Evropská on-line studie o drogách 2024

Evropská online studie o drogách (European Web Survey on Drugs, EWSD) probíhá každé tři roky napříč evropskými zeměmi. Cílem studie je shromáždit informace o vzorcích užívání nelegálních drog v Evropě. Studii koordinuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. 

DOTAZNÍK v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia

Českou část studie zajišťuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS), které je součástí Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Pro sběr dat v ČR se používá česká verze mezinárodního dotazníku. O zahájení sběru dat do české části studie informovalo v tiskové zprávě ze dne 23. 5. 2024.

Jak se zúčastnit studie v České republice

Od 23. května do 30. června 2024 je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí, a mají bydliště v České republice.

Dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia
(odkaz bude aktivní od 23. května - v odpoledních hodinách)

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti děkuje všem, kdo dotazník vyplní, i těm, kdo jej předají dál svým známým nebo budou sdílet na sítích. Děkujeme!

Podrobné informace o studii EWSD 2024

TISKOVÁ ZPRÁVA agentury EU pro drogy v Lisabonu

UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ?

EMCDDA zahajuje Evropskou on-line studii o drogách 2024 (EWSD), která má vyhodnotit vzorce užívání drog ve více než ve 30 zemích

(21.05.2024, LISABON) Užíváte drogy? Kolik? Proč? To jsou některé z otázek nejnovější Evropské on-line studie o drogách, kterou dnes spouští Agentura EU pro drogy (EMCDDA). Průzkum zaměřený na osoby starší 18 let, které užily nelegální drogy, si klade za cíl lépe pochopit vzorce užívání drog v Evropě a přispět tak k utváření politiky v oblasti závislostí a jejích jednotlivých opatření.

On-line studie založená na dobrovolné a anonymní účasti - jako jedna z metod monitoringu situace, která doplňuje existující zdroje informací - bude letos probíhat ve 36 zemích a 30 jazycích. Stejně jako v předchozích vlnách bude studie propagována v jednotlivých zemích národními monitorovacími středisky sítě Reitox a jejich partnery, a také prostřednictvím sociálních sítí a cílených kampaní na nich.

Již podruhé se do studie zapojí partnerské organizace ze zemí Západního Balkánu a z dalších zemí v rámci Evropské politiky sousedství (EU Neighbourhood Policy), a to prostřednictvím projektů předvstupní pomoci (IPA8) a EU4Monitoring Drugs (EU4MDII), čímž se překlene významná mezera v údajích dostupných v těchto regionech.

Nový dotazník, který bude přístupný po dobu 6 týdnů, je strukturován do modulů zaměřených na sociodemografické charakteristiky uživatelů, vzorce užívání nelegálních drog a jejich dostupnost (obvykle pořizované dávky a ceny), se specifickým zaměřením na vzorce užívání konopí. Získané výsledky pomohou lépe popsat způsoby i množství užívaných drog v Evropě, což umožní zdokonalit odhady drogového trhu na národní i evropské úrovni a přispět k dalšímu rozvoji drogových politik.

reakci EMCDDA na stále se měnící situaci v oblasti užívání drog.

Dosud proběhly čtyři vlny studie EWSD, kterých se zúčastnilo 33 zemí s více než 150 000 respondenty.

Poznámky

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách (European Web Survey on Drugs: patterns of use)

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách? (2021, Methodology video: Why a European Web Survey on Drugs? v angličtině s českými titulky)

Stručně a bez obav (krátké propagační video studie EWSD v češtině)

 

Poznámka: Dne 2. července se EMCDDA stane Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA) s širším mandátem.
Více informací:
https://www.emcdda.europa.eu/about/euda-2024_en

 

Předchozí vlny studie EWSD

Třetí vlna studie proběhla v roce 2021. O EWSD 2021 jsme na našem webu informovali ve zprávě Evropská on-line studie o drogách 2021 a obšírněji jsme o české části studie psali ve stejnojmenném článku publikovaném v č. 06/2022 časopisu Zaostřeno na drogy.

Poprvé se studie EWSD konala v r. 2016. Dosud byla provedena čtyři kola studie EWSD, kterých se zúčastnilo 33 zemí a celkem více než 150 000 respondentů. Podrobnější přehled o studii EWSD: European Web Survey on Drugs: an overview of the project


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.