Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který plní roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Na mezinárodní úrovni je NMS členem sítě evropských národních monitorovacích středisek Reitox; spolupracuje s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Základní úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti jsou zakotveny ve Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

  1. NMS je odborným výkonným, metodickým a koordinačním pracovištěm pro sběr, analýzu, interpretaci a distribuci dat o drogách a závislostech v ČR. Je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady.
  2. NMS koordinuje v ČR tzv. drogový informační systém, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí, důsledků závislostního chování, protidrogové politiky, přijatých intervencí/opatření, legislativy, represe a trhu, výzkumu a evaluace v oblasti drog a hazardního hraní; za tímto účelem NMS koordinuje činnost ostatních státních a nestátních orgánů a institucí.
  3. NMS zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména výroční zprávy o situaci v oblasti návykových látek a hazardního hraní, které každoročně předkládá pro informaci Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost.
  4. NMS je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování" (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole.

NMS (případně jeho jednotliví pracovníci) se podílí na výzkumu a iniciuje výzkumnou činnost v oblastech, ve kterých působí; původně bylo zřízeno jako národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (nelegální návykové látky), později byla jeho působnost rozšířena i na problematiku hazardního hraní, alkoholu a tabáku.. K hodnocení a sledování výzkumných studií na lidech, zpravidla uživatelích drog, prováděných NMS nebo výzkumníky s NMS spolupracujícími, zřídilo v r. 2005 Etickou komisi.

Poštovní adresa, umístění pracoviště a e-mailové adresy

Vedoucím NMS je doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Asistentkou je Markéta Grygarová, DiS.

E-mailové adresy všech pracovníků NMS jsou uvedeny u jejich jmen ve složce Pracovníci.

Pro komunikaci týkající se webové stránky, včetně oprav a úprav informací v Mapě pomoci, je určen e-mail info@drogy-info.cz.

Tel. čísla, poštovní adresa a umístění pracoviště viz Kontakty


I nadále prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT

Celonárodní studie mapující fenomén užívání psychedelických látek a konopí v ČR (tzv. národní psychedelický výzkum) probíhá na stránce psychedelickyvyzkum.cz

TOPlist