05/07 Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006

Hlavní trendy:
 • Užívání drog v obecné populaci se stabilizovalo a objevily se první náznaky jeho poklesu.
 • Počet problémových uživatelů drog je stabilizován odhadem na 30 tisících.
 • Poprvé byl proveden odhad počtu problémových uživatelů Subutexu – dosáhl téměř 4,5 tis. osob.
 • Výskyt a užívání kokainu jsou v ČR stále na velmi nízké úrovni.
 • Snížil se počet osob žádajících o (první) léčbu. Dále klesl počet léčených injekčních uživatelů i uživatelů do 19 let věku.
 • Výskyt infekcí (HIV, virové hepatitidy typu B a C) mezi uživateli drog je stabilní, nedochází k jejich epidemickému šíření.
 • Počet smrtelných předávkování drogami se snížil.
 • Drogová kriminalita, ceny drog ani jejich čistota nedoznaly výraznějších změn.
 • Došlo k dalšímu nárůstu počtu jehel a stříkaček distribuovaných ve výměnných programech.
 • Počet pacientů léčených v substituční léčbě závislosti na opiátech vzrostl, o substituční léčbě Subutexem však neexistuje dostatečný přehled.
 • Počet testů na HIV a virové hepatitidy provedených injekčním uživatelům drog opět poklesl.
 • Došlo k nárůstu počtu nepřímých drogových úmrtí (zejména úrazů a nehod včetně dopravních) za přítomnosti pervitinu.

Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: vlada.cz,  koronavirus.mzcr.cz a dále zejména mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19. Další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách. I nadále je v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000; linka odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19.

 

TOPlist