Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027

Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027 navazuje na Národní strategii protidrogové politiky na období 2010–2018. Při její tvorbě byly reflektovány závěry hodnocení úspěšnosti strategie předešlé i současný stav vědeckého poznání v oblasti závislostního chování. Stejně jako předchozí strategie je i ta současná koncipována jako dlouhodobý strategický dokument na období 9 let, čímž dochází k reflexi požadavku co největší kontinuity protidrogové politiky vlády.

Národní strategie je nejen klíčový koncepční dokument vlády, ale zároveň i programové vyjádření záměrů a postupu vlády při uplatňování opatření za účelem předcházení a snižování škod vyplývajících z užívání návykových látek, patologického hráčství a nadužívání moderních technologií v české společnosti.

Cíli strategie jsou především předcházení a snižování zejména zdravotních, sociálních, ekonomických a nehmotných škod vyplývajících z užívání návykových látek, hazardního hraní a dalšího závislostního chování a z existence legálních i nelegálních trhů s návykovými látkami, hazardním hraním a dalšími produkty se závislostním potenciálem. Cílů národní strategie by mělo být dosaženo prostřednictvím trvale udržitelného souboru vzájemně koordinovaných a na důkazech založených vzdělávacích, preventivních, léčebných, sociálních, legislativních, ekonomických, represivních a dalších opatření. Podrobnější definice cílů, aktivit a nástrojů stejně jako dílčí cíle budou konkrétně rozpracovány v akčních plánech národní strategie.

Prioritními tématy, na která se strategie zaměřuje, jsou:

  • posílení prevence a zvýšení informovanosti, 
  • kvalitní a dostupná síť adiktologických služeb, 
  • efektivní regulace trhů s návykovými látkami a závislostními produkty, 
  • efektivní řízení, koordinace a financování. 

Speciální témata:

  • léčivé přípravky s obsahem psychoaktivních látek, 
  • nadužívání internetu a nových technologií, 
  • konopí a kanabinoidy.

Národní strategie byla konzultována a připravována v poradních orgánech Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, jejichž členy byli zástupci jednotlivých ministerstev, krajů a odborníci z relevantních oblastí protidrogové politiky. Byla schválena vládou ČR dne 13. května 2019 usnesením č. 329. 

Další informace

Národní strategie z předchozích období a jejich evaluace jsou zveřejněny na stránce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.