Eliminace virové hepatitidy typu C mezi uživateli drog v ČR

Virová hepatitida typu C (VHC) představuje významný veřejnozdravotní a epidemiologický problém celosvětově i v České republice. Světová zdravotnická organizace (WHO) proto stanovila eliminaci viru hepatitidy C do roku 2030 jako významný cíl veřejného zdravotnictví a vyzvala členské státy, aby zpracovaly národní strategii eliminace VHC. Cílem WHO je zastavit přenos VHC a zajistit každému přístup k prevenci, léčbě a péči. Členské státy mají do roku 2030 redukovat nové infekce o 90 % a úmrtnost na VHC snížit o 65 %. Významnou součástí strategie musí být prevence nákazy mezi injekčními uživateli drog prostřednictvím harm reduction služeb, testování a léčby VHC.

V ČR je odhadován výskyt chronické hepatitidy C asi u 80 tisíc osob, z toho u většiny (cca 60 %) v důsledku injekčního užívání drog. Klinicky závažné následky (cirhóza, selhání jater, hepatocelulární karcinom) vznikají obvykle za 20–30 let od nákazy. Pokud nebudou nemocní včas vyhledávání a léčeni, lze z vývoje injekčního užívání drog v ČR očekávat v následujících dvou dekádách významný dopad epidemie VHC na nemocnost a úmrtnost a zvýšené náklady zdravotnictví.

Při odhadovaném počtu injekčních uživatelů drog (IUD) v ČR 44 tis. (95% CI: 43–45 tis.), séroprevalenci VHC 35 % (95% CI: 32–38 %) a 70% přechodu do chronicity lze v ČR v r. 2017 odhadnout 9,5 tis. až 12 tis. aktivních IUD s chronickou VHC. Další tisíce lze předpokládat mezi bývalými IUD v léčbě závislostí či mimo ni.

Pokrytí injekčních uživatelů drog (IUD) opatřeními harm reduction (výměnné programy jehel a stříkaček, opiátová substituční léčba) je v ČR podle mezinárodních standardů na nízké až střední úrovni. Bez aktivního vyhledávání VHC infekce a bezprostřední léčby všech bývalých i aktivních uživatelů drog s chronickou VHC nelze dosáhnout významného snížení výskytu VHC a jejích následků v populaci ČR a dosáhnout cílů stanovených WHO, ke kterým se ČR přihlásila. Je navrhován soubor opatření zaměřených na prevenci, vyhledávání, diagnostiku, léčbu a následnou péči. Tento akční plán je uveden na konci dokumentu. Jeho realizace je možná pouze tehdy, pokud bude eliminace VHC uznána za jednu z priorit klíčových subjektů aktivních v rámci kontinua péče a zajistí pro jeho realizaci přiměřené zdroje. Další podmínkou je multidisciplinární přístup, orientace na pacienta a odstraňování bariér v přístupu k péči. K jednání o nastavení a realizaci akčního plánu byli přizváni představitelé všech klíčových součástí kontinua péče.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při sekretariátu RVKPP připravilo v rámci projektu HA-REACT Akční plán eliminace VHC u uživatelů drog v ČR, který obsahuje soubor opatření zaměřených na prevenci, vyhledávání, diagnostiku, léčbu a následnou péči. Tento akční plán schválila dne 21. srpna 2019 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky.