Národní akční plán informačního systému v závislostech (plány na roky 2003-2026)

Informační systém v závislostech (ISZ) je komplexní systém pro monitorování situace v oblasti závislostí v ČR. Jako nástroj sloužící k plánování a rámcovému hodnocení ISZ je formulován Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ)

Původně byl tento systém označován jako Drogový informační systém (DIS), neboť se historicky zaměřoval pouze na oblast návykových látek a především na oblast nelegálních drog. Posledním plánem sestaveným v tomto rozsahu byl Národní akční plán drogového informačního systému 2016-2018. Navázal na Národní akční plány drogového informačního systému zpracované pro období let 2003-2004, 2005-2006, 2007-2009 a 2011-2012 a 2013-2015. Na Národní akční plány drogového informačního systému (NAPDIS) navázal Národní akční plán informačního systému v závislostech (NAPISZ) 2020-2022 a aktuálně platný Národní akční plán informačního systému v závislostech na období 2024–2026.

Plánování Drogového informačního systému (DIS) bylo po vzniku Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti zahájeno a dále prováděno v souladu s doporučením Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA) pro aktivity v jednotlivých členských zemích EU. DIS na národních úrovních čerpá z metodických doporučení a standardů vyvíjených EMCDDA ve spolupráci se sítí Reitox – sítí národních monitorovacích středisek pro drogy evropských zemí.

Koordinátorem a garantem těchto plánů je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které bylo ustaveno na základě usnesení vlády č. 643 ze dne 19. června 2002 v sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP; nyní Rada pro koordinaci politiky v oblasti závislostí), který je organizační součástí Úřadu vlády ČR jako Odbor protidrogové politiky. NMS je českým národním partnerem decentralizované agentury Evropské unie – Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost se sídlem v Lisabonu (EMCDDA).