04/05 Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Toto Zaostřeno na drogy je věnováno popisu mechanismů mezinárodní spolupráce a právní úpravy v oblasti protidrogové politiky. Zabývá se v první části mezinárodními úmluvami a rolí OSN a dalších světových organizací a skupin.
Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek lze datovat do roku 1909, kdy byla do čínské Šanghaje svolána první mezinárodní konference. Její jednání vyústilo v roce 1912 v přijetí první úmluvy v oblasti kontroly drog, tzv. Mezinárodní úmluvy o opiu, která směřovala především k omezení jejich přepravy. Společnost národů si v období po první světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Pomocný výbor proti obchodu s opiem a dalšími nebezpečnými drogami (Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs). V tomto období byly přijaty 3 úmluvy týkající se omamných látek. Organizace spojených národů si v období po druhé světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Komisi OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs – CND), která byla založena v roce 1946 jako komise Hospodářské a sociální rady OSN (HSR). Byly přijaty další mezinárodně právní nástroje - protokoly a úmluvy. K dalším mezinárodním organizacím a skupinám, které jsou zmíněny, patří především Světová zdravotnická organizace (WHO).
Ve druhé části se zabývá orgány a koordinačními a pracovními mechanismy Evropské unie. Třetí část je věnována Radě Evropy. Čtvrtá, nejobsáhlejší část, je věnována mezinárodní spolupráci ČR a orgánům veřejné správy, které se na ní podílejí.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist