Zdraví a návykové látky mezi Romy 2017

Studie s názvem Zdraví a návykové látky mezi Romy je designem průřezová dotazníková studie na vybraném vzorku příslušníků romské menšiny v lokalitách, kde dlouhodobě působí romští terénní sociální pracovníci (TSP) podporovaní v rámci dotačního programu na podporu terénní práce vyhlašovaného Radou vlády pro záležitosti romské menšiny.

V r. 2016 bylo v rámci programu Podpora terénní práce podpořeno celkem 41 obcí, které zřizovaly funkci TSP, s výjimkou krajů Vysočina a Zlínského byli TSP podporováni ve všech krajích ČR. Administrátory sběru dat byli TSP, respondenti vyplňovali dotazník za jejich asistence. Dotazník obsahoval 7 tematických modulů – zdraví a životní spokojenost, tabák, alkohol, nelegální drogy, hazardní hry, využití služeb, sociodemografické údaje.

Celkem vyplnilo dotazník 612 respondentů. Po očištění dat o respondenty, kteří neodpověděli na klíčové otázky týkající se užívání návykových látek, a po omezení věku na respondenty ve věku 15 a více let čítal vzorek 546 respondentů.

Hlavní výsledky studie

 

  • Někdy v životě kouřilo 84,2 % dotázaných. Denní nebo téměř denní kouření uvedlo celkem 66,1 % dotázaných (71,0 % mužů a 61,3 % žen), 27,6 % mužů uvedlo, že vykouří více než 30 cigaret denně, zatímco u žen to bylo 11,4 %.
  • Alkohol nepije 22,0 % mužů a 50,6 % žen, naopak denní nebo téměř denní konzumaci alkoholu uvedlo 11,0 % mužů a 3,3 % žen. Nadměrnou konzumaci alkoholu alespoň jednou za měsíc (5 a více sklenic při jedné příležitosti) uvedlo 50,2 % mužů 21,7 % žen, denní nebo téměř denní nadměrnou konzumaci alkoholu uvedlo 5,5 % mužů a 2,2 % žen.
  • Nejčastěji užitou nelegální drogou někdy v životě byly konopné látky (52,4 %), následované léky na uklidnění nebo nespavost bez lékařského předpisu (30,2 %), pervitinem a amfetaminy (25,5 %), extází (15,8 %), těkavými látkami a rozpouštědly (15,4 %), lysohlávkami (15,4 %), anaboliky a steroidy (9,5 %), LSD (9,0 %), heroinem a opiáty (7,1 %), kokainem a crackem (6,4 %), novými syntetickými drogami (5,7 %) a přípravky Subutex® či Suboxone® (5,3 %).
  • Nějakou hazardní hru (HH) někdy v životě vyzkoušelo 82,6 % dotázaných, v posledních 12 měsících hrálo nějakou HH 64,8 %. Nejčastěji šlo o loterie (56,6 %), technické hry typu automaty (33,9 %) a kurzové sázení v sázkových kancelářích (22,8 %). Hraní hazardních her na internetu v posledních 12 měsících uvedlo 12,2 % respondentů.
  • Výsledky ukázaly, že míra užívání legálních drog je v romské populaci ve srovnání s obecnou populací ČR přibližně 2-3krát vyšší a míra prevalence užívání nelegálních drog 2-10krát vyšší v závislosti na typu drogy (největší rozdíl byl zaznamenán v případě pervitinu, heroinu a jiných opioidů.
  • Míra hazardního hraní je v romské populaci ve srovnání s obecnou populací celkově 2,2krát vyšší, u technických her a živé hry až 6,7krát, resp. 11,3krát vyšší. V kategorii rizika v souvislosti s hraním hazardních her se nacházelo celkem 26,0 % respondentů. Srovnání s obecnou populací ukazuje, že podíl problémových hráčů byl v romské populaci 7,9krát vyšší.

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve výročních zprávách - Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2016Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2017.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.