Zpráva o tabák. a nikotinových výrobcích v ČR 2023

Přehled situace v oblasti tabákových a nikotinových výrobků v České republice

Tento přehled situace obsahuje souhrn Zprávy o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023, která byla zveřejněna v únoru 2024. Zpráva je součástí informačního balíčku zpráv o situaci v oblasti závislostí v České republice.

 

Veřejnozdravotní dopady kouření

Politika v oblasti kontroly tabáku

Trh s tabákovými a nikotinovými výrobky

Užívání tabákových a nikotinových výrobků mezi dětmi a mládeží

Užívání tabákových a nikotinových výrobků v dospělé populaci

Zdravotní důsledky kouření

Pasivní expozice tabákovému kouři

Sociální důsledky kouření

Kriminalita spojená s užíváním tabáku

Prevence a zdravotní varování před riziky užívání tabákových výrobků

Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku

 

Veřejnozdravotní dopady kouření

 • Vliv kouření tabáku na celkovou zdravotní zátěž je zásadní. Kouření je globálně jednou z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti. Kouření tvoří odhadem 13 % veškeré zdravotní zátěže, ve vyspělých zemích až 20 %.
 • Zdravotní dopady kouření se nejvíce projevují v kardiovaskulárních a respiračních onemocněních a v incidenci zhoubných novotvarů.
 • Střední délka života kuřáků je v průměru o 10-11 let nižší než u nekuřáků.
 • Zdravotním dopadům kouření jsou vystaveny i osoby, které vdechují tabákový kouř (second-hand smoking nebo pasivní kouření).
 • Kouření způsobuje také ekonomické a sociální škody, včetně finančních ztrát způsobených zvýšenými náklady na zdravotní péči a sníženou produktivitu kvůli předčasnému úmrtí.
 • V posledních letech jsou na trhu alternativní výrobky pro užívání nikotinu (tzv. alternative nicotine delivery systems, ANDS), které nespalují tabák. Tyto výrobky lze dále rozdělit do dvou hlavních skupin: produkty na bázi čistého nikotinu a produkty obsahující tabák.
 • Dosavadní poznatky o alternativních tabákových a nikotinových produktech dokládají jejich nižší škodlivost ve srovnání s kouřením tabáku.

zpět na začátek

 

Politika v oblasti kontroly tabáku 

 • Globální i národní politiku v oblasti snižování veřejnozdravotních dopadů kouření vymezuje Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku (FCTC).
 • Politika v oblasti tabáku je v ČR součástí politiky v oblasti závislostí, která integruje témata legálních a nelegálních návykových látek a nelátkových závislostí. Odpovědnost za tvorbu a její naplňování nese vláda ČR. Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách závislostí je Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ).
 • Hlavním strategickým dokumentem určujícím zaměření politiky v oblasti závislostí je Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním
  2019-2027
  Akční plán politiky v oblasti závislostí na období 2023-2025, které obsahují i cíle a aktivity pro oblast tabáku.
 • V národní politice kontroly tabáku není dostatečně využíván a podporován harm reduction přístup. Hlavním důvodem jsou obavy, že akceptování alternativních tabákových a nikotinových výrobků povede k opětovné normalizaci kouření. Dostupné výzkumy však ukazují, že užívání alternativních výrobků nahrazuje kouření tabáku a nárůst užívání alternativních výrobků je jednou z příčin poklesu kouření mezi dětmi a dospívajícími.
 • Odpovědnost za jednotlivé části politiky v oblasti tabákových, nikotinových a souvisejících výrobků je rozdělena do působnosti různých resortů, což znesnadňuje uplatňování efektivní politiky a zdůrazňuje potřebu meziresortní koordinace.
 • Dostupnost tabákových a nikotinových výrobků je omezena zákonem - platí zákaz prodeje nezletilým, zákaz prodeje v prodejních automatech nebo na internetu, jestliže nelze ověřit věk kupujícího, i zákaz výroby, dovozu a prodeje potravinářských výrobků a hraček, které napodobují vzhled tabákových výrobků. Regulace zavedená na tabákové výrobky je od března 2023 rozšířena i na nikotinové sáčky.
 • Platí úplný zákaz kouření v restauracích, barech, kavárnách, vinárnách a dalších provozovnách stravovacích služeb, na zastávkách veřejné dopravy, v zoologických zahradách, ve školách, nemocnicích, v prostředcích hromadné veřejné dopravy, ve sportovních halách, na dětských hřištích, v zábavních zařízeních a v nákupních centrech.
 • Zákaz kouření v restauracích, barech a zákaz kouření v zoologických zahradách se nevztahuje na elektronické cigarety.
 • Obce mají možnost prostřednictvím obecně závazných vyhlášek zakázat kouření (včetně elektronických cigaret) v blízkosti škol, školských zařízení a jiných prostor vyhrazených pro aktivity dětí a nezletilých.
 • Kromě zákazu reklamy v místě prodeje, zákazu vystavování tabákových výrobků a zavedení jednotného balení byla v ČR zavedena všechna opatření pro regulaci přímé reklamy na tabák doporučovaná WHO. Regulaci nepřímých forem propagace a sponzorování tabákovými společnostmi lze v ČR hodnotit spíše jako mírnou.
 • V souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (zákon č. 349/2023 Sb.) vstoupily v platnost novely zákona o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.). Novely budou nabývat účinnosti postupně v letech 2024-2027. Tato změna legislativy odráží snahu o pravidelné aktualizace zdanění tabákových a alternativních výrobků, reagující na rozvoj trhu a zdravotní doporučení. Spotřební daň z cigaret, tabáku ke kouření a doutníků se od začátku r. 2024 zvyšuje o 10 % a v každém následujícím roce do r. 2027 se zvýší o dalších 5 %. Pro zahřívaný tabák je plánováno v období 2024-2027 zvýšení spotřební daně o 15 % ročně.
 • Nově je zavedena spotřební daň i pro ostatní tabákové výrobky, jako jsou žvýkací a šňupací tabák, a alternativní výrobky, včetně nikotinových sáčků a náplní do elektronických cigaret.

zpět na začátek

 

Trh s tabákovými a nikotinovými výrobky

 • Dostupnost tabákových a nikotinových výrobků je v ČR i přes zavedená opatření vysoká. Je možné je prodávat v prodejnách potravin, v trafikách, na čerpacích stanicích apod. Jejich prodej je volnou živností.
 • Nejrozšířenějším tabákovým výrobkem užívaným v ČR jsou průmyslově vyráběné cigarety. V ČR je ročně spotřebováno cca 15 miliard kusů cigaret (cca 1,5 tis. cigaret na 1 obyvatele, tj. cca 75 krabiček cigaret na 1 obyvatele ročně, včetně dětí). Na trhu je cca 13,8 tis. různých tabákových výrobků, nejvíce položek představují doutníky (3,8 tis.) a cigarety (3,7 tis).
 • Na trhu je poměrně velké množství různých typů e-cigaret. V posledních letech působí na trhu s e-cigaretami také velké tabákové firmy. V ČR se v posledních letech rozvíjí trh se zahřívanými tabákovými výrobky a nikotinovými sáčky.
 • Z tabákových výrobků stát aktuálně vybere na spotřební dani necelých 60 mld. Kč ročně, z toho většinu na cigaretách a dalších tabákových výrobcích určených ke kouření. V r. 2022 tvořily příjmy z inkasa spotřební daně na tabákové výrobky cca 5 % celkových příjmů státního rozpočtu ČR.
 • Podle studie GYTS 2022 si v posledních 30 dnech 29 % současných kuřáků ve věku 13-15 let zakoupilo cigarety v obchodě/prodejně, 7 % v prodejním stánku nebo od pouličního prodejce a 4 % v prodejním automatu. Celkem 61 % současných kuřáků se nesetkalo s odmítnutím prodeje cigaret z důvodu nízkého věku. Podle studie ESPAD 2019 by si celkem snadno nebo velmi snadno cigarety dokázala obstarat většina 16letých (71 %).
 • Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla v r. 2022 celkem 5 kontrol ověřování věku při prodeji tabákových výrobků prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, 4 z nich s nevyhovujícím zjištěním. Provozovatelé nesplňují zákonné požadavky a neověřují věk vyhovujícím způsobem.
 • Kontroly České obchodní inspekce zaměřené na nabídku a prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků a kuřáckých potřeb zjistily za r. 2022 porušení ve více než 50 % případů, nejčastěji šlo o porušení zákazu prodeje nebo podávání tabákových a nikotinových výrobků osobám mladším 18 let. Od ledna do září 2023 provedla ČOI celkem 3 434 kontrol, přičemž porušení právních předpisů bylo zjištěno v 78 % případů.
 • Celní správa provedla v r. 2022 celkem 1 807 kontrol tabákových výrobků, z toho v 31 % zjistila porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Na základě zjištění zabavila 13 653,7 tis. ks tabákových výrobků. Dále provedla 234 kontrol tabáku, z toho ve 33 % zjistila porušení zákona. Na základě zjištění zabavila 15 147 kg tabáku. 
 • Podíl nelegálního (nezdaněného) trhu je podle různých odhadů 3-10 %. V r. 2022 byly v ČR odhaleny dvě nelegální velkokapacitní továrny specializující se na výrobu cigaret a tabáku. V obou případech byly provozovány organizovanými skupinami z Polska, Ukrajiny, Běloruska a Moldavska.
 • Postupně dochází ke zvyšování cen cigaret a baleného tabáku v ČR, a to zejména v důsledku zvyšování spotřební daně na tabákové výrobky. Průměrná cena jedné krabičky cigaret uváděná respondenty ve studii NAUTA realizované v obecné populaci ve věku 15+ let se meziročně zvýšila z 115,7 Kč v r. 2021 na 131,6 Kč v r. 2022.
 • V r. 2022 byla realizována další vlna výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Úplný zákaz reklamy na cigarety by podpořilo 42 % obecné populace ve věku 15+ let a dalších 26 % by souhlasilo s regulací reklamy.

zpět na začátek

 

Užívání tabákových a nikotinových výrobků mezi dětmi a mládeží

 • Zkušenosti s kouřením cigaret v životě mají přibližně 4 % 11letých, 14 % 13letých a 31 % 15letých (HBSC 2022), 34 % 13-15letých (GYTS 2022) a 54 % 16letých (ESPAD 2019).
 • Dlouhodobě klesá podíl nezletilých, kteří uvádějí současné (v posledních 30 dnech), denní kouření i silné kuřáctví (tj. kouření 11 a více cigaret denně).
 • Zkušenosti s kouřením cigaret v posledních 30 dnech mají přibližně 2 % 11letých, 6 % 13letých a 14 % 15letých (HBSC 2022), 11 % 13-15letých (GYTS 2022) a 24 % 16letých (ESPAD 2019).
 • Denní kouření cigaret uvádí 1 % 13letých, 4 % 15letých (HBSC 2022) a 10 % 16letých (ESPAD 2019).
 • Zkušenosti se silným kouřením mají 3 % 16letých (ESPAD 2019) a rovněž 3 % studentů ve věku 15-19 let (UPOL 2021).
 • Současně v posledních letech narůstají zkušenosti dospívajících s alternativními tabákovými a/nebo nikotinovými výrobky.
 • V r. 2022 užila e-cigarety v posledních 30 dnech přibližně 2 % 11letých, 10 % 13letých a 22 % 15letých a 21 % 13-15letých, tedy výrazně více, než uváděli dospívající u kouření klasických cigaret (HBSC 2022, GYTS 2022).
 • Nikotinové sáčky v posledních 30 dnech užilo 5-8 % 13-15letých a zahřívané tabákové výrobky 5-11 % 13-15letých (HBSC 2022, GYTS 2022).
 • Subjektivně vnímaná dostupnost cigaret v posledních letech klesá, je však stále na relativně vysoké úrovni (ESPAD 2019 i GYTS 2022). V r. 2022 se celkem 61 % současných kuřáků ve věku 13-15 let nesetkalo s odmítnutím prodeje cigaret z důvodu nízkého věku.
 • Pozitivním trendem v posledních letech je rostoucí vnímání rizikovosti pravidelného kouření cigaret mladistvými (ESPAD 2019).
 • Existují podskupiny dětí a dospívajících s nadprůměrnými zkušenostmi s kouřením a s pravidelným kouřením, např. děti socioekonomicky znevýhodněné nebo děti v institucionální péči.

zpět na začátek

 

Užívání tabákových a nikotinových výrobků v dospělé populaci

 • Trendem posledních 10 let je mírný pokles výskytu současného i denního kuřáctví v dospělé populaci, který potvrzují různé řady realizovaných populačních studií. K největšímu poklesu došlo (zejména podle studie NAUTA) v letech 2012-2015, od r. 2015 zůstává situace mezi muži přibližně na stejné úrovni. Mezi ženami je možné pozorovat mírný pokles v posledních 3 letech.
 • Podle NAUTA 2022 v současnosti (tj. v posledních 30 dnech) kouřilo v ČR 24 % dospělé populace (31 % mužů a 19 % u žen) ve věku 15 a více let. Denní (nebo téměř denní) kouření uvedlo 16 % osob (21 % mužů a 12 % žen). Míra denního kouření je výrazně vyšší mezi muži a mezi respondenty ve věku 45-64 let.
 • Současně s poklesem kouření klasických cigaret dochází v posledních letech k nárůstu míry užívání alternativních tabákových a/nebo nikotinových výrobků.
 • V r. 2022 zkušenosti s kouřením e-cigaret v posledních 30 dnech mělo přibližně 10 % dospělých, přibližně polovina z nich denně. Zahřívané tabákové výrobky v současnosti užívalo 7 % (4 % denně) a 3 % nikotinové sáčky (1 % denně).
 • Existují zranitelné nebo rizikové skupiny populace, ve kterých je míra současného i denního kouření vyšší než v populaci obecně. Jde např. o romskou populaci, lidi žijící v sociálním vyloučení nebo se zkušeností s uvězněním.
 • Občasné i pravidelné kouření dlouhodobě vnímá jako přijatelné přibližně 80 % dospělé populace. V posledních letech však výrazně vzrostla tolerance zejména k pravidelnému kouření tabáku (z 32 % v r. 2015 na 51 % v r. 2023).
 • Obecná populace má zkreslené informace o rizikovosti alternativních výrobků. Podle studie NAUTA 2022 45 % české dospělé populace považuje kouření klasických cigaret za stejně škodlivé jako užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků. Podle 11 % je užívání e-cigaret a zahřívaných tabákových výrobků dokonce škodlivější. Nejlépe informováni byli mladí ve věku 15-24 let.

zpět na začátek

 

Zdravotní důsledky kouření

 • Kouření je v ČR zodpovědné přibližně za pětinu všech úmrtí v ČR. Na nemoci způsobené kouřením v ČR ročně zemře cca 16-18 tis. osob, především na kardiovaskulární nemoci, nemoci dýchací soustavy a zhoubné novotvary.
 • Kromě závislosti na tabáku je kouření rozhodujícím faktorem u zhoubného novotvaru průdušnice, průdušek a plic (rakoviny plic) a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), u kterých způsobuje cca 80 % případů onemocnění.
 • Zhoubný novotvar průdušnice, průdušek a plic je u mužů i žen třetím nejčastějším nádorovým onemocněním. V r. 2021 bylo v ČR diagnostikováno 6,2 tis. nových případů onemocnění (nejvíce ve věkově skupině 65-74 let). Více než 65 % nově diagnostikovaných onemocnění je zachyceno v pozdních stadiích. Zatímco u mužů je od r. 2013 patrný pokles, u žen dochází k výraznému nárůstu.
 • Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je v ČR ročně příčinou více než 30 tis. hospitalizací a přes 3 tis. úmrtí. Úmrtnost na CHOPN dlouhodobě roste.

zpět na začátek

 

Pasivní expozice tabákovému kouři

 • Významným zdravotně rizikovým faktorem je expozice tabákovému kouři. V r. 2022 bylo v domácím prostředí tabákovému kouři vystaveno celkem 15 % populace, většinou nekuřáků (10 %).
 • Na pracovišti bylo tabákovému kouři vystaveno 21 % populace (17 % nekuřáků). Vyšší expozici tabákovému kouři na pracovišti uvádějí dlouhodobě muži a v domácí prostředí mladí lidé ve věkové skupině 15-24 let. Jejich podíl je přibližně 2krát větší oproti dospělým ve věku 25+ let.
 • Ve věznicích bylo v r. 2022 vystaveno pasivnímu kouření 67 % odsouzených, což představuje nárůst oproti předchozímu období.
 • Podle GYTS 2022 byla expozici tabákovému kouři doma vystavena více než třetina dospívajících (36 %).

zpět na začátek

 

Sociální důsledky kouření

 • Poslední odhady společenských nákladů v souvislosti s kouřením tabáku v ČR jsou podle WHO z r. 2018 uváděny ve výši 100-170 mld. Kč. Největší část tvoří ušlá produktivita v důsledku zvýšené nemocnosti a předčasné úmrtnosti a náklady na léčbu onemocnění souvisejících s kouřením.

 • Výdaje na tabákové výrobky představují v posledních letech podle různých zdrojů přibližně 1-4 % spotřebních výdajů domácností v ČR.
 • V r. 2022 bylo v ČR evidováno 20,8 tis. požárů, v 7 % bylo příčinou požáru kouření. Tento podíl je v posledních letech stabilní. Přímé materiální škody v důsledku požárů způsobených kouřením dosáhly celkem 92,5 mil. Kč (tj. 1,6 % celkových škod způsobených v ČR požáry).

zpět na začátek

 

Kriminalita spojená s užíváním tabáku

 • Za r. 2022 ministerstvo spravedlnosti evidovalo 5 806 přestupků v souvislosti s tabákem, nejčastěji šlo o kouření na místě, kde je kouření zakázáno. V porovnání s předchozím rokem je patrný nárůst počtu přestupků.
 • Ekonomicky motivovaná kriminalita v souvislosti s tabákem je pravidelně zjišťována v dotazníkové studii mezi odsouzenými vězni. Krádeže nebo jiného nezákonného jednání s motivem pořízení prostředků na tabák se dopustilo průměrně 14 % odsouzených.

zpět na začátek

 

Prevence a zdravotní varování před riziky užívání tabákových výrobků

 • Od září 2016 byla v ČR na základě evropské tabákové směrnice zavedena zdravotní varování na obalech tabákových výrobků, e-cigaret a bylinných výrobků ke kouření. Povinné je rovněž uvádět informace týkající se odvykání kouření (odkaz na stránky koureni-zabiji.cz). Od října 2023 (s účinností od 1. 1. 2025) byla povinnost rozšířena o doplnění odkazu na telefonní číslo Národní linky pro odvykání.
 • Zdravotního varování na balíčku cigaret si v r. 2022 všimlo 86 % současných kuřáků a 18 % v souvislosti s varováním zvažovalo, že by mohli přestat kouřit. Celkem 51 % lidí zaznamenalo v posledních 30 dnech v médiích informace o zdravotních rizicích kouření.
 • Spokojenost se zavedením zákazu kouření v restauracích v r. 2022 uvedlo 74 % respondentů. Míra spokojenosti se zákazem kouření je dlouhodobě vyšší mezi ženami.
 • Zavedení zákazu kouření v provozovnách veřejného stravování má na kuřáky omezený dopad - většina kouří stále stejně (64 %), 22 % uvedlo, že kouří méně, 8 % se snažilo s kouřením přestat, 2 % kouřit přestala a 6 % změnilo způsob užívání.
 • Prevence kouření tabáku u dětí a mládeže je součástí širšího rámce prevence rizikového chování, kterou koordinuje MŠMT. Na úrovni krajů působí krajští školští koordinátoři prevence, na úrovni bývalých okresů metodici prevence a ve školách školní metodici prevence.
 • Realizované preventivní programy ve školách se nejčastěji zaměřují na témata prevence šikany a projevů agrese (16,2 % programů), na prevenci užívání tabáku a nikotinových výrobků bylo ve školním roce 2021/2022 zaměřeno 6,3 % programů.
 • Programy prevence kouření a podpory odvykání kouření mezi dospělými jsou realizovány výjimečně. Od r. 2016 je provozována Národní linka pro odvykání 800 350 000.
 • Každoročně se 31. 5. připomíná Světový den bez tabáku, což je příležitost k medializaci tématu kouření tabáku a jeho vlivu na zdraví.

zpět na začátek

 

Odvykání kouření a léčba závislosti na tabáku

 • Odvykání kouření označuje jakýkoli postup určený k zanechání kouření - kromě léčby závislosti na tabáku zahrnuje i poradenství prostřednictvím telefonních linek a mobilních aplikací. Léčba závislosti na tabáku je pojem zahrnující psycho-socio-behaviorální poradenství a farmakoterapii zaměřenou na potlačení abstinenčních příznaků ve formálním léčebném kontextu.
 • Odvykání kouření bez asistence má odhadovanou úspěšnost 3-5 %, léčba závislosti na tabáku formou krátké intervence má odhadovanou úspěšnost přibližně 10 % a léčba formou intenzivní intervence v kombinaci s farmakoterapií až 30-35 %.
 • Léčba závislosti na tabáku byla v r. 2022 v ČR poskytována v 41 centrech pro léčbu závislosti na tabáku v ambulancích nemocnic, u přibližně 200 specializovaných ambulantních lékařů, v přibližně 200 specializovaných lékárnách a v některých adiktologických programech. Síť center pro léčbu závislosti na tabáku a ambulantních lékařů garantuje Společnost pro léčbu závislosti na tabáku.
 • Pro intenzivní léčbu závislosti na tabáku jsou v ČR k dispozici 2 zdravotní výkony pro vyškolené lékaře.
 • Dalších pět výkonů mohou smluvním zdravotním pojišťovnám vykazovat adiktologická pracoviště.
 • Jedním z doporučovaných kroků v klinické praxi je provádění krátkých intervencí k odvykání kouření. V ČR je jejich provádění povinné pro všechny zdravotnické pracovníky. I přesto pouze přibližně každý třetí kuřák, který v ČR navštíví lékaře, dostane doporučení, aby kouření zanechal. Krátké intervence k odvykání kouření provádí podle odhadu z r. 2022 zhruba polovina lékařů.
 • Přibližně třetina současných kuřáků se v posledních 12 měsících pokusila přestat kouřit, většinou neúspěšně. Největší podíl byl ve skupině nejmladších kuřáků (15-24 let) a mezi respondenty s vysokoškolským vzděláním.
 • Nejčastěji se kuřáci pokoušejí přestat bez pomoci (76,0 %), 26 % použilo nikotinové náhražky z lékárny, 9 % přešlo na užívání e-cigaret a 4 % na užívání zahřívaných tabákových výrobků. Léčebný program odvykání kouření využila pouze 2 % těch, kteří zkoušeli s kouřením přestat.
 • Míra pokrytí populace kuřáků léčbou závislosti na tabáku je nízká. Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb byly v r. 2022 vykázány výkony léčby závislosti na tabáku pouze u 225 osob.
 • Farmakoterapie při léčbě závislosti na tabáku není v ČR hrazena. Příspěvky zdravotních pojišťoven z fondů prevence na léky závislosti na tabáku jsou omezené.
 • V r. 2022 byly do lékáren distribuovány přípravky náhradní terapie nikotinem v množství odpovídajícím 2,8 mil. doporučených denních dávek, což při 12týdenní léčbě odpovídá cca 33,4 tis. epizod odvykání.
 • Pro kuřáky, kteří nedokázali přestat, jsou možností snížení zdravotního rizika alternativní nikotinové a tabákové výrobky. Právě menší škodlivost pro zdraví a omezení spotřeby klasických cigaret patří k hlavním důvodům užívání e-cigaret. Kromě e-cigaret a nikotinových sáčků však používání alternativních výrobků při odvykání kouření dosud není v ČR součástí doporučených postupů.