Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - 2007

Hlavním cílem této zprávy bylo podat přehled o situaci v České republice, pokud jde o rozsah kouření, pití alkoholu a užívání nelegálních drog v populaci dospívající mládeže a porovnat ji se situací v ostatních evropských zemích. V roce 2007 se do čtvrté vlny (první vlna 1995) projektu ESPAD zapojilo celkem 35 evropských zemí s více než 101 tisícem dotázaných. Státy byly povinny dodržovat jednotný metodologický postup, který zahrnuje jednotný dotazník, princip konstrukce výběrového souboru a postup při sběru dat, což zaručilo srovnatelnost výsledků mezi zeměmi. Dotazník pokrývá oblast užívání legálních i nelegálních návykových látek mezi mládeží, postoje a názory studentů ve vztahu k návykovým látkám, včetně subjektivně vnímaných rizik a dostupnosti drog.

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) - Výsledky průzkumu v České republice v roce 2007. Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. ISBN 978-80-87041-94-9.

Informace o projektu ESPAD najdete na stránkách organizátorů projektu, kteří sídlí ve Švédsku. Stránky jsou v angličtině a poskytují i možnost pracovat s údaji zjištěnými v jednotlivých zemích - v části ESPAD - Keyresult Generator