Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018

Studie Séroprevalence VHC u injekčních uživatelů drog 2018 je multicentrická průřezová dotazníková studie spojená s rychlým imunochemickým testem na přítomnost protilátek proti virové hepatitidě typu C, a to na souboru aktivních IUD kontaktovaných v nízkoprahových programech ve všech krajích ČR získaným exhaustivním výběrem (tj. k účasti byli vyzváni všichni klienti, kteří program navštívili v době realizace studie).

Cílem studie bylo zjištění výskytu VHC mezi aktivními IUD a identifikace faktorů, které jej ovlivňují. Vyšetření probíhalo pomocí krevních kapilárních či slinných testů.

Sběr dat proběhl v červenci 2018. Výzkumný soubor tvořilo 709 klientů nízkoprahových programů. Poslední dostupný údaj o séroprevalenci VHC mezi IUD v ČR ze studie realizované v l. 2002–2005 byl 35 %, podle aktuální studie dosahuje séroprevalence VHC mezi IUD v ČR 37,1 %.

Studie mapovala také charakteristiky problémových uživatelů drog. Z celkového počtu 709 klientů nízkoprahových programů bylo 627 uživatelů pervitinu (88,4 %), 60 uživatelů buprenorfinu (8,5 %) a 37 uživatelů heroinu (5,2 %) jako základní drogy. V kategorii další droga dominovaly konopné látky a alkohol.

Podrobnější výsledky jsou uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.