Politika v oblasti závislostí

Integrovaná protidrogová politika (“politika v oblasti závislostí“) je politika zahrnující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií.  Je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni.

Stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti politiky v oblasti závislostí je Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, zřízená v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů.

Podrobné informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí ("Rada") a jejího sekretariátu (včetně informací k dotacím) jsou zveřejňovány na stránkách vlada.cz

Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením č. 275 ze dne 26. května 1993 jako Meziresortní protidrogová komise (MPK); usnesením vlády ze dne 15. října 2001 č. 1057 byla transformována na Radu vlády České republiky – Meziresortní protidrogovou komisi a usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 643 byl změněn název na Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Aktuálně platný statut Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí nabyl účinnosti dne 18. května 2022 na základě schválení vládou usnesením č. 412.

Podrobnější informace o historickém kontextu jsou uvedeny v letáku Česká protidrogová politika a její koordinace - politika závislostí založená na důkazech (2016) a v periodiku Zaostřeno na drogy č. 02/2009 - Česká protidrogová politika a její koordinace.

Podstránky