Realizace protidrogové politiky v krajích a její koordinace

Autoři: Nerud M., Kiššová L., Dárek D., Mravčík V., Grohmannová K.

ISBN: 978-80-7440-150-3

Problematika užívání drog a závislostí se viditelně dotýká všech částí společnosti, včetně místních komunit.

Role obcí a krajů v řešení této problematiky je nepostradatelná a vyplývá také ze smíšeného modelu veřejné správy, který je pro ČR typický.

V ČR byl postaven systém koordinace protidrogové politiky na dvou úrovních – na národní úrovni a na místní/krajské a obecní úrovni.

Na krajské a místní úrovni jsou využívány základní nástroje koordinace protidrogové politiky, kterými jsou funkce krajského a místního protidrogového koordinátora, krajské (či místní) iniciativní a poradní orgány pro oblast protidrogové politiky (protidrogové komise, pracovní skupiny), krajské (či místní) strategie a akční plány protidrogové politiky a vyhodnocení situace v oblasti protidrogové politiky na krajské a místní úrovni v tzv. výročních zprávách o realizaci protidrogové politiky v krajích.

Tato publikace je metodickým doporučením krajům a obcím při tvorbě zmiňovaných nástrojů koordinace protidrogové politiky a jejich využívání v praxi místní samosprávy. Obsahuje doporučení k pracovní náplni, vzdělávaní a postavení protidrogového koordinátora, ke složení protidrogových komisí a pracovních skupin, k základním principům tvorby strategie či akčních plánů, k tvorbě sítě služeb a k vyhodnocování situace v oblasti protidrogové politiky.

Publikaci připravil sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který je organizační součástí Úřadu vlády České republiky.


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage