Hraní digitálních her mezi českými adolescenty 2018

Do výzkumu se zapojilo celkem 48 základních a středních škol v rámci celé ČR. Publikace s podrobným přehledem výsledků věnovaným hraní digitálních her byla zveřejněna na jaře 2019 Univerzitou Palackého v Olomouci, souhrn výsledků byl zveřejněn v Zaostřeno č. 4/2019 .

Z iniciativy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti bylo do dotazníku zařazeno 10 otázek vybraných ze studie ESPAD zaměřených na on-line aktivity, hraní hazardních her a užívání návykových látek.

Celkem bylo v rámci studie v r. 2018 sesbíráno 3950 dotazníků (1940 chlapců a 2010 dívek), dotazníky byly administrovány v papírové podobě. Pro analýzu dat byl soubor rozdělen na dva podsoubory – soubor žáků základních škol a studentů odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (věk 11–15 let, n=1428) a soubor studentů středních škol všech typů, tj. 4letých gymnázií a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, středních škol s maturitou a středních škol bez maturity (věk 15–19 let, n=2522).

Hlavní výsledky studie – užívání návykových látek a hraní hazardních her

Výsledky v souboru žáků ZŠ (a víceletých gymnázií) ve věku 11–15 let

 • Kouření v posledních 30 dnech uvedlo celkem 11,2 % dotázaných (9,8 % chlapců a 12,2 % dívek), 2,7 % dotázaných uvedlo denní kouření.
 • Alkohol někdy v životě pilo 79,3 % žáků (79,8 % chlapců a 78,9 % dívek). V posledním roce konzumovalo alkohol 58,7 %, v posledních 30 dnech pak 42,2 % žáků ZŠ.
 • Pití nadměrných dávek alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti) s frekvencí alespoň jednou v posledních 30 dnech uvedlo 23,1 % žáků, 3krát a častěji pilo nadměrné dávky alkoholu 4,9 % dotázaných.
 • Pití energetických nápojů v životě uvedlo 70,3 % respondentů ve věku 11-15 let (78,0 % chlapců a 64,0 % dívek), v posledním roce pak 42,4 % a v posledním měsíci 27,0 % dotázaných.
 • Zkušenost s užitím nelegální drogy mělo v životě celkem 9,6 % žáků ve věku 11-15 let, nejčastěji šlo o zkušenost s konopnými látkami (8,5 %) a těkavými látkami (1,7 %), zkušenosti s ostatními nelegálními drogami uvádělo méně než 1 % respondentů.
 • Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo celkem 18,4 % dotázaných, po vyloučení účasti na loteriích pak 10,9 % dotázaných.

Výsledky v souboru studentů středních škol (SŠ) všech typů (věk 15–19 let)

 • Kouření v posledních 30 dnech uvedlo celkem 35,5 % dotázaných, denně kouřilo 19,9 %.
 • Zkušenost s alkoholem v životě uvedlo 96,0 % studentů SŠ, v posledním roce alkohol pilo 86,7 % a v posledním měsíci 74,9 % dotázaných.
 • Pití nadměrných dávek alkoholu (tj. 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti) s frekvencí alespoň jednou v posledních 30 dnech uvedlo 57,8 % studentů SŠ, 3krát a častěji pilo nadměrné dávky alkoholu 23,7 % dotázaných.
 • Energetické nápoje v životě užilo 85,0 % respondentů ve věku 15-19 let, v posledním roce 55,1 % a v posledním měsíci 36,5 % dotázaných.
 • Zkušenost s užitím nelegální drogy mělo v životě celkem 43,9 % studentů SŠ, nejčastěji šlo o zkušenost s konopnými látkami (42,9 %) a extází (6,4 %), zkušenosti s ostatními nelegálními drogami uváděla přibližně 2-3 % respondentů.
 • Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo celkem 23,4 % dotázaných, 18,0 % hrálo některou z hazardních her mimo loterie.

Podrobnější analýza dat podle věku ukázala významné rozdíly ve skupině 15letých respondentů podle toho, v kterém vzdělávacím stupni studují, a to jak v případě prevalence denního kouření, tak v případě častého pití nadměrných dávek alkoholu a užívání konopných látek.

Studie tak potvrdila dříve pozorované závěry, že významným mezníkem z pohledu expozice návykovým látkám je přechod ze základní na střední školu, přičemž velkou roli při získávání zkušeností s návykovými látkami hraje také typ studované školy, což potvrzují dlouhodobě také výsledky studie ESPAD v ČR. Kolem 18. roku věku pak dochází k určité stabilizaci míry užívání návykových látek, zejména jeho intenzivnějších forem.

Další informace

Podrobné výsledky studie týkající se užívání návykových látek a hraní hazardních her byly uvedeny ve výročních zprávách - Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018 a Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2018.