.
Studie MAD (Mládež a drogy)
Celorepublikovou studii Mládež a drogy v letech 1994, 1997 a 2000 realizovalo tehdejší Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienické stanice hlavního města Prahy . Studie byla zaměřena na studenty ve věku 14-19 let, při poslední vlně studie v roce 2000 se do ní zapojilo celkem 13 018 studentů. Metodologie studie se do určité míry shodovala s metodologií studie ESPAD. V roce 2003, kdy se měla studie MAD znovu uskutečnit, bylo vyhodnoceno, že realizace dvou paralelních studií ve školní populaci v ČR je zbytečná a upřednostněn byl mezinárodní projekt ESPAD.