Validizační studie ESPAD 2016

Studie ESPAD 2015 přinesla poměrně překvapivé výsledky svědčící o výrazné změně trendů hlavních sledovaných indikátorů, zejména šlo o významný pokles prevalence v případě kouření a konzumace alkoholu mezi 16letými studenty. Cílem validizační studie 2016 bylo potvrdit nebo vyvrátit sledovaná zjištění o trendech v užívání legálních a nelegálních drog mezi dospívajícími.

Validizační studie ESPAD 2016 byla stejně jako mezinárodní studie ESPAD zaměřena na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u mládeže. Dotazník studie pokrýval stejně jako dotazník studie ESPAD 2015 také oblast hraní hazardních her (gambling), hraní počítačových her a her na internetu (tzv. gaming), a současně oblast věnovanou novým drogám. Navíc byly do dotazníku zařazeny otázky týkající se agresivity a duševního zdraví.

Validizační studie 2016 použila reprezentativní výběr škol konstruovaný obdobně jako studie ESPAD 2015. Této studie se zúčastnilo celkem 115 škol všech typů ve všech krajích ČR, soubor po čištění čítal celkem 5364 studentů. Pro porovnání výsledků byli vybráni pouze studenti definované cílové skupiny studie ESPAD, tedy studenti 9. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol narození v r. 2000 (tj. studenti, kteří v roce sběru dat dosáhnou 16 let), výsledný soubor pro analýzu tak tvořilo 2471 šestnáctiletých.

Výskyt rizikového chování mezi 16letými v roce 2016 v číslech

  • 27,4 % studentů kouřilo v posledních 30 dnech;
  • 13,3 % kouří denně, 4,5 % kouří denně 11 a více cigaret;
  • 40,6 % pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň jednou týdně uvedlo 12,5 % studentů;
  • 32,0 % studentů vyzkoušelo v životě konopné látky; 24,4 % užilo konopné látky v posledních 12 měsících.

Hlavní výsledky studie

  • Validizační studie v roce 2016 potvrdila výsledky v oblasti kouření cigaret, konzumace alkoholu a zkušeností s užitím nelegálních drog zjištěné ve studii ESPAD 2015.
  • Výsledky současně naznačují, že trendy v oblasti užívání návykových látek mezi 16letými studenty sledované v l. 2011-2015 dále pokračovaly i v r. 2016 a pozorované změny jsou tedy dlouhodobějšího charakteru.

Stručné shrnutí výsledků vybraných indikátorů rizikového chování sledované mezi studenty v roce 2016 bylo zveřejněno spolu s hlavními výsledky studie ESPAD 2015 v Zaostřeno č. 5/2016.

 

 

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.