Politika v oblasti závislostí

Integrovaná protidrogová politika (“politika v oblasti závislostí“) je politika zahrnující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií.  Je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni.

Stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti politiky v oblasti závislostí je Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, zřízená v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů.

Předsedou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí  je předseda vlády České republiky. Výkonným místopředsedou je národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Celé složení Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) je zveřejněno na stránkách vlada.cz.

Administrativní a organizační podporu činnosti Rady zajišťuje sekretariát Rady. Funkci sekretariátu Rady plní k tomu určený samostatný organizační útvar Úřadu vlády České republiky - Odbor protidrogové politiky.

Informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jejích výborů či pracovních skupin, a sekretariátu Rady jsou zveřejňovány na stránkách vlada.cz pod záložkou Politika v oblasti závislostí

Odbor protidrogové politiky 

Odbor protidrogové politiky tvoří 2 oddělení: 

  • Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
  • Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

 

Poštovní adresa

Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Podrobnější kontaktní informace Úřadu vlády ČR jsou zveřejněny na stránce vlada.cz.

 

 

Další informace

Informace o historickém kontextu české politiky v oblasti závislostí jsou uvedeny v těchto publikacích:

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Všechna vydání seznamu výkonů a definic, tzn.  aktuálně platný Seznam definic a výkonů adiktologických odborných služeb a převodník výkonů k usnadnění orientace mezi původní a revidovanou verzí i dříve vydané seznamy výkonů a definic drogových služeb najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod záložkou Výroční zprávy a další publikace s ISBN či dokumenty bez ISBN.

 

 

Podstránky

Souhrnnou zprávu o závislostech v České republice 2021 najdete na úvodní stránce.
Všechny výroční zprávy od r. 2002 jsou pod záložkou Odborné publikace a časopis ve složce: VÝROČNÍ ZPRÁVY 
Souhrnná zpráva o závislostech 2022 se připravuje.