Průzkum zaměřený na problematiku hazardu a užívání drog v sociálně vyloučených lokalitách (SVL)

Cílem průzkumu v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) je zjistit výskyt užívání různých typů drog, rozšířenost prodeje a výroby drog, výskyt problémů spojených s hazardním hraním a provozováním hazardních her a hodnocení míry závažnosti užívání návykových látek a hazardního hraní v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) v porovnání s dalšími problémy v SVL.

Cílovou skupinou jsou zástupci Agentury pro sociální začleňování (ASZ) v sociálně vyloučených lokalitách (SVL), průzkum probíhá formou on-line dotazníkového šetření.

Respondenti na otázky týkající se závažnosti sledovaných jevů v sociálně vyloučených lokalitách odpovídají na 6bodové škále od 0 (daný jev nepředstavuje problém) do 5 (jev v dané lokalitě představuje velmi závažný problém), v případě hodnocení výskytu jevů na 6bodové škále od 0 (nevyskytuje se) do 5 (velmi rozšířené).

V r. 2019 proběhla již 6. vlna tohoto průzkumu (průzkum nebyl realizován v r. 2014). Celkem bylo vyplněno 36 dotazníků z obcí z celé ČR. Při interpretaci dat je potřeba vzít v úvahu, že soubor konkrétních SVL není v jednotlivých letech totožný, a tudíž zjištěné meziroční rozdíly mohou částečně odrážet vývoj situace v SVL, ale částečně také rozdílnou situaci v různých lokalitách. Rovněž počet respondentů se v jednotlivých letech liší.

Zástupci ASZ konzultují odpovědi s dalšími subjekty - neziskovými organizacemi, manažery sociálního začleňování, policií, sociálním pracovníkem obce, manažerem prevence kriminality či místním protidrogovým koordinátorem.

Hlavní výsledky studie v r. 2019

  • Za nejzávažnější problémy označili zástupci ASZ stejně jako v předchozích letech zadluženost a nízké vzdělání/kvalifikaci.
  • Vnímaná závažnost užívání alkoholu a nelegálních drog se v posledních letech nezměnila. Hraní hazardních her bylo stejně jako v minulém roce vnímáno jako relativně méně závažný problém, v předchozích letech bylo vnímáno jako středně závažný.
  • Výrazně se změnilo vnímání závažnosti nezaměstnanosti, která v předchozích letech patřila k nejzávažnějším problémům, v r. 2019 však byla v porovnání s ostatními jevy vnímána jako jev středně závažný a její závažnost byla hodnocena dokonce jako nižší než užívání alkoholu a nelegálních drog.

Podrobné výsledky studie byly uvedeny ve výročních zprávách - Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v r. 2018Výroční zprávě o hazardním hraní v r. 2018.

 

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.