06/11 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2010

Hlavní trendy

 • Vláda schválila novou Národní strategii protidrogové politiky na období 2010-2018, která bude implementována prostřednictvím tříletých akčních plánů.
 • Od 1. ledna 2010 je účinný nový trestní zákoník, který přinesl podstatné změny v právní úpravě primárních drogových trestných činů.
 • Výdaje z veřejných rozpočtů na protidrogovou politiku dosáhly v roce 2010 celkové částky 627,4 mil. Kč. Ze státního rozpočtu bylo vydáno 371,6 mil. Kč, kraje a obce přispěly částkou 193,7 a 62,1 mil. Kč.
 • Užívání nelegálních drog v obecné populaci je na stabilní úrovni. Nejčastěji užívanými nelegálními drogami v populaci jsou konopné látky a extáze, které někdy užilo 23–34 %, resp. 4-10 % dospělých osob. Užití konopných látek v posledním roce uvedlo 10–15 % respondentů, užití jiných nelegálních drog méně než 4 % dotázaných dospělých. Užití jiných než konopných drog v posledním měsíci uvádí méně než 1 % respondentů. Nejvíce zkušeností mají především mladí muži.
 • S novými syntetickými drogami má v ČR zkušenost necelých 5 % mladých dospělých ve věku 15–34 let; obdobný výsledek přinesla i evropská studie Eurobarometr mezi mladými Čechy ve věku 15–24 let (4 %).
 • Vůbec poprvé byla provedena reprezentativní studie zaměřená na užívání drog ve vězeňské populaci. Osoby nastupující do věznic mají výrazně vyšší (20–50krát) zkušenosti s užíváním drog než obecná populace. Odhadem desetina až čtvrtina vězňů vykazuje při nástupu do věznice znaky aktuálního problémového užívání opiátů nebo pervitinu včetně aktuální injekční aplikace.
 • Meziročně roste střední odhad počtu problémových uživatelů drog – za r. 2010 dosáhl hodnoty 39,2 tis. osob. Nárůst je daný zvýšením počtu uživatelů pervitinu(28,2 tis.), odhadovaný počet uživatelů opiátů se v r. 2010 naopak snížil (11,0 tis.). Dále se zvýšil rovněž počet injekčních uživatelů drog (na cca 37,2 tis.).
 • Situace ve výskytu infekcí mezi injekčními uživateli drog se nadále jeví jako relativně příznivá. Promořenost injekčních uživatelů drog HIV je stále pod 1 %. Počet nově hlášených případů virové hepatitidy typu B a C mezi injekčními uživateli drog dlouhodobě klesá. V posledních třech letech je patrný nárůst počtu provedených testů na infekční choroby mezi uživateli drog v kontaktu s nízkoprahovými službami.
 • Došlo k nárůstu počtu smrtelných předávkování nelegálními drogami, bylo zaznamenáno celkem 55 případů. Vzrostl zejména počet smrtelných předávkování těkavými látkami, počet předávkování opiáty/opioidy a pervitinem zůstal prakticky na stejné úrovni. Poprvé byly hlášeny případy předávkování, u kterých byl nalezen syntetický opioid fentanyl.
 • Roste počet nehod pod vlivem nealkoholových drog i počet osob při nich zemřelých. Naopak počet a podíl nehod zaviněných pod vlivem alkoholui počet osob usmrcených při těchto nehodách klesá.
 • V síti léčebných zařízení významně vzrostl počet psychiatrických ambulancí, které vykazují data o pacientech léčených v oblasti závislostí, počet ambulantně léčených AT pacientů však poklesl.
 • Zvýšil se počet registrovaných zdravotnických zařízení poskytujících substituční léčbu a také počet registrovaných pacientů v substituční léčbě, a to jak ve specializovaných centrech, tak i v ordinacích ostatních lékařů předepisujících přípravky s obsahem buprenorfinu.
 • Detoxifikaci v lůžkových zdravotnických zařízení podstoupilo v r. 2010 celkem 6650 pacientů, z toho 3091 pacientů od nelegálních drog a 3558 od alkoholu.
 • Počet osob stíhaných za drogové trestné činy dlouhodobě roste; roste také podíl osob stíhaných za držení drogy pro vlastní potřebu. Pod vlivem návykové látky bylo v r. 2010 spácháno celkem 19,6 tis. z celkového počtu 117,7 tis. (16,6 %) trestných činů, z nich 17,3 tis. (14,7 %) pod vlivem alkoholu a 2,3 tis. (1,9 %) pod vlivem nealkoholových drog.
 • Nejvíce dostupnými drogami jsou marihuana a pervitin. Zvyšuje se obliba a dostupnost kokainu. Ceny a čistota drog jsou dlouhodobě stabilní.
 • Od r. 2010 je v ČR patrný zvýšený výskyt nových syntetických drog. Jednalo se o látky, které mají podobné účinky jako tradiční drogy, ale toho času nebyly na seznamu zakázaných OPL a vymykaly se tak mezinárodnímu i národnímu systému kontroly nelegálních drog (od dubna 2011 na seznamu zakázaných OPL jsou). Šlo především o syntetické kanabinoidy a deriváty katinonu, zejména mefedron.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010.


Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.