Substituční léčba a praktičtí lékaři

Jednalo se o dotazníkový průzkum, který byl součástí mapování situace pro rozšíření substituční léčby v ČR a její zpřístupnění většímu počtu uživatelů opiátů, především heroinu. Hlavním cílem průzkumu bylo zmapovat zkušenosti, postoje, potřeby a očekávání praktických lékařů týkajících se substituční léčby v jejich ordinacích. Možnost předepisovat buprenorfin (Subutex) byla praktickým lékařům dána v r. 2001.

Informace o průzkumu

Cíl průzkumu: Získat údaje o vlastních zkušenostech se substitucí a substituovanými pacienty, postojích a potřebách českých praktiků v této oblasti.
Metodika a materiál: Dotazníkový průzkum s použitím krátkého dvoustránkového dotazníku rozesílaný cestou Bulletinu Sdružení praktických lékařů a dále distribuovaný prostřednictvím okresních reprezentantů sdružení, zasílaný zpět poštou. Zpět bylo zasláno 398 vyplněných dotazníků, míra respondence na členy Sdružení praktických lékařů tedy byla velmi nízká – 10 %, což může v důsledku snižovat validitu studie.
Výsledky: Vlastní zkušenosti s předepisováním buprenorfinu má 28 (7 %) praktiků, dle krajů je tento podíl významný v Praze a Ústeckém kraji (27 %, resp. 12 %). V dalších krajích, včetně těch, kde je užívání heroinu relativně časté (západní, jižní Čechy), je podíl praktických lékařů předepisujících buprenorfin velmi malý (0-6 %). Vlastní zkušenosti s předepisováním jsou vesměs pozitivní nebo velmi pozitivní (78 %). Hlavní pozitivum je spatřováno v dostupnosti a úspěšnosti léčby. Třetina praktiků, dosud bez vlastních zkušeností, uvažuje o podávání substituce v budoucnu. Zvýšení informovanosti v oblasti závislostí, metodické vedení v substituci a dostupnost konziliárního pracoviště jsou faktory, které jsou vnímány jako velmi důležité do budoucna. Zdá se, že případné zavedení povinného hlášení do centrálního registru substituovaných pacientů netvoří významnou bariéru zavedení substituce do ordinací praktických lékařů. Potenciál praktických lékařů by s cílem zvýšení dostupnosti substituční léčby opioidy v České republice měli využít organizátoři zdravotní péče.
Výsledky byly publikovány v r. 2003.