Celopopulační studie užívání návykových látek 2008

Cílem studie bylo zmapovat situaci v oblasti užívání legálních a nelegálních drog v ČR. V rámci studie byly sledovány nejen ukazatele týkající se aktuální prevalence kouření tabáku, konzumace alkoholu, užívání psychoaktivních léků, zkušenosti s užitím nelegálních drog, ale také problematika vnímání rizikovosti užívání návykových látek a vnímání jejich dostupnosti. Dotazník výběrového šetření vycházel z tzv. Evropského modelového dotazníku EMCDA. 

Studie zahrnula reprezentativní vzorek 4500 respondentů. Ukázala mj., že někdy v životě kouřilo (tabákové) cigarety 82 % obyvatel ČR ve věku 15-64 let. Pouze necelá desetina respondentů ve věku 15-64 let v posledním roce abstinovala od alkoholu, 5 % si dalo v posledním roce alkohol pouze jednou. Někdy v životě zkusilo nějakou nelegální drogu téměř 37 % obyvatel ČR ve věku 15-64 let. V posledním roce ji vyzkoušelo 17 % obyvatel a v posledním měsíci necelá desetina dotázaných. Většina z nich užila konopnou drogu. Výsledky byly publikovány knižně.

Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008. Běláčková, V., Nechanská, B., Chomynová, P., Horáková, M. ISBN 978-80-7440-052-0.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.