Validizační studie ESPAD 2016 – prospektivní sledování 2018

Validizační studie ESPAD 2016 – prospektivní sledování 2018 přímo navazovala na Validizační studii ESPAD 2016. Sběru dat se účastnily tytéž střední školy a třídy, které se účastnily sběru dat studie v r. 2016. Celkem se do studie zapojilo 66 středních škol (186 tříd) z původního vzorku 82 středních škol (míra respondence 80,5 %). Celkem bylo sesbíráno 3588 dotazníků od studentů 3. ročníků (3479 validních), z toho bylo 1554 studentů narozených v r. 2000 (tj. stejná kohorta narození jako ve studii v r. 2016, kdy byli studenti v 1. ročnících), z toho bylo 745 chlapců a 809 dívek.

Z prospektivního sledování souboru validizační studie ESPAD v l. 2016–2018 vyplývá, že mezi 16. a 18. rokem věku dochází k dalšímu nárůstu zkušeností mladých lidí s návykovými látkami. K relativně největšímu nárůstu došlo v případě časté konzumace nadměrných dávek alkoholu. Došlo k vyrovnání rozdílů v konzumaci návykových látek mezi chlapci a dívkami. Ukazuje se trend postupného vyrovnávání rozdílů podle typu studované školy – zatímco studenti odborných škol bez maturity získávají zkušenosti v nižším věku, studenti gymnázií a středních odborných škol s maturitou je během středoškolských let dohánějí a situace mezi 18letými studenty je již vyrovnaná. Výjimku tvoří přetrvávající rozdíly v prevalenci denního kouření mezi studenty podle typu studované školy. Také hazardní hry hrají výrazně častěji chlapci. Výjimkou je hraní loterií, kde jsou zkušenosti vyrovnané nebo vyšší mezi dívkami. Výrazně vyšší zkušenosti s hraním hazardních her mají studenti středních škol bez maturity.

Hlavní výsledky studie

 

  • V posledních 30 dnech kouřilo cigarety 32,5 % 18letých studentů, 15,0 % kouřilo denně (13,7 % chlapců a 16,2 % dívek).
  • Zkušenost s elektronickou cigaretou v životě uvedlo 61,2 % studentů, 44,3 % vapovalo v posledních 12 měsících a 19,3 % v posledních 30 dnech.
  • Alkohol někdy v životě pilo 97,6 % studentů ve věku 17-18 let, vysoká je i prevalence konzumace alkoholu v posledním roce a posledním měsíci (94,7 %, resp. 82,6 %).
  • Pití nadměrných dávek alkoholu při jedné příležitosti (tj. 5 a více sklenic) uvedlo 56,9 % studentů, 20,2 % konzumovalo nadměrné dávky alkoholu s frekvencí 3krát nebo častěji v posledních 30 dnech, tj. nejméně jednou týdně nebo častěji.
  • Zkušenosti s některou z nelegálních drog uvedlo celkem 55,4 % respondentů (57,4 % chlapců a 53,5 % dívek), nejčastěji šlo o konopné látky (53,5 %). Nejčastěji uváděnou nekonopnou nelegální drogou byla extáze (7,3 %), LSD nebo jiné halucinogeny (5,7 %) a halucinogenní houby (4,1 %). Těkavé látky užilo celkem 9,1 %, anabolické steroidy 2,1 % a sedativa nebo hypnotika 17,4 % dotázaných.
  • Celoživotní prevalence zkušeností s nelegálními drogami byla vyšší u chlapců, výjimku tvořila sedativa a hypnotika, jejichž užití uváděly častěji dívky.
  • Relativně vysoká byla míra užití nelegálních drog v posledních 12 měsících - 40,8 % studentů užilo konopné látky, 5,2 % extázi a 3,2 % LSD nebo jiné halucinogeny. Užití konopných látek v posledních 30 dnech uvedlo 14,6 % studentů.
  • Hraní HH v posledních 12 měsících uvedlo celkem 20,8 % dotázaných, po vyloučení loterií 14,7 % dotázaných. Preferovanou hazardní hrou ve skupině 17-18letých byly loterie a stírací losy hrané mimo internet (10,2 %) a kurzové sázky na internetu (7,5 %), následované kartami a kostkami na internetu (6,6 %) a loteriemi na internetu (6,5 %). 

Další informace

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2018.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.