06/13 Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví

Toto Zaostřeno podává přehled koncepčního a právního rámce pro proces vstupu adiktologických služeb do systému zdravotnictví. Prakticky a přehledně informuje o podmínkách získání oprávnění pro poskytovatele zdravotních služeb a praktické rady, jak transformací úspěšně projít.
V únoru 2013 byla výborem SNN ČLS JEP schválena Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb, jejímž cílem je „transformace“ jádra adiktologických služeb do podoby zdravotnických zařízení nebo případně vytvoření podmínek pro poskytování zdravotní péče v zařízeních sociálních služeb specializovaných na adiktologickou klientelu. Výsledkem má být systém adiktologické péče, který bude přijatelný pro plátce péče (zdravotní pojišťovny a ostatní donory), pro státní správu a samosprávu.
V březnu 2013 byly schváleny návrhy k zařazení nových zdravotních výkonů profese adiktologa (nelékaře) do připravovaného Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Služby nízkoprahové a služby typu terapeutických komunit a doléčovacích center nebyly původně koncipovány jako služby sociální, ale v příslušném čase nebyly vytvořeny podmínky proto to, aby se registrovaly jako nestátní zdravotnická zařízení. Nízkoprahové adiktologické služby tak byly v ČR z podstatné části zajišťovány mimo zdravotnický systém. Kvalifikovaného adiktologa zaměstnávala jen necelá polovina zařízení a kvalifikovaného adiktologa, který může pracovat bez odborného dohledu, má v týmu 30 % zařízení.
Možné bariéry vstupu sociálních služeb do zdravotnictví souvisí především s požadavky na poskytovatele zdravotních služeb. Podle realizovaného šetření splňuje v současné době podmínky vyhlášky o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení méně než polovina zařízení/programů. Podmínky dané vyhláškou o minimálním personálním zabezpečení v současnosti nesplňují dvě třetiny zařízení/programů.