Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015

Studie ESPAD je realizovaná v pravidelných 4letých intervalech již od r. 1995. Sběr dat v roce 2015 (šestá vlna studie ESPAD) v ČR koordinovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví (NUDZ) a agenturou FOCUS. Dotazník studie byl oproti předchozím vlnám rozšířen o oblast hraní hazardních her (gambling) a o hraní počítačových her a her na internetu (tzv. gaming), a také o oblast věnovanou novým drogám. Do české verze dotazníku byly navíc oproti mezinárodní studii ESPAD zařazeny rovněž otázky týkající se duševního zdraví.

Sběr dat proběhl v červnu 2015 na vzorku 215 vybraných škol v celé ČR, do analýzy dat bylo zahrnuto 208 škol a 309 tříd. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou byli studenti narození v r. 1999, byly do výběrového souboru zařazeny 9. třídy základních škol a 1. ročníky středních škol. Celkem bylo v ČR v r. 2015 sesbíráno 6 707 dotazníků, po kontrole a čištění dat tvořilo výsledný výběrový soubor celkem 6151 respondentů. Pro analýzu na národní úrovni (a pro zajištění srovnatelnosti na mezinárodní úrovni) byli dále vybráni jen respondenti narození v roce 1999. V r. 2015 tvořilo výběrový soubor celkem 2 738 studentů narozených v roce 1999.

Hlavní výsledky studie ESPAD 2015 v ČR

 • Ve srovnání s rokem 2011 došlo k výraznému poklesu prevalence kouření cigaret u 16letých, a to jak u jednorázových zkušeností s cigaretami, tak k poklesu prevalence denního kuřáctví i silného kouření (tj. kouření 11 a více cigaret denně). Výraznější pokles byl zaznamenán u chlapců, rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnávají.
 • Mezi roky 2011 a 2015 došlo k výraznému poklesu uváděné konzumace alkoholu, a to k poklesu jak u zkušeností s konzumací alkoholu, tak u rizikové konzumace alkoholu. U všech sledovaných ukazatelů byl zaznamenán pokles u chlapců i u dívek, v případě časté konzumace alkoholu došlo k poklesu u všech druhů alkoholických nápojů. Preferovaným nápojem mezi 16 letými zůstává dlouhodobě pivo, za ním následují destiláty. 3/4 těch, co konzumovali alkohol v posledních 30 dnech, ho pili v hospodě, restauraci, baru nebo na diskotéce.
 • V roce 2015 pokračoval nárůst průměrného věku první zkušenosti s cigaretou a alkoholem pozorovaný již mezi roky 2007 a 2011. Konzumace návykových látek se tak posouvá do vyššího věku, a to i u konopných drog.
 • V roce 2015 pokračoval pokles zkušeností mládeže s nelegálními drogami, který byl zjištěn již mezi roky 2007 a 2011. Pokles zkušeností byl zaznamenán u všech sledovaných nelegálních drog včetně konopných látek. K významnému poklesu zkušeností s užitím konopných látek došlo u chlapců, u dívek se situace v posledních letech nezměnila a zdá se, že dříve pozorovaný vzorec, kdy vyšší výskyt užívání konopných látek vykazovali chlapci, se mění a rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnávají.
 • Při bližším pohledu na změny ve frekvenci užívání konopných látek v horizontu posledních 12 měsíců je patrné, že podíl těch, kteří konopné látky užili v posledním roce jednou nebo dvakrát, je dlouhodobě stabilní, zatímco v případě opakovaného užívání (frekvence 6krát a častěji) je možné sledovat pokles.
 • V evropském kontextu jsou zkušenosti českých 16letých nadprůměrné, zejména se to týká celoživotních zkušeností s užitím legálních a nelegálních drog. Na předních místech jsou ve výskytu kouření cigaret a konzumace alkoholu v posledních 30 dnech a ve zkušenostech s legálními látkami ve věku do 13 let. V oblasti nelegálních drog mají čeští 16letí nejvyšší výskyt užití konopných látek v životě i v posledních 12 měsících. Zkušenosti s užitím jiných než konopných drog jsou u českých studentů srovnatelné s průměrem evropských zemí.
 • Rozsah užívání návykových látek se nadále liší s ohledem na typ studované školy - vyšší výskyt užívání legálních i nelegálních drog, a to téměř dvojnásobně vyšší oproti studentům ostatních typů škol, vykazovali studenti středních škol bez maturity a odborných učilišť.
 •  Subjektivně vnímaná dostupnost cigaret a alkoholu zůstává dlouhodobě vysoká, a to i přesto, že se jedná o látky, které by šestnáctiletým studentům neměly být volně dostupné. Dostupnost konopných látek se snižuje již od roku 2007, což je zcela v souladu s trendy klesající prevalence zkušeností s užitím konopných látek. V případě pervitinu a extáze byl po předchozím poklesu subjektivně vnímané dostupnosti (u extáze od roku 2003 a u pervitinu od roku 1999) zaznamenán opětovný nárůst, což lze označit za varovný trend.
 • Příležitostné kouření cigaret a přiměřené pití alkoholu, stejně jako experimentální a příležitostné užívání konopných látek nepovažují čeští šestnáctiletí za příliš zdravotně rizikové. V dlouhodobém horizontu (od roku 2007) narůstá podíl respondentů, kteří vnímají zdravotní rizika spojená s intenzivním kouřením a intenzivní konzumací alkoholu. Na druhou stranu klesl podíl studentů, kteří považují za velké riziko experiment s konopnými látkami a pervitinem.
 • Podíl šestnáctiletých studentů, kteří uvádí, že se ve volném čase věnují čtení knížek, koníčkům a aktivně sportují, je relativně stabilní. Od roku 2003 se prakticky nezměnil ani podíl studentů, kteří ve volném čase hrají počítačové hry. Od roku 2003 se výrazně zvýšil podíl dospívajících, kteří tráví volný čas surfováním na internetu, a naopak od roku 2011 došlo k poklesu podílu studentů, kteří tráví volný čas s přáteli chozením venku jen tak pro zábavu (po nákupních centrech, po ulici nebo tráví čas v parku, na hřištích apod.), a k výraznému poklesu těch, kteří chodí večer ven za zábavou (tj. na večírky, diskotéky nebo do kaváren). 

Výskyt rizikového chování mezi 16letými v roce 2015 v číslech

 • 66 % šestnáctiletých studentů někdy v životě kouřilo cigarety, 29,9 % kouřilo v posledních 30 dnech;
 •  16,4 % kouří denně, 4,5 % kouří denně 11 a více cigaret;
 • 95,8 % studentů ochutnalo v životě alkohol, v posledních dnech pilo alkohol 68,5 %;
 • 41,9 % pilo v posledních 30 dnech 5 a více sklenic alkoholu při jedné příležitosti, pití nadměrných dávek alespoň jednou týdně uvedlo 12,1 % studentů;
 • průměrný věk první zkušenosti s cigaretou dosahoval 11,9 let, průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu 12,6 let;
 • 37,4 % studentů vyzkoušelo v životě nějakou nelegální drogu, nejčastěji (36,8 %) konopné látky;
 •  2,7 % vyzkoušela extázi, 3,8 % LSD a halucinogeny, 3,3 % halucinogenní houby, 1,4 % pervitin, 1,4 % kokain a méně než 1,0 % ostatní nelegální drogy;
 • průměrný věk první zkušenosti s konopnými látkami dosahoval 14,5 let;
 • více než 80 % šestnáctiletých si dokáže snadno obstarat cigarety a pivo, 50 % studentů si snadno obstará jiný druh alkoholu a konopné látky;
 • 27,6 % studentů hraje denně nebo téměř denně počítačové hry, 83,9 % denně surfuje na internetu;
 • 41,5 % studentů stráví v běžný všední den na internetu 4 a více hodin, 53,4 % pak 4 a více hodin o víkendu;
 •  9,1 % studentů hrálo v posledních 12 měsících hazardní hry, odhadem je mezi šestnáctiletými přibližně 2,7 % v riziku vzniku problémového hráčství.

Podrobné výsledky studie ESPAD 2015 byly publikovány v Zaostřeno č. 5/2016. Výsledky předchozích vln studie v ČR (ESPAD 2003, 2007 a 2011) byly vydány formou knižní publikace v ediční řadě Výzkumné zprávy.

Další informace o projektu ESPAD a mezinárodní zprávu ze studie (v angličtině) najdete na webových stránkách mezinárodního projektu ESPAD.

 


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.