Dotazníková studie mezi osobami ve výkonu trestu odnětí svobody

Cílem studie je mapovat zkušenosti s užíváním návykových látek a hraním hazardních her v populaci odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a odhadnout výskyt problémových uživatelů drog a patologických hráčů v této populaci. Použitý dotazník vychází ze standardů a metodiky Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Před každou vlnou studie je dotazník aktualizován s ohledem na aktuální trendy v oblasti užívání návykových látek a hraní hazardních her. Dotazník mapuje zkušenosti s užíváním drog, včetně problémového užívání, a to jak v období před nástupem do vězení, tak po nástupu, dále kriminální kariéru, zkušenosti s léčbou závislostí, dostupnost drog ve vězení, hraní hazardních her a dostupnost adiktologických služeb ve vězení. Součástí dotazníku byla také škála závažnosti závislosti na alkoholu a nelegálních drogách a set otázek zaměřený na předávkování.

V r. 2018 proběhla již 5. vlna studie. Výběrový soubor tvořilo 2100 osob ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS), náhodně vybraných z celkem 20 263 osob vykonávajících k datu výběru trest odnětí svobody ve všech 35 věznicích v ČR. Dotazník vyplnilo 1695 respondentů (míra respondence 81 %), z toho 86 % mužů. Administrace dotazníku probíhala stejně jako v předešlých vlnách skupinově.

Hlavní výsledky studie v r. 2018

 

  • Míra zkušeností s nelegálními drogami je v populaci odsouzených vězňů poměrně vysoká.
  • Podle výsledků z r. 2018 užilo někdy v životě jakoukoliv nelegální drogu více než 57 % dotázaných. Nejčastěji šlo o konopné látky (42 %), pervitin (40 %) nebo extázi (24 %).
  • Aktuální zkušenost s nějakou nelegální drogou, tj. užití v posledních 12 měsících, uvedlo 23 % dotázaných. Konopné látky užilo v posledních 12 měsících 13 % a pervitin 12 % odsouzených. Konopné látky a pervitin byly také nejčastěji uváděné látky, pokud jde o užití v horizontu posledních 30 dní.
  • V době před aktuálním uvězněním vyzkoušelo nějakou nelegální drogu 53 % dotázaných, v posledních 12 měsících před nástupem do vězení uvedlo zkušenost s užitím nějaké nelegální drogy 44 % a v posledních 30 dnech 35 % dotázaných.
  • Zkušenost s injekčním užitím drogy alespoň jednou v životě uvedlo 30 % respondentů, ve vězení užilo drogu injekčně 7 % respondentů.
  • Za problémové uživatele drog (injekční užití drogy nebo opakované užití pervitinu, heroinu nebo buprenorfinu v posledních 30 dnech před nástupem do vězení) lze označit 28 % odsouzených, což v přepočtu na celou populaci odsouzených vězňů představuje 5700 osob.
  • Zkušenost s hraním hazardních her (HH) před nástupem do vězení mělo 53 % respondentů. V posledních 12 měsících před nástupem hrálo HH 32 % dotázaných a v posledních 30 dnech 20 % dotázaných vězňů.

Další informace

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve výročních zprávách - Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2018. Výsledky předchozích vln studie byly shrnuty v Zaostřeno č. 6/2017Zaostřeno č. 5/2011.

 

 


Nepřehlédněte: 29. 2. 2024 jsme zveřejnili Zprávu o alkoholu v ČR 2023 a Zprávu o tabákových a nikotinových výrobcích v ČR 2023  zde na homepage