Hodnocení rizik látek HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCB, THCH, THC-C8, THC-JD

Pracovní skupina na základě dostupných dat dospěla k závěru, že látky HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCB, THCH, THC-C8, THC-JD představují pro uživatele rizika, zejména vzhledem k jejich široké dostupnosti prostřednictvím různých distribučních kanálů a ne zcela známým účinkům.

Tyto látky mají psychoaktivní účinky, nicméně jejich akutní a chronická toxicita není dostatečně známá. Jejich účinky nejsou zcela objasněny, nicméně je pravděpodobné, že jsou podobné THC. Počet případů závažných intoxikací je velmi nízký, avšak pravděpodobně je podhodnocen. Zatím nebyl prokázán jejich potenciál pro vznik a rozvoj závislosti.

Omezení dostupnosti těchto látek je na místě s ohledem na zranitelné skupiny osob, jako jsou osoby mladší 18 let. Při rozhodování o konkrétních kontrolních opatřeních je však třeba pečlivě zvážit zamýšlené i nezamýšlené důsledky. V souladu se stanoviskem EMCDDA pracovní skupina poukazuje na skutečnost, že kontrola dostupnosti psychoaktivních látek může snížit zdravotní a sociální rizika, nicméně potenciálním nezamýšleným důsledkem může být výroba a distribuce jiných látek, které mohou nahradit kontrolované látky. Může jít o méně známé nebo úplně nové látky s neznámými účinky a riziky pro jejich uživatele. Je třeba zvážit také fakt, že zavedení kontrolních opatření s trestněprávními důsledky může vést ke kriminalizaci nabídky a užívání (držení) těchto látek.

Pokud jde o doporučení konkrétního postupu omezení jejich dostupnosti, 9 členů z 23 se formou per rollam hlasování vyjádřilo pro trvalé zařazení daných látek na seznam návykových látek. Celkem 9 členů podpořilo jejich dočasné zařazení na seznam s následným hodnocením rizik po přijetí zákona o psychomodulačních látkách a 5 preferovalo nezařazení látek na seznam návykových látek a místo toho omezení jejich dostupnosti pomocí stávajících možností. Žádný z členů pracovní skupiny se nezdržel hlasování.

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.