05/13 Sčítání adiktologických služeb

Sčítání adiktologických služeb 2012 byl dotazníkový průzkum zaměřený na zmapování sítě existujících adiktologických služeb v ČR a jejich charakteristik a charakteristik adiktologické klientely v kontaktu s touto sítí.
Sčítání adiktologických služeb 2012 se zúčastnilo 254 zařízení různých typů, nejčastěji se statutem zdravotnického zařízení a sociální služby. Také z jiných zdrojů se zdá, že jádro adiktologické péče v ČR tvoří přibližně 250 programů.
Více než polovina zařízení se v šetření identifikovala jako adiktologická služba, tj. specializovaná péče o osoby s problémy s návykovými látkami nebo závislostními poruchami, u které se předpokládá mezioborový charakter.
Významná část služeb (zejména se statutem sociální služby) byla poskytována nestátním sektorem, u zdravotních služeb byla zařízení provozována především fyzickými osobami (ambulance) a příspěvkovými organizacemi (lůžková péče).
Zdravotnická zařízení nabízela převážně ambulantní a lůžkovou péči, zařízení sociálních služeb nízkoprahové služby a ambulantní péči.
Zařízení fungovala ve všech krajích ČR, nejvíce z nich sídlilo na území Prahy a v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.
Téměř polovina zařízení měla platnou certifikaci odborné způsobilosti RVKPP a 41 % zařízení mělo certifikaci sociální služby. Nejvíce zařízení získalo finanční podporu od orgánů státní správy.
V zařízeních lůžkové péče bylo pro léčbu poruch způsobených užíváním návykových látek vyčleněno 1505 lůžek, kapacita ambulantních služeb byla ve sledovaný den 3818 klientů.
V zařízeních v den sčítání, tj. 20. června 2012, pracovalo 2303 pracovníků na hlavní pracovní poměr (v přepočtu na úvazky 2111,30), na dohodu o provedení práce pracovalo 171 pracovníků.
Nejčastější cílovou skupinou byli uživatelé nelegálních drog – uvedlo ji 226 (89%) zařízení, 191 (75 %) zařízení uvedlo jako svou cílovou skupinu uživatele alkoholu, 167 (66 %) uživatele alkoholu, 143 (56 %) patologické hráče. Ze speciálně definovaných cílových skupin se téměř všechna zařízení věnovala injekčním uživatelům drog, většina se věnovala uživatelům drog v prostředí zábavy a nočního života, dětem a mládeži.
V šetření bylo sledováno šest okruhů poskytovaných intervencí, a to zhodnocení stavu klienta a předléčebné služby, které nabízelo 208 zařízení, dále nízkoprahové služby (105 zařízení), testování biologického materiálu (181), intervence v oblasti sociální práce, edukace a jiné podpůrné intervence (219), farmakoterapie (94) a návazná péče (121).
V den sčítání byly služby poskytnuty 6256 klientům, z toho 4745 klientů zařízení rozdělila podle typu látky nebo závislostní poruchy. Z nich nejčastější byli uživatelé pervitinu (1606 osob), alkoholu (1316) a opiátů (684).

Poznámka:

Sčítání adiktologických služeb probíhá pravidelně ve tříletých intervalech. Informace z další vlny výzkumu najdete ve článku Sčítání adiktologických služeb.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage