04/05 Mezinárodní spolupráce v oblasti protidrogové politiky

Toto Zaostřeno na drogy je věnováno popisu mechanismů mezinárodní spolupráce a právní úpravy v oblasti protidrogové politiky. Zabývá se v první části mezinárodními úmluvami a rolí OSN a dalších světových organizací a skupin.
Počátky mezinárodní spolupráce v oblasti kontroly omamných a psychotropních látek lze datovat do roku 1909, kdy byla do čínské Šanghaje svolána první mezinárodní konference. Její jednání vyústilo v roce 1912 v přijetí první úmluvy v oblasti kontroly drog, tzv. Mezinárodní úmluvy o opiu, která směřovala především k omezení jejich přepravy. Společnost národů si v období po první světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Pomocný výbor proti obchodu s opiem a dalšími nebezpečnými drogami (Advisory Committee on Traffic in Opium and Other Dangerous Drugs). V tomto období byly přijaty 3 úmluvy týkající se omamných látek. Organizace spojených národů si v období po druhé světové válce pro problematiku kontroly narkotik vytvořila Komisi OSN pro narkotika (Commission on Narcotic Drugs – CND), která byla založena v roce 1946 jako komise Hospodářské a sociální rady OSN (HSR). Byly přijaty další mezinárodně právní nástroje - protokoly a úmluvy. K dalším mezinárodním organizacím a skupinám, které jsou zmíněny, patří především Světová zdravotnická organizace (WHO).
Ve druhé části se zabývá orgány a koordinačními a pracovními mechanismy Evropské unie. Třetí část je věnována Radě Evropy. Čtvrtá, nejobsáhlejší část, je věnována mezinárodní spolupráci ČR a orgánům veřejné správy, které se na ní podílejí.

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).
Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.