Evropská on-line studie o drogách 2021

Metodologie evropské studie EWSD 2021 je popsána na stránkách Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) pod titulkem European Web Survey on Drugs 2021: methodology. Sběr dat probíhal od 18. března 2021 po dobu 6 týdnů. Tisková zpráva EMCDDA 1/2022 je dostupná na stránkách EMCDDA v angličtině, němčině, španělštině a portugalštině; překlad do češtiny viz připojené PDF.

Podrobné informace o evropské studii ESWD 2021 jsou dostupné pod titulkem European Web Survey on Drugs: patterns of use na stránkách EMCDDA. 

České části studie EWSD 201 je věnováno Zaostřeno 06/2022Shrnuje hlavní postupy při sběru dat Evropské on-line studie o drogách 2021 a přináší přehled výsledků české části studie v evropském kontextu.

V květnu 2024 byla zahájena další vlna studie - informace a vstup do dotazníku najdete ve článku Evropská on-line studie o drogách 2024 a v tiskové zprávě z 23. 5. 2024.

Informace o studii

Evropská on-line studie o drogách – European Web Survey on Drugs: patterns of use (EWSD) – je jedinou celoevropskou studií přímo zaměřenou na vzorce užívání nelegálních drog v Evropě v dospělé populaci.

Cílovou skupinou studie jsou uživatelé nelegálních drog starší 18 let, tj. osoby, které užily nelegální drogu v posledních 12 měsících. Studie se podrobně zaměřuje na mapování frekvence užívání drog, užívané dávky, způsoby aplikace, ale také způsob obstarávání drog nebo ceny drog.

Získané informace mají přispět k sestavení podrobnějšího obrázku užívání drog v Evropě a plánování drogových politik v Evropě. Informace by měly umožnit také odhady drogového trhu v jednotlivých evropských zemích. Sekundárním cílem studie na evropské úrovni je vývoj evropského modelového on-line nástroje pro sběr dat o nelegálních drogách mezi uživateli drog.

Studii na evropské úrovni koordinuje agentura Evropské unie - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu, Portugalsko. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) se podílí na české části studie. V r. 2021 se konala již třetí vlna této studie, a to ve více než 30 zemích (země EU, Norsko, Turecko, Ukrajina a několik dalších zemí mimo EU). 

První vlna studie proběhla v r. 2016 a zapojilo se do ní 6 zemí (ČR, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Velká Británie). Do druhé vlny v r. 2018 se zapojilo celkem 10 zemí (Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko a Rakousko). Výsledky prvních dvou vln studie jsou k dispozici na stránkách EMCDDA; dílčí výsledky byly zveřejněny také v Evropské zprávě o drogách 2020.