Politika v oblasti závislostí

Integrovanou protidrogovou politikou (“politika v oblasti závislostí“) se rozumí politika obsahující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií a je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni.

Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí („Rada“, "RVKPZ", dříve "RVKPP") je zřízena v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů. Je stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti integrované protidrogové politiky, resp. politiky v oblasti závislostí.

Předsedou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí  je předseda vlády České republiky. Výkonným místopředsedou je národní koordinátor pro protidrogovou politiku. Celé složení Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) je zveřejněno na stránkách vlada.cz.

Administrativní a organizační podporu činnosti Rady zajišťuje sekretariát Rady. Funkci sekretariátu Rady plní k tomu určený samostatný organizační útvar Úřadu vlády České republiky - Odbor protidrogové politiky.

Informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jejích výborů či pracovních skupin, a sekretariátu Rady jsou zveřejňovány na stránkách vlada.cz pod záložkou Politika v oblasti závislostí

Základními strategickými dokumenty aktuálně jsou:

Odbor protidrogové politiky 

Odbor protidrogové politiky tvoří 2 oddělení: 

  • Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
  • Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Poštovní adresa

Úřad vlády České republiky, Odbor protidrogové politiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Podrobnější kontaktní informace Úřadu vlády ČR jsou zveřejněny na stránce vlada.cz.

Kontaktní údaje a umístění pracoviště

 

 

 

 

Historický kontext

Informace o historickém kontextu české politiky v oblasti závislostí jsou uvedeny v těchto publikacích:

Podstránky