Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS)

Národní akční plán drogového informačního systému (NAPDIS) je praktický nástroj vedoucí k zajištění systému monitorování situace v oblasti závislostí. Jeho cílem je plánování a koordinace aktivit institucí a organizací, které v ČR vyvíjejí činnost v této oblasti. Souhrn těchto aktivit je označován jako Drogový informační systém.

Plánování Drogového informačního systému (DIS) a jeho vývoj jsou součástí doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA) pro aktivity v jednotlivých členských zemích EU. DIS na národních úrovních čerpá z metodických doporučení a standardů vyvíjených EMCDDA ve spolupráci se sítí Reitox – sítí národních monitorovacích středisek pro drogy evropských zemí.

Národní akční plán drogového informačního systému 2016-2018 navázal na předchozí Národní akční plány drogového informačního systému zpracované pro období 2003-2004, 2005-2006, 2007-2009 a 2011-2012 a 2013-2015. V návaznosti na Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027, která byla vládou schválena v květnu 2019, se připravuje aktualizace NAPDIS.

Národní akční plán drogového informačního systému na roky 2016–2018

Na období 2016–2018 sledoval NAPDIS následující cíle:

 • Komplexní přehled o stavu užívání legálních i nelegálních drog a o hazardním hraní v ČR. 
 • Pravidelné hlášení a vydávání informací o situaci v oblasti legálních i nelegálních drog a v oblasti hazardního hraní v ČR. 
 • Návaznost DIS ČR na evropský a mezinárodní kontext, zapojení do mezinárodních studií a projektů.
 • Zabezpečení systému monitorování situace v oblasti užívání tabáku a alkoholu odpovídajícím způsobem materiálně i personálně. 
 • Poskytování podkladů pro evaluaci a formulaci národní protidrogové politiky a dalších plánů a strategických rozhodnutí. 

 

Aktivity uvedené v NAPDIS reflektovaly výše uvedené cíle. Některé z cílů mají dlouhodobou platnost a přešly do aktuálního NAPDIS z minulých období. Na období 2016–2018 byly naplánovány některé nové aktivity, které reflektovaly vývoj a potřeby monitorování situace: nabídka nových drog na internetu, monitoring adiktologických služeb, využití nových národních registrů, efektivita specializovaných oddělení pro dobrovolnou léčbu závislosti ve vězení a aktivity v souvislosti s integrovanou protidrogovou politikou oblasti hazardního hraní.

Vyhodnocení Národního akčního plánu drogového informačního systému na roky 2013–2015

Národní akční plán drogového informačního systému pro roky 2013–2015 zahrnoval širokou škálu cílů, úkolů a aktivit různého charakteru a různé obtížnosti, jen v oblasti sběru a analýzy dat (tj. mimo publikaci a diseminaci informací, koordinaci a mezinárodní spolupráci) zahrnoval přibližně 60 položek v plánu týkajícím se sběru a analýzy dat. Většinu z nich se podařilo úspěšně splnit, jen minimum z nich se realizovat nepodařilo, některé z nich byly realizovány částečně.

Lze konstatovat, že cíle NAPDIS na roky 2013–2015 se podařilo naplnit:

 • Implementace pěti harmonizovaných klíčových indikátorů EMCDDA a dalších standardních postupů EMCDDA. 
 • Sledování aktuálních trendů v oblasti užívání legálních i nelegálních drog v ČR včetně nových psychoaktivních látek. 
 • Komplexní přehled o stavu užívání legálních i nelegálních drog v ČR. 
 • Pravidelné hlášení a vydávání informací o stavu situace v oblasti legálních i nelegálních drog v ČR. 
 • Poskytování podkladů pro evaluaci a formulaci národní protidrogové politiky a dalších plánů a strategických rozhodnutí. 
 • Návaznost DIS ČR na evropský a mezinárodní kontext, zapojení do mezinárodních studií a projektů. - Monitoring dopadů hazardního hraní. 
 • Zřízení Národního registru pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství v souladu s ustanoveními zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách. 
 • Zřízení Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) v souladu s ustanoveními zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách.  

DIS funguje po stránce organizační (spolupráce, pracovní skupiny, komunikace) i po stránce produkce dat, analýz, výsledků, podkladů pro formulaci opatření protidrogové politiky. Produkuje řadu pravidelných výstupů a výsledků, které jsou připravovány a publikovány řadou institucí a které jsou dostupné na internetu, rozesílány cílovým skupinám, publikovány v odborných časopisech a na odborných setkáních. Síť českého DIS je funkční, jednotlivé instituce fungují, vzájemně komunikují a spolupracují. Hlavním informačním výstupem v ČR jsou každoročně zpracovávané výroční zprávy - zpráva o stavu ve věcech drog a zpráva o hazardním hraní a jeho dopadech.


TOPlist