Politika v oblasti závislostí

 

Integrovaná protidrogová politika (“politika v oblasti závislostí“) je politika zahrnující oblast legálních i nelegálních návykových látek, patologického hráčství či nadužívání moderních technologií.  Je definována jako komplexní a koordinovaný soubor preventivních, vzdělávacích, léčebných, sociálních, regulačních, kontrolních a dalších opatření, včetně opatření vymáhání práva, uskutečňovaných na mezinárodní, národní, krajské a na místní úrovni.

Stálým poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky v oblasti politiky v oblasti závislostí je Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, zřízená v souladu s § 28 odst. 3 zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a o změně dalších zákonů.

Předsedou Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPP) je předseda vlády České republiky. Výkonným místopředsedou je národní koordinátor pro protidrogovou politiku.

Administrativní a organizační podporu činnosti Rady zajišťuje sekretariát Rady. Funkci sekretariátu Rady plní k tomu určený samostatný organizační útvar Úřadu vlády České republiky - Odbor protidrogové politiky.

Odbor protidrogové politiky tvoří 2 oddělení: 

  • Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
  • Oddělení Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti

 

Další zdroje informací

Informace o činnosti Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, jejích výborů či pracovních skupin, a sekretariátu Rady - včetně zápisů z jednání Rady či informací k dotacím - jsou zveřejňovány na stránkách vlada.cz pod záložkou Politika v oblasti závislostí.


Informace o historickém kontextu české politiky v oblasti závislostí jsou uvedeny v těchto publikacích

Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb

Všechna vydání seznamu výkonů a definic, tzn.  aktuálně platný Seznam definic a výkonů adiktologických odborných služeb (revize 2.1, 2022), převodník výkonů k usnadnění orientace mezi původní a revidovanou verzí i dříve vydané seznamy výkonů a definic drogových služeb najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

 

 

Podstránky