05/07 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006

Toto číslo periodika Zaostřeno na drogy obsahuje souhrn Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2006, včetně řady tabulek a grafů.

Hlavní trendy

 • Užívání drog v obecné populaci se stabilizovalo a objevily se první náznaky jeho poklesu.
 • Počet problémových uživatelů drog je stabilizován odhadem na 30 tisících.
 • Poprvé byl proveden odhad počtu problémových uživatelů Subutexu – dosáhl téměř 4,5 tis. osob.
 • Výskyt a užívání kokainu jsou v ČR stále na velmi nízké úrovni.
 • Snížil se počet osob žádajících o (první) léčbu. Dále klesl počet léčených injekčních uživatelů i uživatelů do 19 let věku.
 • Výskyt infekcí (HIV, virové hepatitidy typu B a C) mezi uživateli drog je stabilní, nedochází k jejich epidemickému šíření.
 • Počet smrtelných předávkování drogami se snížil.
 • Drogová kriminalita, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.
 • Došlo k dalšímu nárůstu počtu jehel a stříkaček distribuovaných ve výměnných programech.
 • Počet pacientů léčených v substituční léčbě závislosti na opiátech vzrostl, o substituční léčbě Subutexem však neexistuje dostatečný přehled.
 • Počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených injekčním uživatelům drog opět poklesl.
 • Došlo k nárůstu počtu nepřímých drogových úmrtí (zejména úrazů a nehod včetně dopravních) za přítomnosti pervitinu.

Podrobnější informace

Podrobnější informace obsahuje Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2006.