Systém včasného varování

Systém včasného varování před novými drogami představuje mechanismus pro shromažďování informací o nových psychoaktivních látek a jejich výměnu mezi jednotlivými složkami systému. Hlavním cílem je především shromažďování a předávání informací o identifikaci nových psychoaktivních látek v jednotlivých členských zemích. Nicméně v rámci systému včasného varování jsou však shromažďovány a sdíleny také informace o nelegálních, tradičně užívaných drogách, a to zejména pokud jde o

 

  1. neobvyklé příměsi,
  2. nelegální, ale zřídka užívané drogy,
  3. případy předávkování,
  4. neobvykle vysokou koncentraci účinné látky.

 

Sběr dat probíhá prostřednictvím národních monitorovacích středisek organizovaných v rámci evropské sítě REITOX a národních jednotek Europolu. Při zjištění rozsáhlejšího výskytu určité látky či závažných dopadů v souvislosti s jejím užíváním probíhá strukturovaný sběr dat, která v podobě souhrnné zprávy tvoří podklad pro hodnocení rizik.

Mezi hlavní zdroje dat patří instituce v systému zdravotní péče, instituce vymáhající právo, instituce pro hodnocení léčivých přípravků a farmakovigilanční systém, university a výzkumné instituce apod. Česká republika se do sběru a předávání informací o nových psychoaktivních látkách zapojila v roce 2002.

Základní platformu pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách a hodnocení dopadů s nimi spojených představuje mezirezortní a mezioborová pracovní skupina koordinovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti, jejíž členové reprezentují klíčové složky resp. zdroje dat systému včasného varování v ČR. Pracovní skupina pravidelně vyhodnocuje situaci a na základě výsledků připravuje návrhy pro zařazení nových psychoaktivních látek mezi kontrolované látky.

Podstránky

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist