02/13 Národní výzkum užívání návykových látek

V roce 2012 realizovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) ve spolupráci se sociologickou agenturou SC&C rozsáhlý dotazníkový průzkum s názvem Národní výzkum užívání návykových látek 2012. Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v obecné populaci ČR ve věku 15–64 let.
V rámci studie byly sledovány nejen ukazatele týkající se aktuální situace v oblasti kouření, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušeností s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a jejich dostupnosti a nabídky. Studie přímo navazovala na Celopopulační studii užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008 (Běláčková et al. 2012) a umožňuje tedy hodnotit vývoj situace v ČR v letech 2008–2012.

Souhrn hlavních výsledků studie

  • Tabák ve formě cigaret, doutníků, dýmky nebo vodní dýmky kouřilo v posledním měsíci 34,4 % dotázaných, 23,1 % osob (28,2 % mužů a 18,1 % žen) uvedlo pravidelné denní kouření.
  • Alkohol v posledním roce pilo 84,0 % dotázaných (88,8 % mužů a 79,4 % žen). Zatímco mezi ženami převládala nízká frekvence pití alkoholu (58,9 % pilo alkohol maximálně 4krát do měsíce), muži konzumovali alkohol významně častěji (38,0 % pilo alkohol nejméně 2krát týdně).
  • Pití nadměrných dávek alkoholu uvedla více než polovina všech dotázaných; časté pití nadměrných dávek alkoholu uváděli především respondenti ve věku 35–44 let. Nadměrné dávky alkoholu alespoň jednou týdně nebo častěji konzumovalo 12,9 % všech dotázaných – 21,1 % mužů a 4,9 % žen. 
  • Škodlivé nebo problémové pití alkoholu podle screeningové škály CAGE se týká 9,3 % populace (12,6 % mužů a 5,6 % žen), rizikové pití celkem 19,3 % dotázaných. Výskyt škodlivého nebo problémového pití je nejčastější ve věkové skupině 25–34 let, výskyt rizikového pití pak ve věkové skupině 45–54 let.
  • Léky na uklidnění nebo nespavost užilo v posledním roce 6,1 % dotázaných (4,1 % mužů a 8,0 % žen), tři čtvrtiny užívaly léky pravidelně. Léky na bázi opiátů/opioidů užilo v posledních 12 měsících výrazně méně respondentů – 2,6 % (2,2 % mužů a 2,9 % žen); dvě třetiny z nich pravidelně. Psychoaktivní léky užívaly především ženy a respondenti ve věkové skupině 55–64 let. Bez doporučení lékaře nebo jinak než dle pokynů lékaře nebo lékárníka užilo sedativa nebo hypnotika v posledním roce 9,6 % a léky na bázi opiátů/ovoidů 15,1 % z uživatelů těchto léků.
  • Nejčastěji užitou nelegální drogou v obecné populaci byly konopné látky – zkušenost s nimi uvedlo 27,9 % respondentů (34,9 % mužů a 21,2 % žen) ve věku 15–64 let. Druhou nejčastěji užitou drogou byly halucinogenní houby (lysohlávky) (5,3 %), následované extází (3,6 %). Poměrně vyrovnané jsou zkušenosti s užitím pervitinu nebo amfetaminů, kokainu a LSD (2,3–2,8 %), zatímco zkušenosti s heroinem jsou na nízké úrovni (0,6 %). Nové psychoaktivní drogy (rostlinné nebo syntetické) užilo 1,1 % dotázaných.
  • V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci na velmi nízké úrovni – pouze v případě konopných látek uvedlo užití 9,2 %, resp. 4,4 % respondentů. Přibližně 20 % z těch, co drogu užili v posledním roce, lze považovat za příležitostné uživatele marihuany (užívali jednou až několikrát měsíčně). Odhadem 20 % lze označit za pravidelné uživatele (užívali nejméně jednou týdně nebo častěji) – při přepočtu na celou populaci se jedná o 1,9 % osob ve věku 15–64 let, ovšem až 3,5 % mladých dospělých ve věku 15–24 let.
  • Podle screeningové škály CAST spadalo 17,5 % osob, které užily konopí v posledním roce, do kategorie mírného/středního rizika a 13,7 % dotázaných do kategorie vysokého rizika v souvislosti s užíváním konopných látek. Podíl osob ve vysokém riziku odpovídal cca 1 % populace ve věku 15–64 let.
  • Relativně vysoká je v obecné populaci subjektivně vnímaná dostupnost konopných látek – celkem snadno nebo velmi snadno by si je dokázalo obstarat 40,2 % respondentů. Více než polovina (57,7 %) dotázaných považuje experiment s marihuanou za bezrizikový nebo za spojený s jen malým rizikem, ovšem pětina mladých dospělých nepovažuje za rizikové ani pravidelné kouření marihuany nebo hašiše.

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz