Evropská on-line studie o drogách 2021

Sběr dat probíhá od 18. března 2021 po dobu 6 týdnů. Zapojit se do studie můžete na tomto odkazu: https://drugusersurvey.limequery.com/573528?lang=cs-informal

Informace o studii

Evropská on-line studie o drogách – European Web Survey on Drugs: patterns of use (EWSD) – je jedinou celoevropskou studií přímo zaměřenou na vzorce užívání nelegálních drog v Evropě v dospělé populaci.

Cílovou skupinou studie jsou uživatelé nelegálních drog starší 18 let, tj. osoby, které užily nelegální drogu v posledních 12 měsících. Studie se podrobně zaměřuje na mapování frekvence užívání drog, užívané dávky, způsoby aplikace, ale také způsob obstarávání drog nebo ceny drog.

Získané informace mají přispět k sestavení podrobnějšího obrázku užívání drog v Evropě a plánování drogových politik v Evropě. Informace by měly umožnit také odhady drogového trhu v jednotlivých evropských zemích. Sekundárním cílem studie na evropské úrovni je vývoj evropského modelového on-line nástroje pro sběr dat o nelegálních drogách mezi uživateli drog.

Studii na evropské úrovni koordinuje agentura Evropské unie - Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu, Portugalsko. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) se podílí na české části studie. V r. 2021 se koná již třetí vlna této studie, a to ve více než 30 zemích (země EU, Norsko, Turecko, Ukrajina a několik dalších zemí mimo EU). 

První vlna studie proběhla v r. 2016 a zapojilo se do ní 6 zemí (ČR, Francie, Chorvatsko, Nizozemsko, Švýcarsko a Velká Británie). Do druhé vlny v r. 2018 se zapojilo celkem 10 zemí (Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Polsko a Rakousko). Výsledky prvních dvou vln studie jsou k dispozici na stránkách EMCDDA; dílčí výsledky byly zveřejněny také v Evropské zprávě o drogách 2020.

Účast ve studii - sběr dat

Studie je realizována jako průřezové dotazníkové šetření na vzorku části dospělé populace, která má aktuální zkušenost s užíváním drog. Účast ve studii je dobrovolná a anonymní. Sběr dat probíhá prostřednictvím jednotného evropského on-line dotazníku, který bude přeložen do národních jazyků zemí, kde studie probíhá (tzn. i do češtiny).  

Video k metodologii studie Proč Evropská on-line studie o drogách? - propagační video (přímý vstup na video v češtině): https://youtu.be/3fpceC5QQvY

Studie zahajuje 18. 3. 2021 ve všech zúčastněných zemích

Mezinárodní dotazník: https://drugusersurvey.limequery.com/573528 

Přímý vstup do dotazníku v češtině: https://drugusersurvey.limequery.com/573528?lang=cs-informal


TOPlist