Studie infekčních nemocí a rizikového chování mezi ruskojazyčnými injekčními uživateli drog v Praze

Na podkladě zadání Magistrátu hlavního města Prahy a Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti provedl tým Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze terénní výzkum ve skryté populaci injekčních uživatelů drog ze zemí bývalého SSSR. Výzkum byl prováděn v období od června 2007 do února 2008 mezi uživateli drog na drogové scéně v Praze.
Studie se zúčastnilo 59 osob ze zemí bývalého Sovětského svazu, které v současnosti injekčně užívají drogy. Otestována byla i jedna žena-neuživatelka, partnerka osoby pozitivní na sledovanou infekci. Účastníci studie poskytli v pojízdné ambulanci žilní krev k testování na HIV a virové záněty jater typu B a C a podrobili se strukturovanému interview. Téměř dvě třetiny účastníků studie udávaly injekční užívání drog již v zemích bývalého SSSR, z nichž do ČR přišly.
Účastníci studie vykazovali několikanásobně vyšší promořenost virovými infekčními chorobami, přenášenými krví, než je tomu u české (pražské) populace injekčních uživatelů drog. Výběrový vzorek byl poměrně malý, a proto na jeho podkladě nelze činit definitivní závěry; výsledky ale naznačují vysoký potenciál šíření krví přenosných nemocí ze zkoumané populace do populace českých uživatelů i neuživatelů drog.
Byly zjištěny 2 případy HIV pozitivních uživatelů drog (což znamená 3,5% promořenost, tedy o dva řády vyšší než je tomu u českých uživatelů drog). Na virovou hepatitidu typu C bylo pozitivních 83 % účastníků studie; aktivní choroba a tedy riziko dalšího šíření byly prokázáno u 66 % z nich - to představuje dvoj- resp. trojnásobné hodnoty oproti průměrným pražských / českým injekčním uživatelům drog. Mezi účastníky studie byla zjištěna i vysoká míra promořenosti virovou hepatitidou typu B.
Nejvýznamnějšími předpovědními faktory prodělaných virových infekcí, přenášených krví, bylo injekční užívání drog v zemích původu a zejména udávané sdílení injekčního náčiní v zemích původu účastníků studie. To nasvědčovalo spíše „importu“ zjištěných infekcí než jejich získání až na území ČR. 
Studie prokázala nižší míru sdílení jehel a stříkaček ve srovnání s českými uživateli, zato ale vysokou míru rizikového sexuálního chování, a mimořádně vysokou míru rizikového chování ve smyslu sdílení ostatních pomůcek používaných při injekční aplikaci (nabírání dávky ze společné nádoby, používání společné vody pro rozpuštění dávky, kontakt s cizí krví při asistenci s aplikací jinému uživateli, apod.). Výsledky studie tak svědčily pro hypotézu, že ruskojazyční injekční uživatelé drog na drogové scéně v Praze představují významné riziko pro veřejné zdraví, jež může při absenci preventivních opatření způsobit dramatické zvýšení výskytu HIV/AIDS a krví či pohlavním stykem přenosných virových hepatitid v ČR.
Na podkladě vlastních výsledků a zahraničních zkušeností tým studie v rámci souhrnné zprávy zadavatelům obrysově navrhl systémová (dlouhodobá) a akutní (okamžitě realizovatelná) opatření, jež mohou významně snížit riziko šíření infekcí od injekčních uživatelů drog z oblastí s vysokým výskytem těchto chorob do české uživatelské i obecné populace. Tým pilotní studie zároveň považoval za nutné zintenzivnit výzkum v dané oblasti a rozšířit jej i na (sub)populace uživatelů drog dalších národnostních a etnických menšin, žijících v ČR.
Zveřejnění studie
Společnou tiskovou zprávu a studii zveřejnili: Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, Magistrát hl. města Prahy a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti dne 25. 6. 2008 na tiskové konferenci organizované o.s. SANANIM.

Stránky vlády ČR přešly v lednu 2024 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu přechází i e-mailové adresy Úřadu vlády. Adresy v dosavadním formátu budou funkční ještě 7 let. Více informací: vlada.gov.cz

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou