Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech

V 15. vlně studie Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech, provedené v r. 2019 bylo vyplněno celkem 52 dotazníků pokrývajících dohromady 64 nízkoprahových programů z celé ČR (míra respondence 74 %). Z těchto nízkoprahových programů 46 uvedlo výsledky testování na HIV, 51 na VHC, 30 na VHB a 31 na syfilis. Jsou zjišťovány výsledky všech typů testů (rychlých imunochromatografických i laboratorních imunoenzymatických typu ELISA).

Podobně jako v minulých letech naznačují výsledky za r. 2018 poměrně nízký výskyt infekcí mezi klienty nízkoprahových zařízení. Je však nutné zohlednit, že do průzkumu se nezapojují všechny testující programy, navíc jde o diagnostický screening, kterého pravděpodobně ve vyšší míře využívají klienti s dosud negativními výsledky testování. Vzorek zúčastněných programů a soubor otestovaných klientů nelze tedy označit za reprezentativní. Uvedené výsledky spíše podhodnocují výskyt daných infekcí mezi klienty nízkoprahových zařízení.

Ve většině krajů byla prevalence VHC mezi testovanými IUD nižší než 15 %. Nejvyšší prevalence byla zjištěna v Praze (46,8 %), v Ústeckém kraji (35,8 %) a Karlovarském kraji (28,0 %). Rozdíly mezi kraji mohou být odrazem rozdílu v riziku infekce VHC, ale mohou být také výsledkem výše zmíněných faktorů.

Pokud jde o distribuci želatinových kapslí primárně určených jako perorální alternativa užívání pervitinu, želatinové kapsle nabízelo v ČR celkem 43 programů (82,7 %), které vydaly 36,4 tis. kapslí. Při přepočtu na počet 107 nízkoprahových programů v ČR lze odhadnout, že želatinové kapsle distribuuje 88 programů, které ročně vydají 75,2 tis. kapslí.

Podrobnější výsledky jsou uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018.