Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu 2004

Realizátorem reprezentativního průzkumu byl Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s agenturou INRES-SONES (realizovala terénní sběr dat) a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.
V kontextu zdravotního stavu a životního stylu obyvatelstva byl kladen důraz na chování a postoje obyvatel ve vztahu k návykovým látkám – tabáku, alkoholu a nelegálním drogám. Dotazníková studie je zaměřena na obecnou populaci ve věku 18-64 let . Soubor respondentů byl pořízen vícestupňovým stratifikovaným náhodným výběrem, kritériem výběru bylo pohlaví, věk respondenta a kraj, dalším doporučeným kritériem při výběru respondentů v terénu bylo vzdělání. Celkem bylo v rámci studie dotázáno 3 526 respondentů.
Použitý dotazník vycházel z Evropského modelového dotazníku (EMQ) definovaného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost - EMCDDA - a pokrýval následující oblasti:
  • zdravotní stav : subjektivní vnímání zdravotního stavu i objektivní zdravotní problémy, duševní pohodu;
  • kouření : v současnosti i minulosti, a to cigaret, doutníků i dýmky;
  • alkohol : současnou konzumaci alkoholu včetně frekvence užívání a zkušeností s opilostí;
  • nelegální drogy : informovanost o jednotlivých typech drog, zkušenosti s jejich užitím – celoživotní i současné užívání;
  • postoje k návykovým látkám : vnímání dostupnosti, postoje k užívání a uživatelům drog, subjektivní vnímání rizik spojených s užíváním drog;
  • sociodemografické údaje : pohlaví, věk, rodinný stav, zaměstnání.
Výsledky studie publikovány Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v r. 2005 pod titulem Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy.

Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage