Systém včasného varování

Systém včasného varování před novými drogami představuje mechanismus pro shromažďování informací o nových psychoaktivních látek a jejich výměnu mezi jednotlivými složkami systému. Hlavním cílem je především shromažďování a předávání informací o identifikaci nových psychoaktivních látek v jednotlivých členských zemích. Nicméně v rámci systému včasného varování jsou však shromažďovány a sdíleny také informace o nelegálních, tradičně užívaných drogách, a to zejména pokud jde o

  1. neobvyklé příměsi,
  2. nelegální, ale zřídka užívané drogy,
  3. případy předávkování,
  4. neobvykle vysokou koncentraci účinné látky.

Sběr dat probíhá prostřednictvím národních monitorovacích středisek organizovaných v rámci evropské sítě REITOX a národních jednotek Europolu. Při zjištění rozsáhlejšího výskytu určité látky či závažných dopadů v souvislosti s jejím užíváním probíhá strukturovaný sběr dat, která v podobě souhrnné zprávy tvoří podklad pro hodnocení rizik.

Mezi hlavní zdroje dat patří instituce v systému zdravotní péče, instituce vymáhající právo, instituce pro hodnocení léčivých přípravků a farmakovigilanční systém, university a výzkumné instituce apod. Česká republika se do sběru a předávání informací o nových psychoaktivních látkách zapojila v roce 2002.

Základní platformu pro rychlou výměnu informací o nových psychoaktivních látkách a hodnocení dopadů s nimi spojených představuje mezirezortní a mezioborová pracovní skupina koordinovaná Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti.

Členové pracovní skupiny Systém včasného varování před novými drogami reprezentují klíčové složky resp. zdroje dat systému včasného varování v ČR. Skupina pravidelně vyhodnocuje situaci a na základě výsledků připravuje návrhy pro zařazení nových psychoaktivních látek mezi kontrolované látky. - Viz též: Pokyny pro spolupracující subjekty.

Podstránky