Glosář pojmů

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí (Kalina, K. a kol.). © Úřad vlády České republiky. Publikaci vydalo o.s. Filia Nova pro Radu vlády ČR - Meziresortní protidrogovou komisi, 2001. ISBN 80-238-8014-4.

PROTIDROGOVÝ KOORDINÁTOR

Pracovník okresního či magistrátního úřadu v ČR, pověřenýplánováním a koordinováním realizace státní protidrogové politiky v aplikaci na místní podmínky.Funkci protidrogového koordinátora zavedla ve vybraných okresech vládní „Koncepce a program protidrogové politiky“ z r.1993, celostátnísíť se vytvořila podle druhého vládního dokumentu z r.1998. V současné době existují protidrogoví koordinátoři v každém okrese, ve statutárních městech a v městských částech hl.m.Prahy.Protidrogoví koordinátoři sehráli významnou roli v rozvoji primární prevence a vytváření sítě služeb a zařízení v sekundární a terciární prevenci. V souvislosti a reformouveřejné správy bude funkce protidrogového koordinátora zřizována jen při krajských úřadech.

Viz také:


Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz