Výzkum názorů a postojů občanů České republiky k otázkám zdravotnictví a k problematice zdraví

Respondenti pro studii jsou vybíráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci ČR s ohledem na věk, pohlaví a region. Data jsou sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů tazatele s respondentem (face-to-face interview) s využitím papírového dotazníku (PAPI). Každoročně je ve výzkumu osloveno 1000-2000 respondentů, sběr dat probíhá obvykle na podzim (listopad až prosinec).

Do omnibusového šetření je pravidelně zařazována baterie otázek věnovaná prevalenci zkušeností s hraním hazardních her (od r. 2013) a s užitím nelegálních drog (od r. 2016), sledována je prevalence celoživotní, v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech. Respondenti jsou dotazováni na užití konopných látek, extáze, pervitinu nebo amfetaminů, kokainu, heroinu a jiných opioidů, LSD a halucinogenních hub a jiných (nových) psychoaktivních drog. Součástí dotazníku jsou také otázky zaměřené na užívání psychoaktivních léků (na uklidnění, spaní nebo na bolest) získaných bez lékařského předpisu, užívání anabolických steroidů a těkavých látek.

Z oblasti hraní hazardních her je pravidelně sledováno hraní technických her, živá hra v kasinu, kurzové sázení, hraní hazardních her na internetu a účast na (číselných a okamžitých) loteriích. Součástí dotazníku je také krátká screeningová škály Lie/bet zaměřená na výskyt příznaků problémového hráčství sestávající ze dvou otázek: (1) Musel/a jste někdy lhát lidem, kteří jsou pro Vás důležití, o tom, jak moc hrajete?, (2) Cítil/a jste někdy potřebu hrát za více a více peněz?

V posledních letech se dotazník zaměřuje také na postoje občanů k zákazu kouření v restauracích, v r. 2019 byly nově do studie zařazeny otázky týkající se trávení času na internetu.  

Výsledky studie v r. 2018

  • V r. 2018 bylo v rámci šetření osloveno celkem 2084 osob, výzkumný soubor tvořilo 1804 respondentů ve věku 15 a více let, z toho 1392 bylo ve věku 15-64 let. Míra respondence tedy dosáhla 86,6 %.
  • Podle Výzkumu občanů 2018 užilo některou nelegální drogu v životě celkem 39,4 % dotázaných ve věkové kategorii 15-64 let (45,6 % mužů a 33,0 % žen). Nejrozšířenější nelegální drogou byly konopné látky (užilo ji 37,8 % dospělých osob), následované extází (6,3 %), halucinogenními houbami (4,7 %), LSD (2,9 %) a kokainem (2,9 %). Zkušenosti s ostatními nelegálními drogami jsou v obecné populaci méně časté, nové psychoaktivní látky (syntetické nebo rostlinné) užilo celkem 0,7 %. Sedativa a/nebo opioidní analgetika získaná bez lékařského předpisu užilo 19,5 % respondentů a anabolické steroidy užilo celkem 3,1 % respondentů (4,9 % mužů a 1,2 % žen). Míra užívání nelegálních drog v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech je v obecné populaci velmi nízká s výjimkou konopných látek, jejichž užití uvedlo 10,2 %, resp. 3,5 % dotázaných.
  • Zkušenost s hraním hazardních her (HH) někdy v životě mělo celkem 58,1 % osob (63,2 % mužů a 52,6 % žen), nejvíce s loteriemi (54,4 %), dále s kurzovými sázkami v kamenných provozovnách (15,2 %) a hraním technických her typu automaty (14,8 %). Po vyloučení loterií hrálo některou z HH v prostředí land-based celkem 23,1 % respondentů (34,5 % mužů a 12,3 % žen), některou z HH on-line 13,4 % (20,8 % mužů a 6,4 % žen). Muži uváděli výrazně vyšší zkušenosti s hraním všech typů HH, a to jak v prostředí kamenných provozoven, tak on-line. Vyšší zkušenosti s hraním HH uváděli také respondenti ve věkové kategorii 15-34 let.
  • Výsledky screeningové škály Lie/bet naznačují, že v kategorii rizika v souvislosti s hraním HH se nacházelo celkem 1,8 % populace ve věku 15 a více let (3,2 % mužů a 0,5 % žen), z nich 0,7 % (1,1 %, resp. 0,1 %) spadalo do kategorie vysokého rizika. K nejrizikovějším hrám podle podílu problémových hráčů patřily technické hry typu automaty, následované živými hrami (obě kategorie her v kamenných provozovnách i on-line). Při extrapolaci na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídá počet osob v riziku rozvoje problémového hráčství přibližně 160 tis. (107-215 tis.) osob, z nich přibližně 100 tis. (63-152 tis.) osob spadá do kategorie nižšího rizika (1 bod) a 60 tis. (27-89 tis.) osob do kategorie vyššího rizika (2 body). Šlo odhadem o 139 tis. mužů a 25 tis. žen. 

Další informace

Další vlna studie proběhla na podzim 2019. Podrobné výsledky jednotlivých vln šetření jsou pravidelně uváděny ve výročních zprávách - výroční zprávě o stavu ve věcech drog a výroční zprávě o hazardním hraní.

V rámci téhož omnibusového šetření je pravidelně monitorována také prevalence kouření (každoročně) a konzumace alkoholu (každé dva roky) v dospělé populaci starší 15 let, které do šetření zařazuje Státní zdravotní ústav. Výsledky jsou publikovány prostřednictvím tematicky zaměřených zpráv SZÚ (například http://www.szu.cz/uploads/documents/szu/aktual/uzivani_tabaku_alkoholu_cr_2018.pdf) a shrnuty ve výroční zprávě o stavu ve věcech drog.