Multiplikátor 2019

Designem jde o dotazníkovou studii mezi klienty nízkoprahových kontaktních center s primárním cílem odhadnout počet problémových uživatelů drog v ČR, ale také s cílem zmapovat charakteristiky problémových uživatelů drog a jejich kontakt se službami.

Respondent (klient programu) je požádán, aby odpověděl na následující otázky: „Kolik uživatelů drog, které znáte blíže a máte s nimi osobní kontakt, pravidelně a dlouhodobě užívá pervitin nebo kokain a/nebo opioidy (heroin, metadon, buprenorfin - Subutex®, Suboxone®, Ravata® atd., a/nebo Vendal®, Palladone®, fentanyl, kodein, braun, DHC atd.)?" a „Kolik z nich bylo během posledních 12 měsíců alespoň jednou v kontaktu s jakýmkoliv kontaktním centrem nebo terénním programem?". Multiplikátor je pak vyjádřen jako vážený průměr podílu obou hodnot, kdy odpověď na druhou otázku je v čitateli a odpověď na první otázku ve jmenovateli (upravený tak, aby zohledňoval respondenta jako uživatele v kontaktu).  Váhou je relativní velikost sociální sítě respondenta (faktor vypočtený jako počet respondentových známých dělený průměrným počtem známých).

Průzkumu se v r. 2019 zúčastnilo celkem 955 klientů z 38 programů, průměrný věk respondentů činil 34,8 roku. Celkem 86,4 % klientů uvedlo užívání pervitinu, následovali uživatelé buprenorfinu (11,2 %). Užívání heroinu nebo metadonu nelegálně bylo méně časté (3,2 %, resp. 0,2 %). Užívání jiných látek jako základní drogy uvedlo 32,8 % osob. Kromě alkoholu, který uvedlo 15,3 % osob, to bylo především surové opium (4,6 %) nebo jiný opiát (4,8 %). Benzodiazepiny jako svou základní drogu uvedlo 2,7 % a tramadol 1,5 %. Kokain nebo novou syntetickou drog ze skupiny stimulancií uvedlo 0,6 %, resp. 0,5 % klientů. Injekční aplikaci někdy v životě uvedlo 97,2 % a během posledních 30 dní 90,8 % klientů.

Dotazník obsahoval také otázky týkající se substituční léčby, rizikového chování a sociální situace respondentů - podrobnější výsledky jsou uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2018.

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage