Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

Publikace byla zpracována v rámci projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou.

Metodika je praktickým průvodcem modelovým procesem analýzy potřeb. Souvisí s dokumentem Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci, který je zveřejněn na stránkách Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. 

Pro bibliografické citace/

HANZLÍK, K.; PETRUŽELKA, B., KIŠŠOVÁ, L. 2022. Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb. Praha: Úřad vlády České republiky.

ISBN 978-80-7440-308-8 (online, PDF)