05/11 Drogy a vězni v ČR

Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody je první reprezentativní studií svého druhu provedenou v ČR. Studie mapuje zkušenosti s užíváním drog v populaci odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a další související jevy včetně odhadu výskytu problémových uživatelů drog v této populaci. Použitý dotazník odpovídal standardům a metodice Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost. Získaná data jsou dále k dispozici Vězeňské službě ČR, kde jich bude možno využít k nastavování efektivní protidrogové politiky vězeňské služby.
Ze závěrů a doporučení do praxe jsme vybrali:
  • Míra užívání drog mezi vězni v ČR, včetně injekčního užívání drog, není ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nijak výjimečná, je spíše ve středu nebo na dolní hranici rozmezí v evropských zemích.
  • I když po nástupu do VTOS dochází k výraznému snížení rozsahu užívání drog, k užívání drog zde přesto dochází, a to včetně injekčního užívání drog, které je spojeno s vyšší mírou sdílení jehel a tedy s vyššími riziky obecně. Nejčastěji užívanými drogami ve věznicích jsou konopné látky, pervitin, tlumivé léky bez předpisu a heroin. Tyto látky jsou také vězni označovány jako nejvíce ve věznicích dostupné. 
  • Substituční programy a další preventivní a léčebná opatření ve věznicích by měla pokrýt především injekční uživatele drog, neboť pravděpodobnost sdílení jehel a výskytu dalšího rizikového chování ve věznicích je vysoká. V souvislosti se snížením rizik a dopadů injekční aplikace drog ve věznicích by vězeňská služba měla zvážit možnost (pilotního) zavedení dalších harm-reduction opatření, minimálně distribuci dezinfekčních prostředků, případně dalších pomůcek pro injekční aplikaci včetně jehel a stříkaček.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist