Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, který plní roli Sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Monitoruje situaci v oblasti závislostí, podílí se na výzkumu a iniciuje výzkumnou činnost v oblastech, ve kterých působí a zveřejňuje informace ze své činnosti.

Na mezinárodní úrovni je NMS členem sítě evropských národních monitorovacích středisek Reitox; spolupracuje s Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Základní úkoly Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti jsou zakotveny ve Statutu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky:

  1. NMS je odborným výkonným, metodickým a koordinačním pracovištěm pro sběr, analýzu, interpretaci a distribuci dat o drogách a závislostech v ČR. Je samostatným organizačním útvarem v rámci sekretariátu Rady.
  2. NMS koordinuje v ČR tzv. drogový informační systém, tj. systém sběru, zpracování, hlášení a distribuce informací v oblasti závislostí, důsledků závislostního chování, protidrogové politiky, přijatých intervencí/opatření, legislativy, represe a trhu, výzkumu a evaluace v oblasti drog a hazardního hraní; za tímto účelem NMS koordinuje činnost ostatních státních a nestátních orgánů a institucí.
  3. NMS zpracovává informační výstupy a publikace o situaci v ČR v oblasti závislostí, zejména výroční zprávy o situaci v oblasti návykových látek a hazardního hraní, které každoročně předkládá pro informaci Radě, vládě a Evropskému monitorovacímu centru pro drogy a drogovou závislost.
  4. NMS je koordinátorem celostátního meziresortního a mezioborového informačního systému „Systému včasného varování" (EWS), který umožňuje rychlou výměnu informací o rozšíření, užívání a rizicích nových psychoaktivních látek v ČR a dává podněty k jejich případné legislativní kontrole.

NMS bylo původně zřízeno jako národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (nelegální návykové látky), později byla jeho působnost rozšířena i na problematiku hazardního hraní, alkoholu a tabáku.. K hodnocení a sledování výzkumných studií na lidech, zpravidla uživatelích drog, prováděných NMS nebo výzkumníky s NMS spolupracujícími, zřídilo v r. 2005 Etickou komisi.

Poštovní adresa, umístění pracoviště a kontakt

Úřad vlády České republiky, odd. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Tel. čísla, e-mail a umístění pracoviště jsou uvedeny v záložce Kontakty. Pracoviště NENÍ umístěno v budově Úřadu vlády.

Podstránky