Koordinace

Podstránky

Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2024–2026

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2024–2026 byl projednán Poradním výborem pro sběr dat o závislostech dne 12. 2. 2024 a schválen Radou vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 29. 2. 2024. Poté byl zveřejněn.

Čtěte více

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice

Vyhodnocení pilotního projektu distribuce naloxonu v České republice projednala Rada vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí dne 14. listopadu 2023. Poté byl dokument zveřejněn formou knižní publikace (brožury).

Čtěte více

Vyhodnocení dotačního řízení pro politiku v oblasti závislostí Úřadu vlády ČR 2022

Publikaci čtenářům předložil sekretariát Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí v červenci 2023 (roli sekretariátu plní Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády ČR).

Čtěte více

Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025 (včetně přílohy)

Publikace obsahuje Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023–2025 schválený vládou ČR dne 5. dubna 2023 usnesením č. 230 a samostatnou přílohu Aktivity Akčního plánu politiky v oblasti závislostí 2023–2025 schválenou dne 28. srpna usnesením Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí č. 01/0823. ISBN ISBN 978-80-7440-319-4 (on-line; PDF).

Čtěte více

Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

Publikace určená především krajským a místním protidrogovým koordinátorům a dalším aktérům pověřeným realizací analýzy potřeb na krajské nebo místní úrovni. Součástí publikace jsou doporučení vycházející z jejího pilotního testování.

Čtěte více

Vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky

Publikace přináší vyhodnocení centralizace finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu na dotační programy protidrogové politiky z rozpočtu Ministerstva  spravedlnosti, Ministerstva zdravotnictví a částečně také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do rozpočtu Úřadu vlády ČR. Centralizace byla schválena vládou ČR v červenci 2019.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020

Souhrnná zpráva o realizaci politiky v oblasti závislostí v krajích v roce 2020 přináší popis aktuální situace a identifikovaných nových trendů v oblasti závislostí v krajích, souhrnný přehled a vzájemné srovnání krajů v koordinaci politiky v oblasti závislostí, financování a dostupnosti služeb v oblasti závislostí.

Čtěte více

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR 2019-2021 s prodlouženou platností na 2022-2024

Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 s prodlouženou platností na období 2022–2024 je druhým vydáním dokumentu, který byl pod názvem Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR: východiska a akční plán na období 2019–2021 poprvé vydán v r. 2019; v tomto druhém vydání byly rovněž provedeny redakční a technické opravy.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu 2019–2021

Souhrnná zpráva o plnění Akčního plánu realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 je závěrečným vyhodnocením prvního implementačního dokumentu Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027.

Čtěte více

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021

Publikace Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2021 přináší zhodnocení vývoje situace podporovaných programů a vyhodnocuje dotační řízení z hlediska účelnosti, efektivity a hospodárnosti. 

 

 

Čtěte více

Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb

Publikace vznikla jako veřejný výstup projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.

Čtěte více

Koncepce rozvoje adiktologických služeb

Koncepce rozvoje adiktologických služeb, schválená příslušnými orgány všech hlavních odborných a profesních sdružení v oboru adiktologie v ČR – Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, České asociace adiktologů, Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním, Asociace poskytovatelů sociálních služeb a Odbornou společností pro prevenci rizikového chování.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2019

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři od roku 2004 (zprávy jsou dostupné na stránkách krajů).

Čtěte více

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2020

Publikace obsahuje zhodnocení podporovaných aktivit v oblasti udržení a rozvoje sítě adiktologických služeb a v oblasti projektů informačních, výzkumných a projektů zaměřených na plnění aktivit akčního plánu.

Čtěte více

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022

Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) na období 2020–2022 schválený Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 5. 11. 2020.

Čtěte více

Vyhodnocení dotačního řízení pro oblast protidrogové politiky Úřadu vlády ČR 2019

Publikace obsahuje zhodnocení podporovaných aktivit v oblasti udržení a rozvoje sítě adiktologických služeb a v oblasti projektů informačních, výzkumných a projektů zaměřených na plnění aktivit akčního plánu.

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021

Akční plán realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021, schválený usnesením vlády č. 930 ze dne 16. prosince 2019.

Čtěte více

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (publikace)

Šestý strategický dokument protidrogové politiky ČR od r. 1993. Tato strategie byla přijata usnesením vlády č. 329/2019.

Čtěte více

Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty

Překlad publikace původně vydané v roce 2017 v rámci Pompidou Group Rady Evropy (Council of Europe).

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2017

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři. 

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2016

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích je zpracována na základě výročních zpráv jednotlivých krajů, které zpracovávají krajští protidrogoví koordinátoři. Tyto tzv. krajské zprávy jsou dostupné na stránkách krajů. 

 

 

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2015

Souhrnnou zprávu o realizaci protidrogové politiky v krajích připravil sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky na základě výročních zpráv jednotlivých krajů.

Čtěte více

Česká protidrogová politika a její koordinace 

Informační leták.

Čtěte více

Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace

Metodické doporučení.

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2014

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v r. 2013

Čtěte více

Souhrnná zpráva o realizaci protidrogové politiky v krajích v roce 2012

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2013 až 2015

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2012

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Čtěte více

Hodnocení implementace Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky 2007-2009

Čtěte více

Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2007-2009

Čtěte více

Akční plán realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2006

Čtěte více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 až 2009

Čtěte více

Protidrogový akční plán EU na období 2005-2008

Čtěte více

Protidrogová strategie EU na období 2005-2012

Čtěte více

Informace pro tvůrce drogové politiky o účinnosti substituční léčby

Čtěte více

Bilanční zpráva o plnění úkolů z Národní strategie protidrogové politiky 2001-2004

Čtěte více

Seznam zařízení poskytujících služby v protidrogové prevenci, léčbě a resocializaci

Čtěte více

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.