03/11 Řešení problematiky otevřených drogových scén

Toto číslo Zaostřeno na drogy je věnováno fenoménu otevřených drogových scén a poznatkům získaným při jeho řešení v řaqdě evropských metropolí. Obsahuje překlad zprávy původně publikované v anglickém jazyce Radou Evropy/Pompidou Group. Názory vyjádřené v této práci jsou stanoviskem jejího autora a nemusejí nutně odrážet oficiální poliltiky Rady Evropy/Pompidou Group.
Zpráva poskytuje přehled agendy projednávané v rámci Expertního fóra Pompidou Group pro trestněprávní otázky (expertní fórum) v letech 2004 až 2005. V tomto období proběhlo celkem pět zasedání fóra zaměřených na problematiku otevřených drogových scén a drogové kriminality, jakož i na možné způsoby řešení těchto jevů postupně uplatňované v různých evropských zemích i jinde ve světě. Byly předneseny příspěvky mapující zkušenosti více než třiceti různých měst. Rozsah a povaha problémů souvisejících s otevřenými drogovými scénami se liší podle místa. Většina zemí si však již uvědomila, že tento složitý problém vyžaduje komplexní řešení koncipovaná a realizovaná ve vzájemné spolupráci mezi všemi organizacemi a aktéry, kterých se tato problematika týká. 
V textu jsou rovněž popsány nejrůznější struktury a procesy, jejichž prostřednictvím se příslušná opatření uplatňují. V závěru jsou formulovány některé obecné principy, jež tvoří základ pro různé systémy spolupráce, a jsou zde také představeny v praxi osvědčené příklady spolupráce, které vycházejí z ověřených informací prezentovaných členům expertního fóra.
Vývoj v oblasti partnerské spolupráce, tak jak je nastíněn ve zprávě, představuje posun od ideologické konfrontace v abstraktní rovině směrem k pragmatické součinnosti na místní či terénní úrovni. Partnerské struktury popsané během zasedání expertního fóra se nacházejí v různých fázích vývoje. Přestože byl v této oblasti zaznamenán značný pokrok, proces partnerské spolupráce trvale naráží na řadu překážek. V závěru zprávy je pak uveden výčet vybraných problémů a otázek, nad nimiž je třeba se dále zamýšlet.
Původní dokument: Responding to open drug scenes and drug-related crime and public nuisance - towards a partnership approach, P-PG/Coop(2006)3, Council of Europe / Pompidou Group, Connolly, J., Strasbourg (2006). Český překlad je publikován se svolením Rady Evropy (Council of Europe).