Kohortová studie mortality uživatelů drog

Kromě celkové mortality je možné sledovat i specifickou úmrtnost uživatelů drog, tedy úmrtnost z hlediska příčin úmrtí. Při porovnání s celkovou a specifickou úmrtností u celé populace lze určit relativní riziko úmrtí, tedy kolikrát vyšší pravděpodobnost úmrtí mají uživatelé drog oproti celkové populaci nebo jednotlivým specifickým skupinám populace.

Metodický postup

Na základě dostupných dat bylo definováno několik kohort uživatelů drog:
  • kohorta uživatelů drog z registru hospitalizovaných (registr vede Ústav zdravotnických informací a statistiky),
  • kohorta uživatelů drog z registru hlášených případů virové hepatitidy (registr EPIDAT vede Státní zdravotní ústav),
  • kohorta žadatelů o první léčbu (registr vede Hygienická stanice hl. m. Prahy),
  • kohorta uživatelů drog z registru klientů a služeb vybraných nízkoprahových zařízení sdružených v ANO (registr Asociace nestátních organizací).
Jednotlivé soubory byly po zašifrování osobních údajů protnuty s registrem úmrtí (vede Ústav zdravotnických informací a statistiky), a to v průběhu celého sledovaného období každé kohorty. Výstupem jsou počty zemřelých uživatelů drog v jednotlivých definovaných kohortách.

Mortalita uživatelů drog

Mortalita uživatelů drog (jednotlivých kohort) je definována jako počet zemřelých osob vztažený k „osobočasu“ sledování celé kohorty, konkrétně k 1000 člověkorokům sledování. Osobočas sledování souboru je dán součtem dob sledování jednotlivých osob, u zemřelých osob jde o dobu mezi datem vstupu do kohorty a datem úmrtí, u žijících osob mezi datem vstupu do kohorty a posledním dnem, který pokrývá registr úmrtí. Zároveň byla určena mortalita uživatelů drog z hlediska vybraných příčin úmrtí.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.