Obecné zásady pro úpravu stávající legislativy a předpisů v oblasti léčby opioidními agonisty

Autoři: Olivier Simon, René Stamm, Robert Hämmig, Valérie Junod a Expertní skupina Pompidou Group Rady Evropy pro regulační rámec léčby závislosti na opioidech a léčby opioidními agonisty.

Editor: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

ISBN 978-80-7440-230-2 (1. vydání v českém jazyce)

Původní dokument Opioid agonist treatment Guiding principles for legislation and regulations viz https://idpc.net/publications/2018/08/opioid-agonist-treatment-guiding-principles-for-legislation-and-regulations.

  • Systémové nastavení podmínek pro provádění a poskytování opiátové substituční léčby je klíčové. Praxe a výzkumné poznatky přitom ukazují, že nastavení podmínek je v různých zemích jiné, přičemž existuje řada bariér, které brání v přístupu k péči a jejímu účinnému zavedení. Skupina Pompidou rady Evropy přichází s analýzou, zásadami a doporučeními, které by mohly pomoci zemím systémové podmínky pro realizaci substituční léčby zlepšit.
  • Cílem zamýšlených doporučení je umožnit správním orgánům uplatňovat opatření k dohledu nad touto formou léčby v souladu se standardy správné klinické praxe a způsobem odpovídajícím výsledkům biomedicínského výzkumu a doporučením mezinárodních veřejnozdravotních organizací při současném respektování základních práv na zdravotní péči zakotvených v mezinárodní legislativě.
  • Doporučení se týkají 4 oblastí: (1) Regulovat substituční léčbu standardními předpisy v oblasti medicíny a farmacie a upustit od speciálních postupů a pravidel zpřísňujících a ztěžujících poskytování substituční léčby, (2) zvýšit dostupnost léčby, odstranit finanční překážky v přístupu k péči, (3) koordinovat a průběžně dohlížet na substituční léčbu ze strany národního poradního orgánu, který se bude zabývat fungováním systému jako celku, (4) používat neutrální, přesnou a nedehonestující terminologii.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.