Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2024–2026

Informační systém v závislostech (ISZ) je komplexní systém pro monitorování situace v oblasti závislostí v České republice. Dříve byl tento systém označován jako Drogový informační systém (DIS), neboť se historicky zaměřoval pouze na oblast návykových látek, především na oblast nelegálních drog. Od r. 2019, kdy Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019-2027 (Národní strategie 2019-2027) explicitně integrovala všechna témata v oblasti závislostí, tj. alkohol, tabák, nelegální drogy, psychoaktivní léky, hazardní hraní a digitální závislosti, se o další témata rozšířila také oblast monitoringu.

Oblast monitoringu je nepostradatelnou oblastí Národní strategie 2019-2027 i navazujících akčních plánů realizace strategie na tříletá období. Na potřebu zajištění systematického a kontinuálního monitoringu situace v celé šíři oblasti závislostí, tj. potřebu sledování rozsahu užívání návykových látek i dalších forem rizikového chování v populaci včetně jeho zdravotních a sociálních dopadů, upozorňuje i současný Akční plán politiky v oblasti závislostí 2023-2025, schválený vládou ČR dne 5. dubna 2023 usnesením č. 230.

Jako nástroj sloužící k plánování a rámcovému hodnocení ISZ je formulován národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ), který navazuje na národní akční plány drogového informačního systému (NAPDIS) realizované v minulých obdobích.

Jeho koordinátorem a garantem je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které bylo ustaveno na základě usnesení vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (přejmenované usnesením vlády ČR č. 412 ze dne 18. května 2022 na Radu vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí), který je organizační součástí Úřadu vlády ČR, a jeho činnost je zakotvena ve statutu RVKPP, resp. RVKPZ.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie pro monitorování drog - Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu ve smyslu článku 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 ze dne 12. prosince 2006 a článku 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1322 ze dne 27. června 2023 o Agentuře Evropské unie pro drogy (EUDA).

Pro bibliografické citace/

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A ZÁVISLOSTI, 2024. Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2024–2026. Praha: Úřad vlády České republiky.

 

ISBN 978-80-7440-335-4 (on-line, PDF)


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage