03/11 Řešení problematiky otevřených drogových scén

Toto číslo Zaostřeno na drogy je věnováno fenoménu otevřených drogových scén a poznatkům získaným při jeho řešení v řaqdě evropských metropolí. Obsahuje překlad zprávy původně publikované v anglickém jazyce Radou Evropy/Pompidou Group. Názory vyjádřené v této práci jsou stanoviskem jejího autora a nemusejí nutně odrážet oficiální poliltiky Rady Evropy/Pompidou Group.
Zpráva poskytuje přehled agendy projednávané v rámci Expertního fóra Pompidou Group pro trestněprávní otázky (expertní fórum) v letech 2004 až 2005. V tomto období proběhlo celkem pět zasedání fóra zaměřených na problematiku otevřených drogových scén a drogové kriminality, jakož i na možné způsoby řešení těchto jevů postupně uplatňované v různých evropských zemích i jinde ve světě. Byly předneseny příspěvky mapující zkušenosti více než třiceti různých měst. Rozsah a povaha problémů souvisejících s otevřenými drogovými scénami se liší podle místa. Většina zemí si však již uvědomila, že tento složitý problém vyžaduje komplexní řešení koncipovaná a realizovaná ve vzájemné spolupráci mezi všemi organizacemi a aktéry, kterých se tato problematika týká. 
V textu jsou rovněž popsány nejrůznější struktury a procesy, jejichž prostřednictvím se příslušná opatření uplatňují. V závěru jsou formulovány některé obecné principy, jež tvoří základ pro různé systémy spolupráce, a jsou zde také představeny v praxi osvědčené příklady spolupráce, které vycházejí z ověřených informací prezentovaných členům expertního fóra.
Vývoj v oblasti partnerské spolupráce, tak jak je nastíněn ve zprávě, představuje posun od ideologické konfrontace v abstraktní rovině směrem k pragmatické součinnosti na místní či terénní úrovni. Partnerské struktury popsané během zasedání expertního fóra se nacházejí v různých fázích vývoje. Přestože byl v této oblasti zaznamenán značný pokrok, proces partnerské spolupráce trvale naráží na řadu překážek. V závěru zprávy je pak uveden výčet vybraných problémů a otázek, nad nimiž je třeba se dále zamýšlet.
Původní dokument: Responding to open drug scenes and drug-related crime and public nuisance - towards a partnership approach, P-PG/Coop(2006)3, Council of Europe / Pompidou Group, Connolly, J., Strasbourg (2006). Český překlad je publikován se svolením Rady Evropy (Council of Europe).

Stránky vlády ČR přechází od 30. 11. 2023 na doménu vlada.gov.cz. Na novou doménu se přesouvá i stránka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Do konce prosince je v plánu převést na novou doménu i e-mailové adresy Úřadu vlády. Více informací: vlada.gov.cz