Sčítání adiktologických služeb

NMS pravidelně ve tříletých intervalech realizuje ve spolupráci s agenturou ppm factum research průzkum Sčítání adiktologických služeb. V r. 2017 šlo již o třetí vlnu tohoto průzkumu v ČR, předchozí vlny byly realizovány v letech 2012 a 2014; výsledky sčítání adiktologických služeb v r. 2012 byly publikovány v Zaostřeno na drogy č. 5/2013.Další vlna studie probíhá v r. 2020.

Cílem průzkumu je zmapování sítě existujících adiktologických služeb v ČR a klientů v kontaktu s odbornými zařízeními, což pomůže k informovanější diskuzi o zakotvení a rozvoji adiktologických služeb. Cílovou skupinou průzkumu jsou zařízení různých typů poskytující adiktologické služby, tj. léčebné, poradenské a harm-reduction služby uživatelům všech typů návykových látek a nelátkových závislostních duševních poruch a poruch chování.

V r. 2017 bylo osloveno celkem 378 programů na základě kontaktů ze Sčítání adiktologických služeb z r. 2014, na základě kontaktů uvedených v Mapě pomoci a kontaktů získaných z dalších dostupných zdrojů. Programů, které splnily vstupní kritéria pro zařazení do analýzy, bylo celkem 275.

Hlavní výsledky studie v r. 2017

 

  • Nejčastěji šlo o poskytovatele sociálních služeb (68 %), poskytovatele zdravotnických služeb (35 %), školská a církevní zařízení (shodně po 1 %) a 6,5 % služeb se zařadilo do kategorie jiný statut. Jako adiktologická služba, tj. specializovaná péče o osoby s problémy s návykovými látkami nebo závislostními poruchami, u které se předpokládá mezioborový charakter, se identifikovalo 44 % služeb. Jako sociální služba se identifikovalo 29 % zařízení a jako psychiatrická zdravotnická péče 16 % zařízení.
  • Z 275 programů poskytovalo 17 detoxifikaci, 62 terénní program, 69 provozovalo kontaktní centrum, 95 ambulantní služby, 2 denní stacionář, 22 krátkodobou a střednědobou rezidenční léčba, 17 terapeutickou komunitu, 46 doléčovací program, 23 poskytovalo substituční léčbu a 3 ambulantní léčbu ve věznicích.
  • Celkem 265 zařízení uvedlo počet klientů za r. 2016 (88 tis.). Zařízení poskytují služby obvykle více cílovým skupinám, nejčastěji uživatelům nelegálních drog (88 %), osobám užívajícím více látek současně (77 %), uživatelům alkoholu (65 %), psychoaktivních léků (63 %) a problémovým hráčům (55 %).
  • Nejčastějšími klienty služeb byli problémoví uživatelé drog (66 %), klienti v konfliktu se zákonem (43 %) a klienti s komorbidním výskytem duševní poruchy (34 %). Nejčastěji programy poskytovaly individuální poradenství (93,1 %) a individuální a rodinnou psychoterapii (53,1 %, resp. 35,6 %), farmakoterapii psychiatrické symptomatologie, psychiatrických poruch a komorbidit (24,4 %).

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018.

 

 


TOPlist