Studie substituční terapie závislosti na opioidech a HIV/AIDS

Studie probíhala v asijských a evropských zemích: Čína, Indonésie, Thajsko, Litva, Polsko a Česká republika. Koordinátorem studie v České republice bylo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS). Jednalo se o multicentrickou evaluaci procesu a výsledků programů zaměřených na léčbu závislosti na opioidech a s tím související léčby HIV/AIDS a preventivních postupů. Studie si kladla za cíl prozkoumat charakteristické rysy a výkonnost programů substituční terapie závislosti na opioidech a tím podpořit vysoce kvalitní intervence pro léčbu závislosti na opioidech. Veškeré materiály poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO), NMS tyto materiály přeložilo do českého jazyka. Projekt byl rozdělen na dvě výzkumné části, a to evaluaci procesu a evaluaci výsledků.

Evaluace procesu

Evaluace procesu si kladla za cíl popsat implementaci programu, úspěšnost služeb a jejich kvalitu, spokojenost klientů, personálu, odborníků s realizovaným programem, vytvořit doporučení pro vedení služeb a školení personálu a vytvořit metodiku pro evaluaci terapeutických služeb a jejich schopnost začlenit prevenci krevně přenosných infekcí do standardně poskytovaných služeb. Nástroje:
1. nástroje pro hodnocení programu
PC1 Formulář pro implementaci programu v nových a existujících službách (Formulář pro implementaci programu.pdf - 92,64 kB)
PC2 Formulář pro popis služeb (udržovací terapie) (Formulář pro popis služeb.pdf - 88,61 kB)
PC3 Formulář pro popis služeb (prevence a léčba HIV/hepatitidy) (Formulář pro popis služeb (HIV,hepatitidy).pdf - 93,08 kB)
PC4 Formulář pro fungování služeb (udržovací terapie) (Formulář výkonu služeb.pdf - 106,79 kB)
PC5 Formulář pro fungování služeb (prevence a léčba HIV/hepatitidy) (Formulář pro výkon služeb (HIV,hepatitidy).pdf - 90,53 kB)
CSQ Formulář týkající se kvality poskytovaných služeb (Formulář kvality služeb.pdf - 104,19 kB)
2. nástroje pro hodnocení programu klientem
TSR Dotazník o podstoupené terapii (Dotazník o podstoupené terapii.pdf - 147,37 kB)
TPQ Dotazník spokojenosti klienta (Dotazník spokojenosti klienta.pdf - 100,16 kB)
3. nástroje pro hodnocení programu personálem
CAS Dotazník o postojích/spokojenosti personálu (Dotazník spokojenosti personálu.pdf - 89,16 kB)
4. nástroje pro hodnocení standardů poskytované péče
SAC Formulář pro hodnocení standardů péče (Formulář pro hodnocení standardů péče.pdf - 95,46 kB)

Evaluace výsledku

Evaluace výsledku si kladla za cíl prozkoumat podstatu nepříznivých zdravotních, sociálních a jiných následků závislosti na opioidech u lidí, kteří se hlásí do těchto programů a zhodnotit přínos substituční terapie. Evaluace výsledku spočívá především v rozhovorech s klienty, a to na počátku léčby, po 3 a 6 měsících léčby. Nástroje:
1. nástroje pro první kontakt s klientem
Formuláře pro pre-interview a obecné formuláře (Formuláře pro pre-interview a obecné formuláře.pdf - 187,27 kB)
2. nástroje pro sledování na počátku léčby
Formulář pro biologické vzorky a výsledky rozborů krve a moči (Sledování na počátku léčby - formulář testů a výsledků.pdf - 89,20 kB)
Tazatelem administrované dotazníky (Sledování na počátku léčby-administrované dot.pdf - 206,20 kB)
Sebehodnotící dotazníky (Sledování na počátku léčby-sebehodnotící dot.pdf - 176,02 kB)
3. nástroje pro sledování po 3 měsících
Formulář pro biologické vzorky a výsledky rozborů krve a moči (Sledování po 3měsících-formulář testů a rozborů.pdf - 75,31 kB)
Tazatelem administrované dotazníky (Sledování po 3měsících-administrované dot.pdf - 188,75 kB)
Sebehodnotící dotazníky (Sledování na počátku léčby-sebehodnotící dot.pdf - 176,02 kB)
4. nástroje pro sledování po 6 měsících
Formulář pro biologické vzorky a výsledky rozborů krve a moči (Sledování po 6měsících-formulář rozborů a vzorků.pdf - 78,34 kB)
Tazatelem administrované dotazníky (Sledování po 6měsících-administrované dot.pdf - 207,00 kB)
Sebehodnotící dotazníky (Sledování po 6měsících-sebehodnotící dot.pdf - 175,90 kB)

Další informace

První výsledky této studie zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací , které se týkaly tří zapojených zemí, Indonésie, Litvy, Thajska, publikovalo Národní monitorovací středisko tyto výsledky na svém webu v r. 2004. Tato publikace je připojena - Preliminary results (Preliminary results of the study implementation in Indonesia, Lithuania and Thailand.pdf - 112,76 kB) .

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.