Naši partneři

Partneři v ČR 

Partnerské organizace, se kterými Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) spolupracuje v rámci českého Informačního systému v závislostech (ISZ), jsou uvedeny v Národním akčním plánu informačního systému v závislostech.

Další informace najdete na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí (RVKPZ), zejména ve výročních zprávách o činnosti RVKPZ.

Partneři v zahraničí

Evropská agentura pro drogy (EUDA) je naším hlavním zahraničním partnerem. Předchůdcem agentury bylo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost  - European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addictions (EMCDDA), které bylo naším partnerem již od vzniku NMS. Podrobné informace o změně EMCDDA na EUDA jsou uvedeny na stránce Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA).

Informace o partnerských národních kontaktních místech působících v síti Reitox  jsou na webu EUDA dostupné na stránce Reitox network of national focal points

Reitox je evropská informační síť o drogách a drogové závislosti, která vznikla současně s EMCDDA. Zkratka "Reitox" je odvozena z francouzského "Réseau Européen d'Information sur les Drogues et les Toxicomanies". Členy sítě Reitox jsou určené národní instituce nebo agentury odpovědné za sběr dat a podávání zpráv o drogách a drogové závislosti. Tyto instituce se nazývají "národní kontaktní místa" či nebo "národní protidrogové observatoře"; v češtině používáme název "národní monitorovací středisko". 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.