Sčítání adiktologických služeb

NMS pravidelně ve tříletých intervalech realizuje ve spolupráci s externími agenturami průzkum Sčítání adiktologických služebZatím poslední vlna studie se konala v r. 2020. Předchozí vlny byly realizovány v l. 2012, 2014 a 2017.

Cílem průzkumu je zmapování sítě existujících adiktologických služeb v ČR a klientů v kontaktu s odbornými zařízeními, což pomáhá k informovanější diskuzi o zakotvení a rozvoji adiktologických služeb. Cílovou skupinou průzkumu jsou zařízení různých typů poskytující adiktologické služby, tj. zejména léčebné, poradenské a harm-reduction služby uživatelům všech typů návykových látek a nelátkových závislostních duševních poruch a poruch chování.

Výsledky Sčítání adiktologických služeb

Studie Sčítání adiktologických služeb 2020 se zúčastnilo 292 jednotek různých typů z celé ČR, nejčastěji se statutem sociální služby a zdravotnického zařízení. I na základě dalších zdrojů se jeví, že jádro adiktologických služeb v ČR tvoří cca 300 programů. Skladba typů programů zahrnovala kontaktní a poradenské služby a ambulantní léčbu (obě 87 jednotek), terénní programy (65), doléčovací programy (53), lůžkovou péči (19), substituční léčbu (18), terapeutické komunity (16) a detoxifikaci (13). Statut sociální služby uvedlo 64 % jednotek a 12 % mělo smlouvu se zdravotní pojišťovnou na úhradu zdravotních služeb. Pětina jednotek měla sídlo v Praze, více než 12 % jednotek pocházelo z Moravskoslezského kraje, po více než desetině jednotek sídlilo v Ústeckém a Jihomoravském kraji.

  • Výsledky Sčítání adiktologických služeb 2017 byly uvedeny ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018.

V r. 2017 bylo osloveno celkem 378 programů na základě kontaktů ze Sčítání adiktologických služeb z r. 2014, na základě kontaktů uvedených v Mapě pomoci a kontaktů získaných z dalších dostupných zdrojů. Programů, které splnily vstupní kritéria pro zařazení do analýzy, bylo celkem 275. Nejčastěji šlo o poskytovatele sociálních služeb (68 %), poskytovatele zdravotnických služeb (35 %), školská a církevní zařízení (shodně po 1 %) a 6,5 % služeb se zařadilo do kategorie jiný statut. Jako adiktologická služba, tj. specializovaná péče o osoby s problémy s návykovými látkami nebo závislostními poruchami, u které se předpokládá mezioborový charakter, se identifikovalo 44 % služeb. Jako sociální služba se identifikovalo 29 % zařízení a jako psychiatrická zdravotnická péče 16 % zařízení.

Z 275 programů poskytovalo 17 detoxifikaci, 62 terénní program, 69 provozovalo kontaktní centrum, 95 ambulantní služby, 2 denní stacionář, 22 krátkodobou a střednědobou rezidenční léčba, 17 terapeutickou komunitu, 46 doléčovací program, 23 poskytovalo substituční léčbu a 3 ambulantní léčbu ve věznicích. Celkem 265 zařízení uvedlo počet klientů za r. 2016 (88 tis.). Zařízení poskytují služby obvykle více cílovým skupinám, nejčastěji uživatelům nelegálních drog (88 %), osobám užívajícím více látek současně (77 %), uživatelům alkoholu (65 %), psychoaktivních léků (63 %) a problémovým hráčům (55 %).

Nejčastějšími klienty služeb byli problémoví uživatelé drog (66 %), klienti v konfliktu se zákonem (43 %) a klienti s komorbidním výskytem duševní poruchy (34 %). Nejčastěji programy poskytovaly individuální poradenství (93,1 %) a individuální a rodinnou psychoterapii (53,1 %, resp. 35,6 %), farmakoterapii psychiatrické symptomatologie, psychiatrických poruch a komorbidit (24,4 %).

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.