02/13 Národní výzkum užívání návykových látek

V roce 2012 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci se sociologickou agenturou SC&C rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v obecné populaci ČR ve věku 15–64 let.
V rámci studie byly sledovány nejen ukazatele týkající se aktuální situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušeností s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky. Studie přímo navazovala na Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 (Běláčková et al. 2012) a umožňuje tedy hodnotit vývoj situace v ČR v letech 2008–2012.

Souhrn hlavních výsledků studie

  • Tabák ve formě cigaret, doutníků, dýmky nebo vodní dýmky kouřilo v posledním měsíci 34,4 % dotázaných, 23,1 % osob (28,2 % mužů a 18,1 % žen) uvedlo pravidelné denní kouření.
  • Alkohol v posledním roce pilo 84,0 % dotázaných (88,8 % mužů a 79,4 % žen). Zatímco mezi ženami převládala nízká frekvence pití alkoholu (58,9 % pilo alkohol maximálně 4krát do měsíce), muži konzumovali alkohol významně častěji (38,0 % pilo alkohol nejméně 2krát týdně).
  • Pití nadměrných dávek alkoholu uvedla více než polovina všech dotázaných; časté pití nadměrných dávek alkoholu uváděli především respondenti ve věku 35–44 let. Nadměrné dávky alkoholu alespoň jednou týdně nebo častěji konzumovalo 12,9 % všech dotázaných – 21,1 % mužů a 4,9 % žen. 
  • Škodlivé nebo problémové pití alkoholu podle screeningové škály CAGE se týká 9,3 % populace (12,6 % mužů a 5,6 % žen), rizikové pití celkem 19,3 % dotázaných. Výskyt škodlivého nebo problémového pití je nejčastější ve věkové skupině 25–34 let, výskyt rizikového pití pak ve věkové skupině 45–54 let.
  • Léky na uklidnění nebo nespavost užilo v posledním roce 6,1 % dotázaných (4,1 % mužů a 8,0 % žen), tři čtvrtiny užívaly léky pravidelně. Léky na bázi opiátů/opioidů užilo v posledních 12 měsících výrazně méně respondentů – 2,6 % (2,2 % mužů a 2,9 % žen); dvě třetiny z nich pravidelně. Psychoaktivní léky užívaly především ženy a respondenti ve věkové skupině 55–64 let. Bez doporučení lékaře nebo jinak než dle pokynů lékaře nebo lékárníka užilo sedativa nebo hypnotika v posledním roce 9,6 % a léky na bázi opiátů/ovoidů 15,1 % z uživatelů těchto léků.
  • Nejčastěji užitou nelegální drogou v obecné populaci byly konopné látky – zkušenost s nimi uvedlo 27,9 % respondentů (34,9 % mužů a 21,2 % žen) ve věku 15–64 let. Druhou nejčastěji užitou drogou byly halucinogenní houby (lysohlávky) (5,3 %), následované extází (3,6 %). Poměrně vyrovnané jsou zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD (2,3–2,8 %), zatímco zkušenosti s heroinem jsou na nízké úrovni (0,6 %). Nové psychoaktivní drogy (rostlinné nebo syntetické) užilo 1,1 % dotázaných.
  • V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci na velmi nízké úrovni – pouze v případě konopných látek uvedlo užití 9,2 %, resp. 4,4 % respondentů. Přibližně 20 % z těch, co drogu užili v posledním roce, lze považovat za příležitostné uživatele marihuany (užívali jednou až několikrát měsíčně). Odhadem 20 % lze označit za pravidelné uživatele (užívali nejméně jednou týdně nebo častěji) – při přepočtu na celou populaci se jedná o 1,9 % osob ve věku 15–64 let, ovšem až 3,5 % mladých dospělých ve věku 15–24 let.
  • Podle screeningové škály CAST spadalo 17,5 % osob, které užily konopí v posledním roce, do kategorie mírného/středního rizika a 13,7 % dotázaných do kategorie vysokého rizika v souvislosti s užíváním konopných látek. Podíl osob ve vysokém riziku odpovídal cca 1 % populace ve věku 15–64 let.
  • Relativně vysoká je v obecné populaci subjektivně vnímaná dostupnost konopných látek – celkem snadno nebo velmi snadno by si je dokázalo obstarat 40,2 % respondentů. Více než polovina (57,7 %) dotázaných považuje experiment s marihuanou za bezrizikový nebo za spojený s jen malým rizikem, ovšem pětina mladých dospělých nepovažuje za rizikové ani pravidelné kouření marihuany nebo hašiše.