Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 byl schválen vládou ČR dne 5. dubna 2023 usnesením č. 230. Dokument Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025, který tvoří samostatnou přílohu Akčního plánu, schválila Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 28. srpna 2023 usnesením č. 01/0823. Pro lepší přehlednost je zde zveřejněn soubor obsahující oba dokumenty. Každý dokument samostatně najdete pod záložkou Odborné publikace - Koordinace.

Akční plán stanovuje prioritní témata politiky v oblasti závislostí pro období 2023-2025, a to v souladu se strategickými cíli Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 a s ohledem na vývoj situace v oblasti závislostí.

Akční plán je ve všech prioritních oblastech založen na souladu s Programovým prohlášením vlády ČR schváleném dne 6. ledna 2022, které přímo adresuje politiku v oblasti závislostí:

  • Při řešení problematiky závislostí budeme uplatňovat politiku postavenou na vědecky ověřeném a vyváženém konceptu prevence rizik a snižování škod, přičemž zajistíme dostatečné financování jak preventivních programů, tak i služeb a regulaci návykových látek, která bude odpovídat míře jejich škodlivosti.

Národní i mezinárodní politika ČR bude nadále podporovat multidisciplinární přístup založený na vědeckých důkazech, dodržování lidských práv a spolupráci všech relevantních aktérů na národní a regionální úrovni, včetně neziskového sektoru a pacientských organizací, a přitom citlivě zvažovat rovnováhu mezi potřebnými regulativními opatřeními a svobodou jednotlivců, princip svobodného trhu a míru škodlivosti jednotlivých závislostních produktů.

Prioritní témata politiky v oblasti závislostí na období 2023-2025, která zároveň představují specifické cíle Akčního plánu, jsou:

  • Prevence a léčba závislostí
  • Regulovaný trh s návykovými látkami
  • Efektivní výběr daní zohledňující rizikovost produktů se závislostním potenciálem
  • Prosazování principů vyvážené politiky v oblasti závislostí navazující na priority předsednictví ČR v Radě EU
  • Minimalizace dopadů krize na Ukrajině na situaci v oblasti závislostí v ČR.

Je klíčové, aby navrhovaná opatření byla realistická a ekonomicky dosažitelná - Akční plán k jednotlivým tématům vyčísluje finanční prostředky nezbytné pro jejich dosažení.

 

Předchozí akční plány

Akční plány jsou zveřejňovány na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí pod záložkou Národní strategie a akční plány.

Najdete je i zde na drogy-info.cz pod záložkou Odborné publikace a časopis - Odborné publikace - Koordinace.